Kursa kods HidZP009

Kredītpunkti 1

Hidrometrija un limnoloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits40

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inga Grīnfelde

Mg. paed.

author pasn.

Anda Bakute

Mg. geogr.

Priekšzināšanas

HidZ2006, Inženierhidroloģija I

VidZ4009, Limnoloģija un hidrobioloģija

Kursa anotācija

Mērķis ir mācību prakses laikā nodrošināt, ka students nostiprina un papildina zināšanas par upju hidroloģiskajiem jautājumiem, iepazīstas ar ūdensteču caurplūdumu mērīšanas instrumentiem. Studenti iepazīstas ar ezeru pētniecības un apsaimniekošanas jautājumiem. Studenti veic ūdenstilpnes apsekošanu dabā un indikatīvo sugu identificēšanu, kas ļauj noteikt ūdenstilpnes trofisko stāvokli. Veic ūdenstilpnes morfoloģisko izpēti un problēmsituāciju raksturojumu. Praktiskā apmācība nodrošina studentu kompetenci risināt jautājumus par ūdenstilpņu aizsardzību un to ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
Pārzina pamatjautājumus par ūdenstilpnes ekoloģiskajiem procesiem, to ietekmējošiem antropogēniem faktoriem un paņēmieniem ūdentilpes vides kvalitātes uzlabošanai. Nostiprinātas un papildinātas zināšanas par hidrometrijas teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem.
• Prot pielietot teorētiskās zināšanas, nosakot ūdenstilpe atrofisko līmeni, identificējot ūdenstilpi ietekmējošos antropogēnos faktorus.

• Spēj pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju hidroloģisko aprēķinu veikšanā. Kompetence izstrādāt ūdenstilpes apsaimniekošanas plānu. (prakses atskaite)

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ievadinstruktāža un prakses uzdevumu definēšana. (8h)
2 Ezera iztekas gultnes šķersprofila uzmērīšana un straumes ātruma noteikšana izmantojot divas dažādas metodes. (8h)
3 Ezera ūdens bilances aprēķins. Ezeru ietekmējošo antropogēno faktoru noteikšana. (8h)
4 Ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde. (8h)

5 Prakses atskaites aizstāvēšana. (8h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam jāizpilda visi prakses uzdevumi, jāsagatavo un jāiesniedz prakses atskaite.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Izpildīti prakses uzdevumi 60 punkti
2. Sagatavota un aizstāvēta prakses atskaite 40 punkti
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;

• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. Cimdiņš P. Limnoekoloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2001. 159 lpp.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.
3. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini). Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.

Papildliteratūra

1. Ward R.C., Robinson M. Principles of Hydrology. London: McGraw-Hill Publishing Company, 2000. 450 p.
2. Shaw E. M., Beven K.J. Hydrology in Practice. 4th Edition. Spon Press, 2011. 543 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Limnology and Oceanography. [tiešsaiste]. Published/Hosted by Association for the Sciences of Limnology and Oceanography. ISSN: 0024-3590. . [skatīts 27.03.2018.]. Pieejams: https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/19395590 Datubāze Wiley Online Library
2. Nordic Hydrology Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277.
3. Hydrology Research ISSN 0029-1277

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.