Kursa kods InfT3018

Kredītpunkti 3

Grafiskā lietojumprogrammatūra

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt iespēju apgūt trīsdimensiju grafikas vispārējos principus un to izmantošanu dažāda veida telpisku objektu vai interaktīvu trīsdimensiju pielikumu sagatavošanā. Studenti iegūst praktiskas iemaņas telpisku objektu, virsmu izveidē, modelēšanā un animāciju izveidē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zina trīsdimensiju grafikas modeļu izveides pamatprincipus un to pielietojumu dažādās darbības sfērās – praktiskie darbi un radošais darbs ar aprakstu;
• prot lietot trīsdimensiju modelēšanas rīkus, veidot modeļus dažādiem mērķa lietojumiem, objektu teksturēšanu, vides iestatījumus, apgaismojumu, fotoreālismu, animācijas, reāla video apvienošanu ar izveidotiem grafikas elementiem, 2D grafikas animāciju trīsdimensiju telpā, Low Poly modeļus - praktiskie darbi un radošais darbs ar aprakstu;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli praktisko darbu un radošā darba izstrādes procesā, izstrādāt trīsdimensiju grafikas scēnu sižetu un realizēt to – praktiskie darbi un radošais darbs ar aprakstu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads trīsdimensiju grafikā. Koordinātu sistēmas trīsdimensiju telpā. Perspektīvas veidi. Plaknes skati. Programmas darba vide – 2h.
2. Pamata Mesh objektu izveide. Objektu rediģēšana, apvienošana, sadalīšana. Kolekciju veidošana, objketu detaļu sasaiste – 2h.
3. Materiālu pielietojums objektu vizualizēšana. Mezglpunktu savienojumu izveide vizualizācijas procesā. Procedurālo tekstūru lietojums un pamatiestatījumi. UV izklājuma tekstūru lietojums – 2h.
4. Apgaismojuma pievienošana scēnai. Apgaismojuma avota tipi. Gaismas stara trasēšanas metodes izmantošana objekta ēnas izveidošanā – 2h.
5. Pamata animācijas izveide ar atslēgas kadriem un to rediģēšana. Kameras fokusēšanas metodes. Kameras iestatījumi – 2h.
6. Līknes izveide un rediģēšana. Kameras piesaiste līknei animācijas izveidē. Cikliskā animācija. Animāciju rediģēšanas iespējas – 2h
7. Objektu skulpturēšanas iespējas un lietojums reālistikāku objektu izveidē. Objektu sagatavošana trīsdimensiju izdrukai – nosacījumi sagatavošanā un datņu saglabāšanas formāti – 2h.
8. Scēnas vizualizācijas renderēšanas režīmi un to iestatījumi. Tehniskie datora parametri – 2h
9. Modifikatoru izmantošana objektu izveidē. Fizikas simulācijas modifikatoru lietojums dažādu procesu simulēšanā – 2h.
10. Divdimensiju objektu izveide un animēšana trīsdimensiju telpā. Tās lietojums reklāmu vai procesu vizuālo materiālu iztrādē – 2h.
11. Low Poly modeļu sagatavošana eksportēšanai uz Unity – 2h.
12. Armatūra lietojums objektu izveidē – 2h.
13. Vizuālie efekti – VFX lietojums reāla video apvienošanai ar izveidotiem grafikas elementiem – 2h.
14. Radošā darba izstrāde par noteiktu tēmu – 6h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem un aizstāvētiem praktiskajiem darbiem.
Jābūt izveidotam, aprakstītam un aizstāvētam radošajam darbam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakstiskā darba uzdevums ir jāuzsāk pildīt nodarbības laikā, patstāvīgi jāpabeidz un jānodod 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā, pielietojot summatīvās vērtēšanas metodi. Ieskaite atzīmi.
• Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs jāiesniedz 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža un tiek vērtēts ar 2-8 punktiem par pareizi izpildītu darbu, ar pusi no iespējama punktu skaita – par daļēji izpildītu).
• Jābūt izveidotam, aprakstītam un aizstāvētam radošajam darbam (10%).

Obligātā literatūra

Blender.org - Blender trīsdimensiju programmas izstrādātāju vietne – manuālis, video pamācības, diskusijas [tiešsaiste/online]. (Blender.org.
– Blender 3D software official website – tutorials, video tutorials,
discussions). Pieejams (Available): https://www.blender.org/support/
The Blender Foundation organizācijas Blender institūta korporācijas Youtube kanāls (Official Youtube channel of The Blender Foundation) [tiešsaiste]. Pieejams (Available):
https://www.youtube.com/c/BlenderFoundation/playlists

Papildliteratūra

Chronister J. Blender Basics. 3-rd edition. Central Dauphin High School, 2011. 178 p. [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.cdschools.org/cms/lib04/PA09000075/Centricity/Domain/81/BlenderBasics_5thEdition2017.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "NEXT"
2. Žurnāls "Digital Photo"
3. Žurnāls "КОМПЬЮАРТ "

Piezīmes

Profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.