Kursa kods InfT1001

Kredītpunkti 3

Informātika I

Zinātnes nozareInformācijas tehnoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums04.09.2019

Atbildīgā struktūrvienībaDatoru sistēmu un datu zinātnes institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Nataļja Vronska

Dr. paed.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti pilnveido zināšanas un prasmes par informācijas drošību un datu aizsardzību, ergonomiku, darba noformēšanas struktūru.
Studentiem veidojas izpratne par liela apjoma dokumentu noformēšanu.
Studenti apgūst tematus par tabulācijas zīmēm, formulu rakstīšanu, tabulu un sleju veidošanu, formu laukiem, stiliem, satura rādītāju, attēlu un tabulu sarakstiem, bibliogrāfiju, kas nepieciešams kursa darbu un studiju projektu izstrādāšanā un noformēšanā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: izprot informācijas drošību un datu aizsardzību; spēj optimizēt cilvēka un izmantojamo tehnoloģiju mijiedarbību; spēj izskaidrot darba noformēšanas prasības – lekcijas.
Prasmes: analizēt un izvērtēt praktiskai darbībai atbilstošo informāciju, izmantojot zināšanas, lai izpildītu nepieciešamos darbus – praktiskie darbi.
Kompetences: spēj izvērtēt un izmantot atbilstošās zināšanas un prasmes par liela apjoma dokumentu noformēšanu – praktiskie darbi, kontroldarbi.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Dokumenta noformējums, titullapas izveide (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
2. Tabulācijas zīme, to pielietojums dokumentu veidošanā (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
3. Sarežģītu tabulu veidošana, noformēšana un rediģēšana (Praktiskie darbi – 2 h).
4. Ergonomika, strādājot ar datoru (Lekcija – 2 h)
5. Formulu rakstīšana, izmantojot dažādas matemātiskās struktūras (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
6. Sleju veidošana (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 1 h).
7. 1. kontroldarbs par praktiskajos darbos apskatītajām tēmām (Praktiskie darbi – 1 h).
8. Formu lauki (aizslēgšana, aizsardzība un aizpildīšana), Google veidlapa (Lekcija – 2 h, praktiskie darbi – 2 h).
9. Stilu izmantošana liela apjoma dokumentu noformēšanā, stilu modificēšana un definēšana. Satura rādītāja izveide. Automātiska attēlu un tabulu numerācija (Lekcija – 2 h, praktiskie darbi – 2 h)
10. Darba noformēšanas struktūra (Lekcija – 2 h)
11. Attēlu un tabulu sarakstu automātiska veidošana. Priekšmetu alfabētiskā rādītāja veidošana. Darbs ar sekcijām (Lekcija – 2 h, praktiskie darbi – 2 h).
12. Grāmatzīmju ievietošana. Bibliogrāfijas izveide, izmantojot APA stilu (Lekcija – 1 h, praktiskie darbi – 2 h).
13. 2. kontroldarbs par praktiskajos darbos apskatītajām tēmām (Praktiskie darbi – 1 h).
14. Teorijas kontroldarbs par lekcijās apskatītajām tēmām (Lekcija – 1 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Lai iegūtu ieskaiti studentiem:
• jāapmeklē 80% no lekcijām;
• sekmīgi jāuzraksta kontroldarbi;
• visiem praktiskajiem darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās praktiskajiem darbiem un kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējums ir atkarīgs no kontroldarbu kumulatīvā vērtējuma.
Ieskaites atzīme ir vidējais aritmētiskais starp kontroldarbu un teorijas kontroldarba vērtējumiem.

Obligātā literatūra

1. Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2013. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2015. 86 lpp.
2. MS Word 2010. Rīga, LU. Pieejams: http://ejuz.lv/mva
3. Augucēvičs J. Word. Microsoft Office 2010. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2013. 64 lpp.
4. Metodiskie noteikumi maģistra darbu izstrādāšanai un aizstāvēšanai. Pieejams: http://ejuz.lv/mv9
5. Ergonomika darbā. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 2010. 192 lpp.

Papildliteratūra

1. Esi drošs. Pieejams: https://www.esidross.lv/
2. Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija. Pieejams: https://www.cert.lv/lv
3. Anderson T., Anderson C., Hart-Davis G. Beginning Microsoft Word 2010. Apress: 2010. 380 p.
4. Gunter S.K. Easy Microsoft Word 2010. Que: 2010. 264 p.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studijās.