Kursa kods DatZ2025

Kredītpunkti 2

Datoru tīkli II

Zinātnes nozareElektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

Zinātnes apakšnozareDatu apstrādes sistēmas un datortīkli

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums26.09.2017

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

Kursa anotācija

Studenti apgūst strukturēto kabeļu sistēmu uzbūvi un turpina apgūt atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeļa tīkla, transporta, seansa, pasniegšanas un lietojuma slāņa protokolus. Laboratorijas darbos studenti apgūst strukturēto kabeļu sistēmas montāžas un testēšanas prasmes un maršrutētāju konfigurācijas pamatus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

•zināšanas par datortīklu attīstības vēsturi, klasifikāciju, standartiem, datortīklu resursu adresāciju, datortīkla atvērto sistēmu sadarbības bāzes etalonmodeļa slāņiem, datortīkla protokoliem, datortīklu aparatūru un strukturēto kabeļu sistēmu komponentiem;
•prasmes par mazbiroju datortīklu un strukturēto kabeļu sistēmu projektēšanas pamatiem, datortīklu aparatūras konfigurāciju, klientu datoru konfigurāciju, datortīkla darbības testēšanu un bojājumu novēršanu;
•kompetence, strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas iegūšanas, sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas un informatīvos materiālus par datortīkliem, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Datorklases strukturētās kabeļu sistēmas izpēte.
2 Ēkas strukturētās kabeļu sistēmas izpēte.
3 Komutāciju telpas un komutāciju un aparatūras skapju izpēte.
4 Vītā pāra kabeļu rozešu montāža.
5 Vītā pāra kabeļu testēšana un testēšanas rezultātu analīze.
6 4. kontroldarbs: Strukturētās kabeļu sistēmas.
7 Maršrutizētāja vadības konfigurācija komandrindas režīmā.
8 Maršrutizētāja vadības konfigurācija grafiskajā saskarsmē.
9 IP apakštīklu konfigurācija.
10 Divu maršrutizētāju tīklu konfigurācija.
11 5. kontroldarbs: OSI etalonmodeļa tīkla un transporta slāņu protokoli.
12 Virtuālo lokālo datortīklu konfigurācija.
13 Maršrutizētāja ugunsmūra konfigurācija.
14 VPN pieslēgums lokālajam datortīklam.
15 6. kontroldarbs: Datortīklu drošības pamati, ugunsmūris, privātie virtuālie tīkli.
16 Gatavošanās eksāmenam, eksāmena treniņa uzdevums.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Visiem kontroldarbiem un eksāmena uzdevumiem jābūt ieskaitītiem.
Studiju kursa eksāmena vērtējums ir atkarīgs no eksāmena uzdevumu vērtējuma un studiju kursa 2. daļas kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma:
Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Eksāmena praktisko uzdevumu novērtē saskaņā ar eksāmena praktiskajā uzdevumā noteikto vērtēšanas kārtību.
Eksāmena uzdevumu veido:
tests par studiju kursa 2. daļā apgūto teorētisko vielu;
tests par studiju kursā apgūto datortīklu aktīvo aparatūru un strukturēto kabeļu sistēmu komponentiem;
praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Studenti, kuriem šī studiju kursa 2. daļā kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumam pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursa 2 daļā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trim eksāmena uzdevumiem un vidējās semestra atzīmes, kuru aprēķina kā vidējo aritmētisko no studiju kursa 2 daļā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.

Obligātā literatūra

1.Andrew S. Tanenbaum Computer Networks 5th edition. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International, 2010. 960 p.
2.Э. Таненбаум Компьютерные сети 5-е изд. Перевод с английского В. Шрага. Санкт-Петербург: Питер, 2012. 960 c.
3.А.Б. Семенов, С.К. Стрижаков, И.Р. Сунчелей Структурированные кабельные системы 5-е изд. Москва : АйТи; ДМК Пресс, 2017. 640 с.

Papildliteratūra

1.James F. Kurose, Keith W. Ross Computer Networking: A Top-Down Approach 6th edition, Pearson, 2012, 862 p.
2.Stephen A. Rackley, Wireless Networking Technology: From Principles to Successful Implementation, Newnes, 2007., 416 p.
3.Rich Seifert, James Edwards The All-New Switch Book: The Complete Guide to LAN Switching Technology 2nd Edition. Wiley. 2008., 816 p.
4.Olifer, N., Olifer, V. 2006. Computer Networks: Principles, Technologies and Protocols for Network Design. Wiley., 2006., 1000 p.
5.David Barnett, David Groth, Jim McBee, Cabling: The Complete Guide to Network Wiring, 3rd Edition 3rd Edition, 204., 720 p.
6.Semenov, A.B., Strizhakov, S.K., Suncheley, I.R. Structured Cable Systems. Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH & Co. KG, 2002., 608 p.
7.В.Г. Олифер Н.А. Олифер Компьютерные сети : принципы, технологии, протоколы: [учебное пособие для вузов] 4-е изд. Санкт-Петербург: Питер, 2010. 943 с.
8.Семенов А. Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентовю. М: ЛФЙТ Лтд 2003. - 416 с.
9.Cisco Systems. Руководство по технологиям обединенных сетей, 4-е издание. :Перю с англ. - М.: Издателъский дом "Вилъямс" (Cisco Press) 2005. - 1040 с.

Piezīmes

Nozares profesionālās specializācijas kurss ITF profesionālajā bakalaura studiju programmā„Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” un Obligātais studiju kurss ITF akadēmiskajā bakalaura studiju programmā „Datorvadība un datorzinātnes”.