Kursa kods DatZ2025

Kredītpunkti 3

Datoru tīkli II

Zinātnes nozareDatorzinātne un informātika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ivars Mozga

Dr. sc. ing.

author pasn.

Aleksandrs Puzanovs

Mg. sc. ing.

author pasn.

Andrejs Paura

Mg. sc. ing.

Priekšzināšanas

DatZ2016, Operētājsistēmas I

DatZ2017, Operētājsistēmas II

DatZ2055, Datoru uzbūve I

DatZ2056, Datoru uzbūve II

DatZ2024, Datoru tīkli I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir padziļināt zināšanas par datortīklu uzbūvi un procesiem, ka arī attīstīt praktiskās iemaņas un kompetences, kas ļautu studentiem projektēt un izveidot datortīklu kabeļu sistēmas, strādāt ar datortīklu maršrutētājiem, un veidot uzņēmumu datortīklus.
Studiju kursā studenti tiek iepazīstināti ar datoru tīklu strukturēto kabeļu sistēmu uzbūvi, iegūst zināšanas, prasmes un kompetences par dažādiem datortīklu kabeļu veidiem un to pielietošanu, veidojot datortīklu kabeļu sistēmas.
Studiju kursa lekcijās un laboratorijas darbos studenti turpina apgūst TCP/IP protokolu kopas tīkla, transporta un pielietojuma līmeņa protokolus, iegūst prasmes datortīklu maršrutētāju konfigurācijā un iepazīstas ar datortīklu drošības pamatprincipiem. Studiju kurss ir turpinājums studiju kursam “Datoru tīkli I” (DatZ2024).
Kursu paredzēts īstenot kā nodarbības, kurās ietilpst lekcijas un laboratorijas darbi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas:
•Studenti tiek iepazīstināti ar strukturēto kabeļu sistēmu standartiem un strukturētajās kabeļu sistēmās pielietotajiem kabeļu veidiem - kontroldarbs un eksāmena teorijas tests.
•Studenti padziļina zināšanas par TCP/IP protokolu kopas tīkla, transporta un pielietojuma līmeņa protokoliem, izprot maršrutēšanas procesus un iepazīstas ar datortīklu drošības pamatprincipiem – kontroldarbi un eksāmena teorijas tests.
Prasmes:
•Studenti spēj patstāvīgi izprojektēt nelielas ēkas strukturēto kabeļu sistēmu, prot veikt vītā pāra kabeļu sistēmas montāžas un testēšanas darbus - izstrādāti laboratorijas darbi un nokārtots eksāmena praktiskais tests.
•Studenti spēj veikt datortīkla maršrutētāju un klientu datoru konfigurāciju, izveidot virtuālos lokālos tīklus, spēj veikt laboratorijas darbos izveidotā datortīkla slēguma darbības testēšanu, spēj noteikt un novērst konfigurācijas kļūdas - izstrādāti un aizstāvēti laboratorijas darbi, nokārtots eksāmena praktiskais uzdevums.
Kompetences:
•Studenti strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, parāda izpratni par datortīklu strukturētajam kabeļu sistēmām, var pamatot izvēlo kabeļu un papildus aprīkojuma izvēli nelielam iestādes datortīklam - izstrādāti laboratorijas darbi.
•Studenti izprot datortīkla problēmas, spēj pārbaudīt tīkla mezglu savienojumus, pārzina un prot izvēlēties piemērotākos tīkla problēmu diagnostikas rīkus un spēj pamatot izvēlētās metodes – izstrādāti laboratorijas darbi un nokārtots eksāmena praktiskais uzdevums.

Kursa saturs(kalendārs)

1.Ievads par Strukturētajām kabeļu sistēmām (turpmāk tekstā SKS). Laboratorijas darbā datorklases strukturētās kabeļu sistēmas izpēte. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
2.SKS vītā pāra kabeļu raksturlielumi, klasifikācija un pielietojums. Laboratorijas darbā ēkas strukturētās kabeļu sistēmas izpēte. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
3.SKS projektēšana, montāža un testēšana. Laboratorijas darbā datortīkla komutāciju telpas skapju izpēte. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
4.SKS optiskie kabeļi, to klasifikācija, montāža un testēšana. Laboratorijas darbā vītā pāra kabeļu rozešu montāža. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbi 1 stunda).
5.SKS projekta piemēra apskats. Laboratorijas darbā vītā pāra kabeļu testēšana un testēšanas rezultātu analīze. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
6.Internet tīkla attīstības vēsture un uzbūve, IPv4 adresācija datortīklos. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.4. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.4. Strukturēto kabeļu sistēmu standarti, vītā pāra un optiskie kabeļi.
7.Datu pārraide IPv4 tīklos. Laboratorijas darbā maršrutizētāja vadības konfigurācija komandrindas režīmā. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
8.TCP/IP protokolu kopas ARP, ICMP, IGMP un DHCP protokoli. Laboratorijas darbā maršrutizētāja vadības konfigurācija grafiskajā saskarsmē. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
9.Maršrutēšana IPv4 tīklos. Laboratorijas darbā IPv4 apakštīklu konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
10.Protokols IPv6, adresācija un datu pārraide IPv6 tīklos. Laboratorijas darbā IP apakštīklu konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
11.Datu pārraide TCP/IP protokolu kopas transporta slānī, protokolu TCP un UDP apskats. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.5. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.5. IPv4 un IPv6 protokoli (1 stunda).
12.Domēnu vārdu sistēmas uzbūvi un darbības principiem. Laboratorijas darbā virtuālo lokālo datortīklu konfigurācija komutatoram. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
13.TCP/IP protokolu kopas pielietojuma slāņa protokolu apskats. Laboratorijas darbā virtuālo lokālo datortīklu konfigurācija maršrutētājam. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
14.Ievads par datortīklu drošību un ugunsmūriem. Laboratorijas darbā maršrutizētājā iebūvētā ugunsmūra konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
15.Datortīkla attālā pieeja un virtuālie privātie tīkli. Laboratorijas darbā virtuālo privāto tīklu konfigurācija. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
16.Ievads datortīklu uzraudzības, SNMP protokola apskats. Laboratorijas darbā kontroldarbs Nr.5. (lekcija 1 stunda, laboratorijas darbs 1 stunda).
Kontroldarbs Nr.6. TCP/IP transporta un pielietojuma līmeņu protokoli, datortīklu drošības pamatprincipi.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Laboratorijas darbiem jābūt izstrādātiem un ieskaitītiem, e-studiju vidē tiek ievietots laboratorijas darba uzdevumi un sasniedzamo rezultātu vērtēšanas kritēriju apraksts.
Sekmīgi nokārtoti trīs kontroldarbu testi, sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi.
Sekmīgi jānokārto eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāsagatavojas kontroldarbu testiem un eksāmenam, jāstudē literatūra un Internet tīkla resursi.
Jāveic fakultāes strukturētās kabeļu sistēmas izpēte un jāsagatavo tehniskā dokumentācija, saskaņā ar laboratorijas darba uzdevumu.
Jāsagatavojas laboratorijas darbu izstrādei un aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmena vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu un eksāmena uzdevumu vērtējuma.
Eksāmena uzdevumu veido trīs daļas:
1.tests par studiju kursā lekcijās apgūtajām tēmām;
2.tests par studiju kursā apgūto datortīklu aktīvo aparatūru un strukturētās kabeļu sistēmas komponentiem;
3.praktiskais uzdevums par studiju kursa laboratoriju darbos apgūtajām tēmām.
Studentiem, kuriem studiju kursa visas kontroldarbu atzīmes ir vismaz 7 balles, eksāmena teorētisko testu var nepildīt un kā teorētiskā testa vērtējumu pielīdzināt vidējo aritmētisko no studiju kursā kārtoto kontroldarbu atzīmēm.
Eksāmena atzīmi aprēķina kā vidējo aritmētisko no trim eksāmena uzdevumiem un semestra kontroldarbu testu vidējās atzīmes.

Obligātā literatūra

1. Tanenbaum A., Wetherall D., Feamster N. Computer Networks. 6th edition. Pearson Education Limited, 2021. 944 p.
2. Woodward B. Cabling: The Complete Guide to Copper and Fiber-Optic Networking. 5th Edition. U.S.: Sybex Inc., 2014. 1328 p.

Papildliteratūra

1. Lowe D. Networking All-in-One For Dummies. 8th Edition. John Wiley & Sons Inc, 2021. 1056 p.
2. Nilkevs J. B. Networking Essentials. 6th edition. Pearson IT Certification, 2022. 848 p.
3. Kurose J. Ross K. Computer Networking: A Top-Down Approach. 7th edition. Pearson Education Limited, 2021. 856 p.

Periodika un citi informācijas avoti

Kursa lekciju slaidi un citi materiāli LLU e-vidē (Moodle)

Piezīmes

Obligātais studiju kurss akadēmiskajā bakalaura studiju programmā “Datorvadība un datorzinātne”