Kursa kods HidZP009

Kredītpunkti 1

Hidrometrija un limnoloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg. paed.

Priekšzināšanas

HidZ2006, Inženierhidroloģija I

VidZ4009, Limnoloģija un hidrobioloģija

Kursa anotācija

Mācību prakses laikā students nostiprina un papildina zināšanas par upju hidroloģiskajiem jautājumiem, iepazīstas ar ūdensteču caurplūdumu mērīšanas instrumentiem. Studenti iepazīstas ar ezeru pētniecības un apsaimniekošanas jautājumiem. Studenti veic ūdenstilpnes apsekošanu dabā un indikatīvo sugu identificēšanu, kas ļauj noteikt ūdenstilpnes trofisko stāvokli. Veic ūdenstilpnes morfoloģisko izpēti un problēmsituāciju raksturojumu. Praktiskā apmācība nodrošina studentu kompetenci risināt jautājumus par ūdenstilpņu aizsardzību un to ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas par ūdenstilpnes ekoloģiskajiem procesiem, to ietekmējošiem antropogēniem faktoriem un paņēmieniem ūdentilpes vides kvalitātes uzlabošanai. Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par hidrometrijas teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem.
• Prasme pielietot teorētiskās zināšanas, nosakot ūdenstilpe atrofisko līmeni, identificējot ūdenstilpi ietekmējošos antropogēnos faktorus.
• Kompetence pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju hidroloģisko aprēķinu veikšanā. Kompetence izstrādāt ūdenstilpes apsaimniekošanas plānu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadinstruktāža un prakses uzdevumu definēšana.
2 Ezera iztekas gultnes šķersprofila uzmērīšana un straumes ātruma noteikšana izmantojot divas dažādas metodes.
3 Ezera ūdens bilances aprēķins. Ezeru ietekmējošo antropogēno faktoru noteikšana.
4 Ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde.
5 Prakses atskaites aizstāvēšana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Obligātā literatūra

1. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
3. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini). Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company, 2000. 450 p.
2. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. Spon Press, 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Limnology and Oceanography. [tiešsaiste]. Published/Hosted by Association for the Sciences of Limnology and Oceanography. ISSN: 0024-3590. . [skatīts 27.03.2018.]. Pieejams: https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19395590 Datubāze Wiley Online Library
2. Nordic Hydrology Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277.
3. Hydrology Research ISSN 0029-1277

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība kā oblgātais kurss.