Kursa kods InfT2029

Kredītpunkti 3

Sistēmu modelēšana II

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

DatZ1010, Programmēšanas pamati II

InfT2028, Sistēmu modelēšana I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt priekšstatu par objektu orientētiem sistēmu modelēšanas paņēmieniem, ar kuru palīdzību var aprakstīt dažāda sarežģītības līmeņa sistēmas. Tiek apskatīta objektorientētā pieeja sistēmu analīzē, projektēšanā un modelēšanā, UML (Unified Modeling Language) modelēšanas valoda, UML elementi klašu, objektu, lietošanas piemēru, aktivitāšu un secību diagrammās, UML izmantošana prasību specifikācijā, analīzē un projektēšanā. Uzmanība tiek pievērsta modelēšanas nozīmei sistēmas projektēšanas laikā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti zin par objektorientētas modelēšanas iespējām un modelēšanas lomu sistēmas projektēšanas un izstrādes procesā; par dažāda veida modeļu izmantošanu sistēmas struktūras un procesu aprakstam – kontroldarbs, prezentācija.
2.Studenti prot praktiski izstrādāt sistēmas struktūras un uzvedības modeļus, izmantojot objektorientētu modelēšanas pieeju – praktiskie darbi, kontroldarbs.
3.Studenti spēj patstāvīgi analizēt sistēmas modeļus un izvēlēties piemērotāko risinājumu sistēmas aprakstam izstrādes vai modificēšanas procesā, kā arī pamatot savu viedokli – praktiskie darbi.

Kursa saturs(kalendārs)


1.Objektorientētas modelēšanas pamatprincipi, UML diagrammu veidi.- 4h
2.Konceptuāla modelēšana. Klases un objekta jēdziens UML diagrammās. UML klašu diagrammas elementi, attiecības starp elementiem.- 4h
3.Klašu diagrammas izveidošana pēc neformāla apraksta.- 2h
4.Koda ģenerēšana no klašu diagrammas, klašu diagrammas izveidošana pēc koda.- 2h
5.Objekta un klases attiecības UML valodā. Elementi un to savienošanas iespējas objektu diagrammā. Objektu diagrammas izveidošana.- 4h
6.Lietošanas piemēru diagramma. Lietošanas piemērs, aktieris, sistēma. Vispārināšanas un atkarības attiecības lietošanas piemēru diagrammā. Iekļaušanas un paplašināšanas attiecību izmantošanas iespējas. -4h
7.Procesu attēlošana izmantojot UML aktivitāšu diagrammu.- 4h
8.Secību diagramma. Objekta dzīvības līnija, vadības kontrole, plūsmas.- 4h
9.Gala kontroldarbs.- 2h
10.Grupu darbu aizstāvēšana.- 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Studentam jābūt izpildītiem vismaz 50% no kopēja praktisko uzdevumu skaita un uzrakstītam gala kontroldarbam.
Rakstiskais praktiskais eksāmens, mutiski teorētiskie jautājumi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katru nedēļu studenti saņem jaunu uzdevumu. Uzdevuma izpildes termiņš- 1 nedēļa. Daļa uzdevumu tiek organizēta kā grupu darbs. Katrs praktiskais uzdevums tiek vērtēts ar punktiem:
individuālie uzdevumi 2-4 punkti,
grupu darbi- 10 punkti.
Semestra pēdējā nedēļā katrai grupai ir nepieciešams aizstāvēt semestra laikā izstrādātos grupas darbus. Aizstāvēšana tiek vērtēta ar punktiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Praktiskie uzdevumi tiek novērtēti saskaņā ar praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību. Studiju kursa gala atzīmi veido semestra darbu kumulatīvais vērtējums, kontroldarba un eksāmena vērtējums:
kontroldarbs 20%;
praktiskie darbi 50% ;
eksāmens 30%.
Eksāmenu veido:
praktiskais uzdevums par studiju kursa apgūtajām tēmām (20% no kopējās atzīmes);
trīs mutiskie teorētiskie jautājumi par izpildīto uzdevumu (10% no kopējās atzīmes).

Obligātā literatūra

1. Unhelkar B. Software Engineering with UML. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2020. 390 p. (pieejama katedrā)
2. Sundaramoorthy S. UML Diagramming: A Case Study Approach. Auerbach Publications, 2022. 402 p.(pieejama katedrā)

Papildliteratūra

Unified Modeling Language. Pieejams: http://www.uml.org/

Periodika un citi informācijas avoti

Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation". World Academic Press, Pieejams: http://www.wjms.org.uk/

Piezīmes

Studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.