Kursa kods InfT2041

Kredītpunkti 6

Sistēmanalīze un modelēšana

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits32

Semināru un praktisko darbu stundu skaits32

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

Citi1015, Ilgtspējīgas attīstības pamati

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par sistēmu modelēšanas paņēmieniem, kurus izmantojot var aprakstīt un analizēt lietotnes visos izstrādes etapos. Galvenā uzmanība tiek pievērsta objektorientētai modelēšanas valodai UML (Unified Modeling Language), kā arī biznesprocesu modelēšanas valodai BPMN (Business Process Modeling Notation). Darbojoties ar modelēšanas rīkiem un valodām, studenti iegūst teorētiskās un praktiskās zināšanas par konceptuālo un procesu modelēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti zina par sistēmu analīzes un modelēšanas veidiem un pamatprincipiem, UML un biznesprocesu notācijām, kā arī ieskats citās modelēšanas valodās - kontroldarbs.
2Studenti prot lasīt un veidot UML un biznesprocesu diagrammas – praktiskie darbi.
3.Izmantojot modelēšanas valodas un rīkus, studenti spēj veikt patstāvīgi sistēmas analīzi- praktiskie darbi, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads. Sistēmu modelēšanas un analīzes uzdevumi, vēsture, pielietošanas sfēras- 4h
2.Sistēmas pamatelementu un uzdevumu definēšana analīzei -2h
3.Modelēšanas rīku apskats un salīdzināšana -2h
4.Objektorientēta metodoloģija un modelēšana. UML diagrammu veidi un pielietošanas sfēras -4h
5.UML klašu diagramma un sistēmas robežu noteikšana- 2h
6.Klašu diagrammas veidošana pēc apraksta- 4h
7.Klašu diagrammas un pseidokods- 4h
8.Sistēmas struktūras veidošana UML klašu diagrammas notācijā -2h
9.Objektu diagramma veidošanas principi un piemēri -4h
10.Uz klašu diagrammas balstītas objektu diagrammas veidošana, klašu diagrammas daļas izmantošana sistēmas detalizētam aprakstam -4h
11.Lietošanas piemēru diagrammas veidošanas principi, izmantošanas piemēri -2h
12.Lietošanas piemēru diagrammas veidošana pēc apraksta -2h
13.Lietošanas piemēru diagrammas izmantošana sistēmas projektēšanā - 4h
14.Aktivitāšu diagramma kā sistēmas procesu attēlošanas rīks- 2h
15.Lomu sadalījums aktivitāšu diagrammā, aktivitāšu diagrammas veidošana pēc apraksta- 4h
16.Aktivitāšu diagramma kā algoritma izstrādes un attēlošanas rīks. Aktivitāšu diagramma un pseidokods- 4h
17.UML diagrammu savstarpēja sasaiste – 2h
18.Biznesa procesu modelēšanas (BPMN) uzdevumi un pielietojuma sfēras. BPMN pamatelementi- 4h
19.Marķieru loma BPMN diagrammās. Biznesa procesu diagrammas izveide pēc apraksta- 4h
20.Aktivitātes un biznesa procesu diagrammu salīdzināšana- 4h
21.Gala kontroldarbs -4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem vismaz 50% no kopēja praktisko uzdevumu skaita un uzrakstītam gala kontroldarba.
Rakstiskais praktiskais eksāmens, mutiski teorētiskie jautājumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katru nedēļu tiek uzdots jauns praktiskais uzdevums, kurš tiek vērtēts ar konkrētu punktu skaits (2-10 punkti). Uzdevums izpildes termiņš- 1 nedēļa. Studentiem ir nepieciešams izveidot diagrammas pēc apraksta: pēc tekstuāla apraksta un pseidokoda, pārveidot diagrammas kodā, patstāvīgi izstrādāt diagrammas par izvēlēto tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie uzdevumi tiek novērtēti saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Studiju kursa gala atzīmi veido semestra darbu kumulatīvais vērtējums, kontroldarba un eksāmena vērtējums:
kontroldarbs 20%;
praktiskie darbi 50% ;
eksāmens 30%.
Eksāmenu veido:
praktiskais uzdevums par studiju kursa apgūtajām tēmām (20% no kopējas atzīmes);
trīs mutiskie teorētiskie jautājumi par izpildīto uzdevumu (10% no kopējas atzīmes).

Studenti, kuriem semestra laika saņemtais kumulatīvais vērtējums par praktiskajiem uzdevumiem un kontroldarbu ir vismaz 80% no maksimāli iespējama punktu skaita, var būt atbrīvoti no eksāmena. Gala vērtējums tiek aprēķināts izejot no studenta iegūtiem punktiem (gala atzīme 8-10).

Obligātā literatūra

1. Unhelkar B. Software Engineering with UML. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020. 390 p.
2. Sundaramoorthy S. UML Diagramming: A Case Study Approach. Auerbach Publications, 2022. 402 p.
3. Walters E. Using BPMN to model Business Processes: Handbook for Practitioners. Vol 1-2. 2020. 221 p.
4. Silver B. BPMN Quick and Easy Using Method and Style: Process Mapping Guidelines and Examples Using the Business Process Modeling Standard. Cody-Cassidy Press, 2017. 124 p. ‎

Papildliteratūra

1. Unified Modeling Language website. Pieejams: https://www.uml.org/
2. BPMN Specification. Pieejams: https://www.bpmn.org/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation". World Academic Press. Pieejams: http://www.wjms.org.uk/

Piezīmes

Studiju kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā "Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai".