Kursa kods InfT2035

Kredītpunkti 1.50

Lietojumu programmēšana datubāzēm

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums19.11.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

InfT2034, Lietojumu programmēšana datubāzēm

Kursa anotācija

Kursa darba mērķis ir pielietot, nostiprināt un paplašināt zināšanas par lietojumu programmu izveidi, kuras datu vadībai izmanto relāciju datu bāzu tehnoloģijas, kā arī zināšanas par dažādiem programmēšanas modeļiem darbam ar datu avotiem un to izmantošanas scenārijiem. Studējošiem ir iespēja pielietot aktīvos datu objektus relāciju datu bāzu datu apstrādei. Studenti pielieto un attīsta iegūtas praktiskās iemaņas lietojumu programmēšanā darbam ar datu bāzēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• spēj parādīt teorētiskās zināšanas par lietojumu veidošanu darbam ar relāciju datu bāzēm (programma, programmas dokumentācija, kursa darba aizstāvēšana);
• spēj definēt kursa darba mērķi un uzdevumus, izvēlēties un lietot piemērotākās metodes tā izstrādāšanā (programmas dokumentācija)
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, lietot datu pieprasījumu valodas (programma);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas (programma, programmas dokumentācija, kursa darba aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Kursa darba tēmas izvēle un saskaņošana ar vadītāju. 2h
2. Datu bāzes sagatavošana un programmas sasaiste ar relāciju datu bāzi. 8h
3. Programmas izstrāde. Datu apstrādes uzdevumu veikšanai, lietotāja saskarnes realizācija. 21h
4. Programmas dokumentācijas izstrāde, noformēšana un nepieciešamo korekciju veikšana. 8h
5. Kursa darba aizstāvēšana. 1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Iesniegts un aizstāvēts kursa darbs.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam patstāvīgi jāizstrādā kursa darbs, izmantojot atbildīgā mācībspēka konsultācijas, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.
Kursa darbā jābūt izstrādātam:
• programmai
• programmas dokumentācijai

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa darba atzīme tiek formēta no trim daļām – programmas vērtējums (40%), dokumentācijas vērtējums (40% ), aizstāvēšana un atbildes uz jautājumiem (20%).

Obligātā literatūra

1. Chauhan C. PostgreSQL Cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2015. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
2. Learning PostgreSQL: Create, Develop and Manage Relational Databases in Real World Applications Using PostgreSQL. Birmingham: Packt Publishing, 2015. Pieejams: EBSCO e-book academic collection
3. Dombrovskaya H., Bailliekova A., Novikov B. PostgreSQL Query Optimization: The Ultimate Guide to Building Efficient Queries. 1st ed. APress, 2021. 319 p. Pieejams: LBTU ITF bibliotēka
4. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing. 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection

Papildliteratūra

1. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
2. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. O. M. A. Khan, J. Callaway, C. Hunt, R. Stephens. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 589 p.
3. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing. 2017. 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē
4. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis

Piezīmes

ITF profesionālā bakalaura studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskā bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.