Kursa kods InfT2046

Kredītpunkti 3

Datoru tīkli

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author pasn.

Aleksandrs Puzanovs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2048, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par datortīklu uzbūvi un procesiem, ka arī attīstīt praktiskās iemaņas un kompetences, kas ļautu studentiem strādāt ar datortīklu aparatūru, veidot datortīklus un argumentēti pamatot izvēlētās datortīklu tehnoloģijas un protokolus.
Lekcijās studenti iepazīstas ar datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, standartizāciju, adresāciju, Atvērto sistēmu sadarbības etalonmodeļi, TCP/IP protokoliem un strukturēto kabeļu sistēmu projektēšanas pamatiem. Laboratorijas darbos studenti apgūst prasmes mazbiroju datortīklu izveidošanā, konfigurācijā un uzturēšanā, iepazīstas ar strukturēto kabeļu sistēmas projektēšanas un montāžas metodēm, apgūst TCP/IP protokolu un maršrutētāju konfigurācijas pamatus.
Kursu paredzēts īstenot kā nodarbības, kurās ietilpst lekcijas, laboratorijas darbi un datortīkla projektēšanas patstāvīgais darbs.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
• studenti iegūst zināšanas par pakešu pārraides konceptuālo norisi datortīklos atbilstoši ISO OSI 7 slāņu references modeļa un TCP/IP protokolu kopas izvirzītajai protokolu hierarhijai - kontroldarbs un laboratorijas darbi;
• studenti tiek iepazīstināti ar lokālo, bezvadu un platjoslas piekļuves datortīklu uzbūvi, tehnoloģijām un protokoliem - kontroldarbs un laboratorijas darbi;
• studenti tiek iepazīstināti ar strukturēto kabeļu sistēmu izveidošanas standartiem un komponentiem – kontroldarbs, laboratorijas darbi, patstāvīgais darbs.
Prasmes:
• studenti spēj patstāvīgi saplānot tīkla adresāciju atbilstoši vēlamajai datortīkla topoloģijai, prot saslēgt un nokonfigurēt laboratorijas darbos izmantoto datortīklu aparatūru, spēj pārbaudīt tīkla mezglu savienojumus, pārzina un prot pielietot tīkla problēmu diagnostikas metodes – izstrādāti laboratorijas darbi;
• studenti patstāvīgie spēj izstrādāt telpas strukturētās kabeļu sistēmu, prot izvēlēties piemērotāko datortīklu tehnoloģiju un datortīklu aparatūru nelielas biroja tipa ēkas datortīklam – izstrādāti laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs.
Kompetences:
• studenti spēj parādīt izpratni par datu pārraides procesiem datortīklos, prot izvēlēties piemērotāko aparatūru nelielas iestādes datortīklam un spēj pamatot izvēlēto datortīkla tehnoloģiju un aparatūru –aizstāvēti laboratorijas darbi un patstāvīgais darbs;
• studenti izprot datortīkla problēmas, prot izvēlēties piemērotākos diagnostikas rīkus un spēj pamatot izvēlētās datortīkla diagnostikas metodes – izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads par datortīklu attīstības vēsturi, uzbūvi un darbības principiem. Laboratorijas darbā IPv4 adresācijas konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
2. ISO OSI references modeļa fiziskais līmenis, datu pārraides vides un datortīklu kabeļi. Laboratorijas darbā vītā pāra kabeļa savienotāja montāža. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
3. ISO OSI references modeļa kanāla un tīkla līmenis, hostdatoru adresācija. Laboratorijas dabā maršrutētāja konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
4. Datortīklu fiziskā un loģiskā strukturēšana, datortīklu aparatūra. Laboratorijas dabā bezvadu maršrutētāja konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
5. Datortīklu standartizācija, aparatūras ražotāju, komiteju, valstu nacionāli, starptautiskie un Internet tīkla standarti. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.1. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.1. Datortīklu klasifikācija, ISO OSI modelis, datortīklu adresācija un datortīklu aparatūra.
6. Strukturēto kabeļu sistēmu standarti, vītā pāra un optiskie kabeļi, strukturēto kabeļu sistēmu saslēgšanas komponentes. Laboratorijas dabā datorklases strukturētās kabeļu sistēmas izpēte. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
7. Strukturētās kabeļu sistēmas projekta piemēra apskats. Laboratorijas dabā strukturētās kabeļu sistēmas komunikāciju telpas izpēte. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
8. Datu pārraides vides un bināro datu kodēšanas metodes. Laboratorijas dabā strukturētās kabeļu sistēmas komunikāciju telpas projektējuma izstrāde. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
9. Internet tīkla platjoslas piekļuves tehnoloģijas, datu pārraide kabeļu un mobilās telefonijas, kabeļu televīzijas, elektrosadales un optisko FTTx kabeļu tīklos. Laboratorijas dabā patstāvīgā darba prezentācija un apspriešana. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
10. Lokālo datortīklu Ethernet tehnoloģija. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.2. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.2. ISO OSI etalonmodeļa fizikālais un datu posma slānis, strukturētās kabeļu sistēmas, teritoriālo tīklu piekļuves tehnoloģijas.
11. Ethernet tehnoloģijas aparatūra. Laboratorijas darbā maršrutizētāja konfigurācija komandu režīmā. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
12. Bezvadu standarta IEEE 802.11 un Bluetooth datortīkli. Laboratorijas darbā maršrutizētāja konfigurācija ar grafiskās saskarsmes programmu. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
13. TCP/IP protokolu kopas IPv4 un IPv6 protokoli, maršrutētāju konfigurācijas pamati. Laboratorijas darbā maršrutētājam IP apakštīklu konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
14. TCP/IP protokolu kopas transporta slāņa TCP un UDP protokoli. Laboratorijas darbā virtuālo lokālo tīklu konfigurācija komutatoram. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
15. TCP/IP protokolu kopas pielietojuma slāņa protokoli. Laboratorijas darbā virtuālo lokālo tīklu konfigurācija maršrutētājam. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
16. Iestādes datortīkla projektējuma piemēra apskats. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.3. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
17. Kontroldarbs Nr.3. TCP/IP protokolu kopas tīkla, transporta un pielietojuma protokoli.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtoti trīs kontroldarbu testi, testi tiek izveidoti e-studiju sistēmā, students testus izpilda datoru klasē laboratorijas darbu laikā, testi tiek novērtēti ar atzīmi, students sekmīgu atzīmi par testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Izpildīti un ieskaitīti laboratorijas darbi, laboratorijas darbus novērtē ar ieskaiti bez atzīmes.
Izpildīts un ieskaitīts patstāvīgais darbs, darbu novērtē ar atzīmi saskaņā ar darba uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Katram laboratorijas darbam un patstāvīgajam darbam e-studiju vidē tiek ievietots darba uzdevums un sasniedzamo rezultātu vērtēšanas kritēriju apraksts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Kursa laikā studentiem jāizpilda un jāiesniedz pasniedzējam vērtēšanai patstāvīgo darbu, kas iekļauj mazbiroja datortīkla ierīkošanas koncepcijas izstrādi, tīkla izbūves komponenšu izvēli un izmaksu aprēķinu. Studentam patstāvīgi jālasa literatūras avoti un jāstudē Internet tīklā pieejamie informatīvie materiāli.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite ar atzīmi, ieskaites vērtējums ir atkarīgs no semestra kumulatīvā vērtējuma, ieskaites atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trīs kontroldarbu testu un patstāvīgā darba atzīmēm.

Obligātā literatūra

1. Tanenbaum A., Wetherall D., Feamster N., Computer Networks. 6th edition. Pearson Education Limited, 2021. 944 p.
2. Woodward B. Cabling: The Complete Guide to Copper and Fiber-Optic Networking. 5th Edition. Sybex Inc.,U.S., 2014. 1328 p.

Papildliteratūra

1. Lowe D. Networking All-in-One For Dummies. 8th Edition. John Wiley & Sons Inc, 2021. 1056 p.
2. Nilkevs D. B. Networking Essentials. 6th edition. Pearson IT Certification, 2022. 848 p.
3. Kurose J., Ross K. Computer Networking: A Top-Down Approach. 7th edition. Pearson Education Limited, 2021. 856 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kursa lekciju slaidi un citi materiāli LLU e-vidē (Moodle)

Piezīmes

ITF profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programma “Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai”.