Kursa kods InfT1033

Kredītpunkti 2

Lietojumprogrammatūra

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums06.09.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author

Tatjana Tabunova

Mg. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir aplūkot integrēto lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanu dažāda veida dokumentu, izklājlapu un prezentāciju sagatavošanā. Lietotņu izmantošanas iespējas tiek paplašinātas, lietojot makrokomandu ierakstīšanu un rediģēšanu, kā arī dažādas Visual Basic for Applications programmēšanas iespējas, vadības elementu, struktūru un dialoga logu lietošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1.Pārzina lietojumprogrammatūras pakotņu izmantošanas metodes – 1. un 2. kontroldarbs;
2.Pārzina valodu Visual Basic for Application (VBA) – 3. kontroldarbs;
3.Spēj lietot praksē savstarpēji saistītas dažādas lietojumprogrammas un izmantot makrokomandas – praktiskie darbi;
4.Spēj strādājot grupā vai veicot darbu patstāvīgi, lietot informācijas sagatavošanas un apstrādes līdzekļus, sagatavot prezentācijas materiālus un pasākumus un vadīt tos, kā arī pārliecināt citus un argumentēt savu viedokli – mājas darbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Vadības pogu un hipersaišu izmantošana prezentācijās. Prezentācijas veidņu izstrāde. Saglabāšana citos formātos – 2 h.
2. Formu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē – 1 h.
3. Stili un to lietošana. Automātiska attēlu, tabulu un formulu numerācija. Sarakstu veidošana. Apjomīgie dokumenti – 2 h.
4. 1. kontroldarbs: Apjomīgo dokumentu sagatavošana tekstapstrādes lietotnē – 1 h.
5. Aprēķini un diagrammas izklājlapu tabulās. Dažādu funkciju lietošana – 2 h.
6. Absolūtās un jauktās adresācijas izmantošana. Nosaukumu piešķiršana šūnām un šūnu apgabaliem un to izmantošana – 1 h.
7. Šķērsgriezumu tabulu un diagrammu veidošana. Tabulas noformēšana atbilstoši nosacījumiem.
8. 2. kontroldarbs: Izklājlapu sagatavošana – 1 h.
9. Makrosa ierakstīšana un izmantošana izklājlapu, tekstapstrādes un prezentāciju lietotnē. Lietotāja funkciju izveidošana – 1 h.
10. VBA: darbības ar izklājlapu lietotnes objektiem – 2 h.
11. VBA: izpildes vadības struktūras. Iepriekšnoteikto un standarta dialoga logu izmantošana.
12. Lietotāja dialoga loga izveidošana VBA. Lietotāja dialoga loga izveidošana speciālajā dialogu veidošanas lapā – 2 h.
13. Vadības elementu ievietošana tieši dokumentā un darblapā – 1 h.
14. Pasūtījuma veidlapas un rēķina sagatavošana izklājlapu lietotnē – 2 h.
15. Testa sagatavošana prezentāciju lietotnē. Izstrādnes sagatavošana, izmantojot savus VBA kodus – 4 h.
16. 3. kontroldarbs: Visual Basic for Aplications lietošana – 2 h.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt ieskaitītiem visiem praktiskiem darbiem.
Jābūt sekmīgi nokārtotam visiem kontroldarbiem par lekcijās apskatīto tematiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un mājas darba vērtējuma.
Gala vērtējumu sastāda visu praktisko darbu (40%) un visu kontroldarbu (60%) vidējais aritmētiskais vērtējums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no studiju kursa kontroldarbu un mājas darba vērtējuma.
Gala vērtējumu sastāda visu praktisko darbu (40%) un visu kontroldarbu (60%) vidējais aritmētiskais vērtējums.

Obligātā literatūra

1. Walkenbach J. Excel 2010 Power Programming with VBA. Wiley, 2010. 1080 p. (Mr. Spreadsheet's Bookshelf).
2. Alexander M., Kusleika D. Excel®2019 Power Programming with VBA. Wiley, 2019. 741 p.
3. Van Niekerk M. VBA Automation for Excel 2019 Cookbook. Packt, 2020. 356 p.
4. Foulkes L. Learn Microsoft Office 2019. Packt, 2020. 768 p.

Papildliteratūra

1. Shepherd R. Excel 2007 VBA Macro Programming. McGraw-Hill Osborne Media, 2009. 416 p.
2. Jelen B., Syrstad T. VBA and Macros: Microsoft Excel 2010. Que, 2010. 656 p. (MrExcel Library)

Piezīmes

ITF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai un ITF akadēmiskās bakalauru studiju programmas Datorvadība un datorzinātne studentiem.