Kursa kods InfT2033

Kredītpunkti 3

Programmēšana Windows vidē

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

author lekt.

Ingus Šmits

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studējošos ar Windows lietojumu veidošanas principiem, izmantojot programmēšanas valodu C# un integrēto izstrādes vidi Visual Studio .Net. Studenti gūst praktiskas iemaņas teksta ievades, sarakstu apstrādes, datu validācijas, izvēlņu veidošanas, bilžu attēlošanas un grafikas veidošanas komponentu izmantošanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Kursa apgūšanas rezultātā studenti:
• zin par Windows lietojumu veidošanu, izmantojot programmēšanas valodu C# (laboratorijas darbi, patstāvīgs darbs);
• prot kodēt un atkļūdot programmas, lietot labo programmēšanas stilu, realizēt lietotāja saskarnes (laboratorijas darbi, patstāvīgs darbs);
• spēj patstāvīgi kodēt un atkļūdot programmas vienkāršu aprēķinu un datu apstrādes uzdevumu veikšanai, realizēt lietotāja saskarnes, neizmantojot datu bāzu vadības sistēmas (patstāvīgs darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Windows lietojuma izstrādes pamatprincipi- 2 stundas
2. WPF projekta uzbūve, programmas koda aizkomentēšana, projekta faili, projekta būve un palaišana- 2 stundas
3. WPF *.xaml faila uzbūve un birku (tag) izmantošana – 2 stundas
4. Režģa (Grid) izveidošana *.xaml failā- 2 stundas.
5. Komponentes īpašības un notikumi. Vienkāršu notikumu programmēšana- 2 stundas
6. Komponente Window. Loga atribūtu izmantošana programmas kodā- 2 stundas
7. Komponente Button. Pogas atrašanas vietas un atstarpju definēšana programmas kodā- 2 stundas
8. Komponentes Label, TextBlock un TextBox- 2 stundas
9. Birku Grid, DockPanel, StackPanel izmantošana komponenšu dažādu veidu izvietošanai un izlīdzināšanai- 2 stundas
10. Komponente RichTextBox- 2 stundas
11. Izvēlnes izstrāde izmantojot Menu un MenuItem komponentes- 2 stundas
12. Komponente DispatcherTimer- 2 stundas
13. Regulāras izteismes sintakse un izmantošana dažādu uzdevumu risināšanai- 2 stundas
14. Komponentes RadioButton un CheckBox- 2 stundas
15. Datu piesaiste- 4 stundas

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izpildītiem laboratorijas darbiem un patstāvīgi izveidotam lietojumam.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studentam semestra laikā ir jāizpilda laboratorijas darbi, izmantojot darba uzdevuma aprakstus un konsultējoties ar laboratorijas darbu vadītāju un lektoru.
Studentam patstāvīgi jāizstrādā lietojumu par izvēlēto tēmu, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena atzīme tiek formēta kā akumulējošais vērtējums no divām daļām – laboratorijas darbu vērtējums (40%),patstāvīgi izstrādāta lietojuma vērtējums (60%).

Obligātā literatūra

1. Lee G. Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices: Deconstruct Object-oriented Programming and Use It with Other Programming Paradigms to Build Applications. Packt Publishing, 2019 – 249 pp. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2181411&site=ehost-live&scope=site
2. C# Tutorial [tiešsasite]. Pieejams: https://www.w3schools.com/cs/index.php
3. M. Posadas M. Mastering C# and .NET Framework. Birmingham: Packt Publishing, 2016. Pieejams: EBSCO e-book academic collection datubāzē https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=1440572&site=ehost-live&scope=site

Papildliteratūra

1. Mehboob O., Khan A., Callaway J., Hunt C., Stephens R. Improving Your C# Skills: Solve Modern Challenges with Functional Programming and Test-driven Techniques of C#. Birmingham: Packt Publishing, 2019. 589 p.
2. W.Angorro. Functional C#. Birmingham, UK : Packt Publishing. 2017 – 365 pp. EBSCO e-book academic collection datubāzē https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=2036186&site=ehost-live&scope=site
3. .NET Documentation [tiešsaiste]. Pieejams: https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/

Periodika un citi informācijas avoti

• EBSCO e-book academic collection. Pieejams: https://web-p-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/search/selectdb?vid=0&sid=8715372b-5e1d-4646-9ecc-530bf329861f%40redis
• Visual Studio .Net. [tiešsaiste]. Pieejams: https://visualstudio.microsoft.com/vs/features/net-development/

Piezīmes

ITF studiju programma „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un akadēmiskās bakalaura studiju programma „Datorvadība un datorzinātne”.