Kursa kods InfT2028

Kredītpunkti 3

Sistēmu modelēšana I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author lekt.

Jekaterina Smirnova

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ1009, Programmēšanas pamati I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar sistēmu procesu un struktūras modelēšanas iespējām un datu un funkciju grafiskās attēlošanas priekšrocībām. Apmācības laikā tiek apskatīts sistēmu modelēšanas jēdziens, modelēšanas veidi un vēsture, biznesa procesu modelēšanas notācija un tās komponentes, apgūtas zināšanas par specificētas sistēmu organizatoriskās struktūras modeļa izstrādi. Studenti iegūst praktiskās iemaņas darbā ar vairākiem modelēšanas rīkiem, kā arī izpilda patstāvīgos darbus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Studenti zin par sistēmas organizatoriskās struktūras daudzveidību un procesu modelēšanas iespējām biznesa procesa modelēšanas notācijā – kontroldarbs.
2.Studenti prot praktiski izstrādāt sistēmas procesu un organizatoriskās struktūras modeļus, balstoties uz definētiem nosacījumiem un modeļa izstrādes notāciju – praktiskie darbi
3.Studenti spēj ievērot modeļa izstrādes nosacījumus, patstāvīgi analizēt sistēmas uzvedību un izvēlēties piemēroto risinājumu sistēmas funkcionalitātes aprakstīšanai - praktiskie darbi, kontroldarbs, prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Modelēšanas jēdziens, vēsture, veidi un to pielietojums- 2h
2.Modelēšanas rīku izvēle- 2h
3.Problēmu jomas izvēle un apraksts- 2h
4.Organizatoriskās struktūras modeļa veidi un izveidošanas principi. ORG modeļa izstrāde pēc izvirzītajām prasībām- 4h
5.Biznesa modelēšanas jēdziens, notācija, biznesa procesa modeļa izveidošanas pamatprincipi- 2h
6.BPMN elementu grupas- 2h
7.Marķieri BPMN diagrammās- 2h
8.BPMN vārteju veidi, sazarojums, apvienošana- 2h
9.BPMN notikumu veidi, notikumu izmantošanas atšķirība diagrammas sākumā, beigās un vidū- 2h
10.BPMN uzdevumu veidi- 2h
11.BPMN robežu notikumi- 2h
12.Pūla un joslas izmantošana BPMN diagrammā- 4h
13.BPMN diagrammu veidi, to izmantošana atkarībā no procesa detalizēšanas līmeņa- 2h
14.Kontroldarbs- 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi, ir nepieciešams:
• izpildīt vismaz 50% no kopēja praktisko uzdevumu skaita;
• vismaz uz 40% uzrakstīt gala kontroldarbu;
• izstrādāt un aizstāvēt grupas darbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katru nedēļu studenti saņem jaunu uzdevumu. Uzdevuma izpildes termiņš- 1 nedēļa. Katrs praktiskais uzdevums tiek vērtēts ar punktiem. Semestra laikā studentiem ir jāizstrādā divi grupas darbi: ORG un BPMN diagrammas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala atzīmi veido semestra praktisku darbu, grupas darbu un gala kontroldarba kumulatīvais vērtējums.

Obligātā literatūra

1.Szota-Pachowicz J. BPMN Course Learn and practice on examples. MODELING VIEW PRESS, 2019. 166 p.
2. Silver B. BPMN Quick and Easy Using Method and Style: Process Mapping Guidelines and Examples Using the Business Process Modeling Standard. Altadena, Calif.: Cody-Cassidy Press, 2017. 124 p.

Papildliteratūra

BPMN Specification. Pieejams: https://www.bpmn.org

Periodika un citi informācijas avoti

1.Žurnāls "World Journal of Modelling and Simulation". World Academic Press, Pieejams: http://www.wjms.org.uk/

Piezīmes

Studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātne”.