Kursa kods InfT3024

Kredītpunkti 4.50

Datorgrafika

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Aizstātais kurss

InfTB005 [GINTB005] Datorgrafika

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis sniedz iespēju apgūt trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animāciju izveidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zina trīsdimensiju grafikas modeļu izveides pamatprincipus un to pielietojumu dažādās darbības sfērās – praktiskie darbi un radošais darbs;
• prot lietot trīsdimensiju modelēšanas rīkus, veidot modeļus dažādiem mērķa lietojumiem, objektu teksturēšanu, vides iestatījumus, apgaismojumu, fotoreālismu, animācijas, reāla video apvienošanu ar izveidotiem grafikas elementiem, 2D grafikas animāciju trīsdimensiju telpā - praktiskie darbi un radošais darbs;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli praktisko darbu un radošā darba izstrādes procesā, izstrādāt trīsdimensiju grafikas scēnu sižetu un realizēt to – praktiskie darbi un radošais darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

Ievads trīsdimensiju grafikā. Koordinātu sistēmas trīsdimensiju telpā. Perspektīvas veidi. Plaknes skati. Programmas darba vide – 2h.
Pamata Mesh objektu izveide. Objektu rediģēšana, apvienošana, sadalīšana. Kolekciju veidošana, objketu detaļu sasaiste – 4h.
Materiālu pielietojums objektu vizualizēšana. Mezglpunktu savienojumu izveide vizualizācijas procesā. Procedurālo tekstūru lietojums un pamatiestatījumi. UV izklājuma tekstūru lietojums – 4h.
Apgaismojuma pievienošana scēnai. Apgaismojuma avota tipi. Gaismas stara trasēšanas metodes izmantošana objekta ēnas izveidošanā – 2h.
Pamata animācijas izveide ar atslēgas kadriem un to rediģēšana. Kameras fokusēšanas metodes. Kameras iestatījumi – 2h.
Līknes izveide un rediģēšana. Kameras piesaiste līknei animācijas izveidē. Cikliskā animācija. Animāciju rediģēšanas iespējas – 2h
Objektu skulpturēšanas iespējas un lietojums reālistikāku objektu izveidē. Objektu sagatavošana trīsdimensiju izdrukai – nosacījumi sagatavošanā un datņu saglabāšanas formāti – 4h.
Scēnas vizualizācijas renderēšanas režīmi un to iestatījumi. Tehniskie datora parametri – 2h
Modifikatoru izmantošana objektu izveidē. Papildus modifikatoru pievienošana – 4h
Fizikas simulācijas modifikatoru lietojums dažādu procesu simulēšanā – 4h.
Divdimensiju objektu izveide un animēšana trīsdimensiju telpā. Tās lietojums reklāmu vai procesu vizuālo materiālu iztrādē – 4h.
Cietu ķermeņu sasaiste un animēšana – 2h.
Armatūra lietojums mīkstu objektu izveidē un animēšanā– 4h.
Vizuālie efekti – VFX lietojums reāla video apvienošanai ar izveidotiem grafikas elementiem – 4h.
Radošā darba izstrāde – 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Jābūt izveidotam radošajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakstiskā darba uzdevums ir jāuzsāk pildīt nodarbības laikā, patstāvīgi jāpabeidz un jānodod 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, pielietojot summatīvās vērtēšanas metodi. Ieskaite atzīmi.
• Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs jāiesniedz 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža un tiek vērtēts ar 2-8 punktiem par pareizi izpildītu darbu, ar pusi no iespējama punktu skaita – par daļēji izpildītu).

Obligātā literatūra

Blender.org - Blender trīsdimensiju programmas izstrādātāju vietne – manuālis, video pamācības, diskusijas [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.blender.org/support/
The Blender Foundation organizācijas Bleder institūta korporācijas Youtube kanāls [tiešsaiste].
Pieejams: https://www.youtube.com/c/BlenderFoundation/playlists

Papildliteratūra

Chronister J. Blender Basics. 3-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_5thEdition2017.pdf)

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” studentiem.