Kursa kods HidZ6017

Kredītpunkti 3

Apūdeņošana

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits30

Semināru un praktisko darbu stundu skaits6

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits84

Kursa apstiprinājuma datums03.03.2016

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Apskatīta apūdeņošanas loma meliorācijas pasākumu kompleksā un tās nozīme lauksaimniecībā Latvijā un pasaulē. Raksturoti galvenie apūdeņošanas paņēmieni un tehnoloģijas, kā arī kultūraugu apūdeņošanas režīma elementi. Maģistrnti iepazīstināti ar sekojošiem jautājumiem: apūdeņošanas sistēmas elementi, laistīšanas iekārtas, sūkņu stacijas, ūdens pievadtīkls un ūdens avoti. Izklāstīti apūdeņošanas sistēmu ekspluatācijas jautājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām maģistrantiem būs:
• Zināšanas un izpratne par jaunākajām, aktuālām apūdeņošanas problēmām, teorētiskajiem un praktiskajiem jautājumiem l/s kultūraugu apūdeņošanā;
• Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt sarežģītus apūdeņošanas aspektus un praktiskos pielietojumus;
• Kompetence, saistībā ar apūdeņošanas jomas attīstību pasaulē, ievērot un praktiski pielietot savas specialitātes studiju kursos un pētījumos ūdens resursu un aizsardzības un ilgtspējīgas izmantošanas pamatprincipus.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Apūdeņošanas vēstūre, attīstība un nozīme pasaules lauksaimnieciskajā ražošanā. Apūdeņošanas vēsture LR.
2 Galvenie apūdeņošanas paņēmieni, to priekšrocības un trūkumi.
3 Virspusējā apūdeņošana ar pašteci. Apūdeņošana pa vagām.
4 Virspusējā apūdeņošana ar pašteci. Apūdeņošana pa pļudjoslām un plūdlaukiem
5 Laistīšana. Lietus aparātu iedalījums un konstrukciju īpatnības.
6 Laistīšanas tehnika. Tālstrūklas laistīšnas mašīnas, frontālās darbības laistīšanas mašīnas..
7 Laistīšanas tehnika. Joslu laistītāji.
8 Laistīšanas tehnika. Radiālas darbības laistīšnas mašīnas. Laistīšanas tehnikas attīstības tendences.
9 Pilienveida apūdeņošanas priekšrocības un trūkumi, pilinātāju konstrukcijas.
10 Augsnes divpusējās mitruma regulēšana. Konstrukcijas un darbināšanas režīms
11 Ūdens pievadtīkls, konstrukcijas un materiāli.
12 Cauruļvadu hidrauliskais aprēķins. Apūdeņošanas sūkņu stacijas, to tipi un konstrukcijas.
13 Ūdens avotu piemērotība apūdeņošanai, ūdens kvalitātes prasības.
14 Laistīšanas sistēmu ekspluatācija. Sūkņu staciju ekspluatācija.
15 Apūdeņošanas režīma pamatojums.
16 Apūdeņošanas režīma un ūdens bilances aprēķini, grafoanalītiskā metode.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite semināros, patstāvīgais darbs par apūdeņošanas jautājumiem. Eksāmens par teorētisko kursu

Obligātā literatūra

1. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija. O.Sauka, Bušmanis P., Labrencis V. u.c.. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
2. USDA/NRCS mājas lapa Irrigation - Handbooks and Manuals [tiešsaiste] [skatīts 2.03.2016.]. Pieejams: http://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/detailfull/national/water/manage/?&cid=stelprdb1045075
3. Lauksaimniecības kultūraugau apūdeņošana. Autoru kolektīvs. Rīga: Liesma, 1973. 182 lpp.

Papildliteratūra

1. "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-05 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.631, pieņemti 23.08.2005., stājas spēkā 01.09.2005. [Skatīts 12.04.2012.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=115151
2. FAO. Aquastat. Global Map of Irrigation Areas (GMIA). [tiešsaiste]. [skatīts 29.04.2016.]. Pieejams: http://www.fao.org/nr/water/aquastat/irrigationmap/index20.stm [Skatīts 2.03.2016.].

Periodika un citi informācijas avoti

1. AgroTops: zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164. www.agrtops.lv
2. Saimnieks LV. Zinātniski praktisks žurnāls zinātniekiem, agronomiem, zemniekiem. Rīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.

Piezīmes

Akadēmiskā maģistra studiju programma "Vides, ūdens un zemes inženierzinātne".