Kursa kods InfT1028

Kredītpunkti 3

Datorvadības uzdevumi ražošanā

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums25.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātāji

author prof.

Vitālijs Osadčuks

Dr. sc. ing.

author asoc. prof.

Vitālijs Komašilovs

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir iepazīstināt studentus ar datora tā plašākā nozīmē izmantošanu vadības uzdevumu risināšanu dažādos rūpnieciskās ražošanas hierarhijas līmeņos. Kursā paredzēts teorētiski apgūt datora lomu, sākot ar vienkāršāku sensoru un izpildiekārtu saskarnes realizāciju līdz rūpnieciskajām SCADA sistēmām. Tiek sniegts ieskats automātiskās vadības teorijā. Praktiskajā daļā paredzēts izstrādāt un analizēt dažādu ražošanas sistēmu imitāciju modeļus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ražošanas datorvadības uzdevumu klasifikāciju, orientējas datorvadības iespējās dažādos rūpnieciskās ražošanas vadības un plānošanas uzdevumos – 1. kontroldarbs
2. Spēj analizēt doto ražošanas vadības problēmu, rast risinājumu, modelēt un demonstrēt to datorsimulācijā, veikt simulācijas datu analīzi – 2. un 3. kontroldarbs
3. Pārzina pašreiz praksē izmantojamo ražošanas procesu datorsimulācijas programmatūru – praktiskie darbi
4. Spēj pielietot programmēšanas un datu analīzes prasmes ražošanas datorvadības uzdevumu risināšanā – praktiskie darbi

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ražošanas process, sensori, izpildiekārtas, vadība, ražošanas sistēmu hierarhija, datora jēdziens ražošanā (lekcija, 2 h).
2. Ieskats automātiskās vadības teorijā, datora izmantošana procesu automātiskajā vadībā (lekcija, 1 h).
3. CoppeliaSim programmatūras saskarne, modeļu parametri, fizikas likumi (lekcija, 1h, praktiskais, 1 h).
4. Labirinta veidošana no pamata objektiem (praktiskais, 2 h).
5. 1. kontroldarbs par CoppeliaSim vidi (2 h)
6. Konveijers ražošanā, piemēri (lekcija, 1h)
7. Shematisks konveijers: struktūras izveide un parametru pieskaņošana (praktiskais, 2 h).
8. Shematisks konveijers: ražošanas scenāriju modelēšana, (praktiskais, 2 h).
9. Skriptu izmantošana CoppeliaSim vidē, iebūvētais Lua, ārējais – Python (lekcija, 1h, praktiskais, 2 h).
10. CoppeliaSim API izmantošana (lekcija, 1h, praktiskais, 1 h).
11. 2. kontroldarbs – skripti un API (2 h).
12. Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu izveide (praktiskais, 2 h).
13. Kastes apstrādes konveijera projekts: modeļu vadība izmantojot LUA skriptu (praktiskais, 2 h).
14. Kastes apstrādes konveijera projekts: galīga automāta vadības implementācija (praktiskais, 2 h).
15. Sarežģīto modeļu izstrāde: mobilā robota piemērs (lekcija, 1h).
16. Sarežģīto modeļu izstrāde: mobilā robota vadības implementācija (praktiskais, 1 h).
17. Lietotāja saskarnes izstrādes paņēmieni (praktiskais, 1 h).
18. 3. kontroldarbs – modeļa darbības analīze un lietotāja saskarne (praktiskais, 2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai saņemtu kursā paredzēto ieskaiti ar atzīmi, ir nepieciešams: izpildīt visus praktiskos darbus; nokārtot 3 kontroldarbus.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Nav patstāvīga darba.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaites atzīme tiek formēta, kā akumulējošā atzīme, ņemot vērā apmeklējumu, praktiskos darbus un vērtējumu par teorijas kontroldarbiem. Papildus vērtējumu ir iespējams iegūt, sagatavojot referātu par izvēlēto tēmu.

Obligātā literatūra

1. Groover M.P. Fundamentals of modern manufacturing: materials, processes, and systems. Sixth edition. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2016.
2. Boyer S.A. SCADA: Supervisory Control and Data Acquisition. Fourth Edition. International Society of Automation, 2016.

Papildliteratūra

1. Business Process Management Journal. Wiley and Sons. ISSN: 1463-7154
2. CopeliaSim programmatūras tīmekļa vietne. Pieejams: http://www.coppeliarobotics.com/

Piezīmes

ITF akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorvadība un datorzinātne”.