Kursa kods InfT2040

Kredītpunkti 6

WWW tehnoloģijas

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā162

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits48

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits98

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Tatjana Rubina

Dr. sc. ing.

author pasn.

Inga Viļumsone

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis sniegt ieskatu par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē, kā arī par izmantojamām programmām. Studenti apgūst hiperteksta iezīmju valodu (HTML), kaskādes stilu tabulas (CSS), kā arī JavaScript pamatus. Iegūtās zināšanas studenti izmanto kursa darba izstrādē, veidojot tīmekļa lapu noteiktai mērķauditorijai.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kursa apguves rezultātā studenti:
• zina par klienta puses orientētām tehnoloģijām tīmekļa lapu izveidē un to lietošanas iespējām, tīmekļa lapu uzbūves pamatprincipiem – praktiskie darbi un eksāmens;
• prot lietot valodu HTML, CSS un Javascript, izmantojot W3C ieteikumus tīmekļa lapu izstrādē, veidot un apstrādāt lietotāja formas, izmantot DOM objektus, noformēt kodu atbilstoši programmēšanas labajam stilam, kā arī analizēt to - praktiskie darbi un kontroldarbi;
• spēj patstāvīgi rast risinājumu konkrēta uzdevuma veikšanai, argumentēt savu viedokli, lietot informācijas prezentācijas Interneta standartus – praktiskie darbi un kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1.HTML dokumenta pamatstruktūras veidošana. HTML tagi. Teksta noformēšanas tagi. HTML semantiskie elementi. – 4h.
2.Kaskadētas stilu tabulas (CSS). CSS selektori. Klases, identifikatori. CSS likumi un to prioritāte. CSS definēšanas metodes un stila uzdošana HTML dokumentā – 4h.
3.Mājaslapas parametri. Teksta, attēlu, līniju, fona, saites izveide un stila uzdošana HTML dokumentā izmantojot CSS – 4h.
4.Sarakstu un tabulas izveide un noformēšana ar CSS – 4h.
5.Krāsu formāti. Mērvienības. Tīmekļa lapas strukturēšana ar slāņiem. Elementu pozicionēšana – 5h.
6.Responsīvā dizaina izveides pamatelementi un to pielietojums noformēšanā – 4h.
7.Responsīvā dizaina izveides dinamiskie strukturēšanas elementi– 4h.
8.1. kontroldarbs: Responsīvas tīmekļa lapas izveide un noformēšana – 3h.
9.Satvara Bootstrap lietošana – 4h.
10.CSS mainīgie un preprocesori – 4h.
11.Dokumentu objektmodelis DOM (Document Object Model) un tā lietošana. JavaScript objektu veidi. Jaunu CSS likumu dinamiskā pievienošana. – 5h.
12.Formu izveide un noformēšana.– 4h.
13.Datu ievades paņēmieni. Ievadītas informācijas analīze. Datu izvades paņēmieni – 3h.
14.JavaScript funkcijas un notikumi – 4h.
15.Objektu un masīvu izmantošana JavaScript – 4h.
16.2. kontroldarbs: JavaScript izmantošana tīmekļa lapās – 3h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Paredzētajā laikā jābūt nodotiem mājas darbiem. Eksāmena gala atzīmi veido semestra darbu kumulatīvais vērtējums:
a) laboratorijas darbi un kontroldarbi 50%;
b) eksāmens 50%.
Eksāmens (50%) sastāv no 2 daļām:
- pirmajā daļā ir tests par kursa teorētiskajiem jautājumiem, kas sastāda 15% no eksāmena vērtējuma;
- otrajā daļā ir praktisks darbs - izveidot HTML dokumentus pēc dotā parauga, kas sastāda 35% no eksāmena vērtējuma.
Vērtējumam izmanto 10 ballu skalu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Prakstiskā darba uzdevums ir jāuzsāk pildīt nodarbības laikā, patstāvīgi jāpabeidz un jānodod 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža.
Mācību literatūras un tiešsaistes pamācību patstāvīga studēšana zināšanu nostiprināšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīmi veido praktiskie darbi - 40% (no kopējā eksāmena vērtējuma), divi kontroldarbi - 20% un eksāmens - 40%. Zināšanu vērtēšana notiek 10 baļļu sistēmā.
•Izstrādāti un aizstāvēti praktiskie darbi (katrs praktiskais darbs jāiesniedz 2 nedēļu laikā no uzdošanas brīža un tiek vērtēts ar 2-6 punktiem par pareizi izpildītu, pusi no iespējama punktu skaita – par daļēji izpildītu) (kopā veido 40%).
•1.kontroldarbs: HTML dokumenta noformēšana, izmantojot CSS (10%).
•2.kontroldarbs: HTML, CSS un Javascript sadarbība tīmekļa lapas izstrādē (10%).
Eksāmens – teorijas tests un praktiskā daļa (40%).

Obligātā literatūra

1. W3schools - WEB izstrādes mācību vietne tiešsaistē, kas balstīta uz jaunākajiem standartiem. Pieejams: http://www.w3schools.com/default.asp.
2. The World Wide Web Consortium (W3C) [tiešsaiste]. Pieejams: https://www.w3.org/
3. Bootstrap satvara mājaslapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://getbootstrap.com/
4. Vektoru ikonu lapa [tiešsaiste]. Pieejams: https://fontawesome.com/
5. Minnick J. Responsive Web Design with HTML 5 & CSS. 9th edition. Cengage Learning, 2020. 640 p.
6. Scott A., Powers S., MacDonald M. JavaScript Cookbook: Programming the Web. 3rd edition. O'Reilly Media, 2021. 650 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)
7. Carey P.M. New Perspectives on HTML 5 and CSS. 8th edition. Cengage Learning, 2020. 936 p (pieejams fakultātē 35.kab.)
8. Nixon R. Learning PHP, MySQL & JavaScript: A Step-by-Step Guide to Creating Dynamic Websites. 6th edition. O'Reilly Media, 2021. 825 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)
9. Code Quickly. Learn JavaScript Quickly: A Complete Beginner's Guide to Learning JavaScript, Even If You're New to Programming. Drip Digital, 2020. 172 p. (pieejams fakultātē 35.kab.)

Papildliteratūra

1. Scott A.D. JavaScript Everywhere: Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron. Beijing : O'Reilly Media, 2020. 344 p. (LNB bibliotēka)
2. McFedries P. Web Design Playground: HTML & CSS the Interactive Way. Manning, 2019. 440 lpp.
3. Brown T.B. CSS Master. SitePoint. 3rd edition, 2021. 524 p.
4. Kamars A. Tīmekļa lapu veidošana. HTML un CSS. Rīga: Zvaigzne ABC, 2008. 320 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Apsītis K. Ievads HTML [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.pvg.edu.lv/materiali/informatika/webgramata/kurss/html/index.html
2. Kudiņa I., Kudiņš J., Kapenieks J., u.c. Mājas lapu veidošana ikvienam [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.riga.lv/media/talmaciba/timeklis.html
3. World Wide Web Consortium [tiešsaiste]. Pieejams: http://www.w3.org

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne".