Kursa kods InfT2034

Kredītpunkti 3

Lietojumu programmēšana datubāzēm

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT2033, Programmēšana Windows vidē

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir apgūt lietojumu programmu izveidi, kuras datu vadībai izmanto relāciju datu bāzu tehnoloģijas, kā arī iepazīstināt studējošus ar dažādiem programmēšanas modeļiem darbam ar datu avotiem un to izmantošanas scenārijiem. Studējošiem tiek mācīts kā lietot aktīvos datu objektus relāciju datu bāzu datu apstrādei. Kursa ietvaros teorētiski un praktiski tiek apskatīti aktīvo datu objektu izmantošanas scenāriji darbam atvienotajā un pievienotajā režīmā. Studenti iegūst praktiskās iemaņas lietojumu programmēšanā darbam ar datu bāzēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin par lietojumu veidošanu darbam ar relāciju datu bāzēm (laboratorijas darbi, patstāvīgs darbs);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes, lietot datu pieprasījumu valodas (laboratorijas darbi, patstāvīgs darbs);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas aprēķinu, un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas (patstāvīgs darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Programmas sasaiste ar relāciju datu bāzi- 2 stundas
2. Datu nolasīšana no datubāzes- 2 stundas
3. Datu pievienošana, dzēšana un rediģēšana datubāzē- 2 stundas
4. Vienkārša programma relācija datu bāzes datu apstrādei- 2 stundas
5. Datu transakcija- 2 stundas
6. DataTable objekta izmantošana- 2 stundas
7. DataAdapter objekta izmantošana- 2 stundas
8. DataSet objekta izmantošana un relāciju definēšana – 4 stundas
9. Vizuālo komponenšu izmantošana datu attēlošanai un rediģēšanai- 4 stundas
10. Saistoši dati (binding data)- 2 stundas
11. Datu atlasīšana un filtrēšana- 2 stundas
12. Datu sadalīšana vairākos logos- 2 stundas
13. Darbs ar rekursīvām datu struktūrām- 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem laboratorijas darbiem un patstāvīgi izveidotam lietojumam ar datubāzi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda laboratorijas darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāizstrādā lietojums ar datubāzi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta no trim daļām –laboratorijas darbu vērtējums (40% ), patstāvīgi izstrādāta lietojuma ar datubāzi vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Chauhan C. PostgreSQL Cookbook. Birmingham: Packt Publishing, 2015. Pieejams: datubāzē EBSCO e-book academic collection https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=946187&site=ehost-live&scope=site
2. Juba S., Vannahme A., Volkov A. Learning PostgreSQL: Create, Develop and Manage Relational Databases in Real World Applications Using PostgreSQL. Birmingham: Packt Publishing. 2015. Pieejams: datubāzē EBSCO e-book academic collection https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1104912&site=ehost-live&scope=site
3. Dombrovskaya H., Bailliekova A., Novikov B. PostgreSQL Query Optimization: The Ultimate Guide to Building Efficient Queries. 1st ed. APress, 2021. 319 p. Pieejams: LBTU ITF bibliotēka
4. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing. 2016.
Pieejams: datubāzē EBSCO e-book academic collection https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1440572&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
2. Mehboob O., Khan A., Callaway J., Hunt C., Stephens R. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. Birmingham: Packt Publishing. 2019. 589 p.
3. Angorro W. Functional C#. Birmingham, UK: Packt Publishing, 2017. – 365 p. EBSCO e-book academic collection datubāzē https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1446895&site=ehost-live&scope=site
4. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis

Piezīmes

Studiju kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.