Kursa kods InfT3002

Kredītpunkti 3

Multimediju tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT3018, Grafiskā lietojumprogrammatūra

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt teorētisku zināšanu līmeni par multimediju pamatsastāvdaļām un to pielietojuma jomām. Kā arī iespēju apgūt multimediāla reklāmas un informatīvā materiāla izstrādes posmus, izejas materiālu – vektorgrafikas, rastra grafikas, skaņas, videoiegūšanas veidus un pielietojumu, un iespēju praktiski apgūt un lietot aparatūru.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zina multimediālu materiālu izstrādei nepieciešamās programmatūras un iekārtas, kompozīcijas un krāsu lietojumu, kā arī to pielietošanas jomas;
• prot lietot specializētās lietojumprogrammas, kuras ir domātas multimediālu materiālu izstrādei un to rezultātu lietošanai. Kā arī apgūt nepieciešamās tehniskās iemaņas iekārtu lietošanā. Izstrādāti praktiskie darbi un aizstāvēti praktisko nodarbību laikā;
• spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju un to izmantot konkrēta uzdevuma veikšanai, kā arī argumentēt savu viedokli praktiskā darba izstrādes aizstāvēšanās gaitā. Izstrādāti praktiskie darbi un aizstāvēti praktisko nodarbību laikā.

Kursa saturs(kalendārs)

Ievads multimediju tehnoloģijās. Multimediāla materiāla pielietojuma jomas. Jomu analīze un klasifikācija – 1h.
Multimediāla materiāla izstrādes sastāvdaļas: teksts, grafika, animācija, audio, video. Kompozīcijas, scenārija, krāsu ietekmes, materiāla ilguma ieteikumi – mērķauditorijas labākā rezultāta sasniegšanai – 3h.
Datu kompresija, galvenās kompresijas metodes un algoritmi – 2h.
Digitālo fotoaparātu darbības principi un galvenie parametri. Fotografēšanas režīmi un iespējas – 2h.
Attēlu kvalitātes un izmēra ietekmējošie faktori. Attēlu defektu novēršana rastra grafikas apstrādes programmās - 2h.
Audio ierakstu iespējas, audio ierakstu roboti, audio atskaņotāji. Audio kodēšanas un dekodēšanas darbības principi – 2h.
Digitālo videokameru darbības principi un to galvenie parametri. Kvalitatīva videomateriāla scenārija plānošana. Video materiāla kompozicionālais izkārtojums. Skaņas lietojums ieraksta laikā – 2h.
Reklāmas materiāla izstrāde ar attēliem, video, audio un tekstu. Reklāmas video mērķauditorijas analīze, scenārija izveide, attēlu, video un audio sagatavošana un pielietošana darba izstrādē – 4h.
3D skenera darbības princips. 3D skenēšanas veidi, skenētā darba pēcapstrāde un labošana – 3h.
3D izdrukas iekārtu darbības principi, materiālu daudzveidība un pielietojums. 3D modeļa sagatave izdrukai – 1h.
Tiešsaistes reklāmu standarti. Reklāmas izstrādnes vietnes, programmatūras. Publicēšanas datņu veidi un lielums – 3h.
Datu vizualizācijas metodes un veidi. Lielu datu vizualizēšanas loģika un struktūra. Mērķauditorijas psiholoģiskā uztvere – 1h.
Virtuālās tūres veidi un to pielietojuma jomas. 360 grādu attēlu iegūšana un sagatavošana, programmatūras izvēle, virtuālās tūres izveide – 4h.
Paplašinātās realitātes darbības principi. Informatīvā materiāla izveide paplašinātās realitātes lietojumprogrammai – 2h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Lai nokārtotu ieskaiti ir jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem visiem praktiskajiem darbiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda praktiskie darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar mācībspēku. Izpildītie praktiskie darbi jāaizstāv mācībspēka norādītajā termiņā.
Studentam patstāvīgi jāstudē mācību literatūra un tiešsaistes pamācības zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Darbu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais no visu praktisko darbu vērtējumiem.
Ja studentu neapmierina semestra kumulatīvais vērtējums (iegūto vērtējumu vidējais aritmētiskais), students var rakstīt ieskaiti.
Ieskaites uzdevumu veido:
• Tests par studiju kursā apgūto vielu (20% no atzīmes);
• Praktiskie uzdevumi par studiju kursa praktiskajos darbos apgūtajām tēmām (80% no atzīmes).

Obligātā literatūra

• Phillips J. B., Eliasson H. Camera image quality benchmarking. Hoboken, NJ: John Wiley&Sons, 2018.
• Blokdyk G. UX UI Design A Complete Guide - 2020 edition. 5STARCooks, 2020.

Papildliteratūra

• Boldiševica M. Mācību video izmantošana pieaugušo interešu izglītībā. LLU. Jelgava, 2018. Pieejams: https://llufb.llu.lv/LLUgramatas/Macibu_video_pieauguso_izglitiba.pdf
• Einscan 3D skenera ražotāja mājas lapa un pamācības [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.einscan.com/

Periodika un citi informācijas avoti

• Virtual reality society [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.vrs.org.uk/
• Standards, Guidelines & Best Practices [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.iab.com/guidelines/

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.