Kursa kods HidZ5031

Kredītpunkti 3

Upju baseinu apsaimniekošana II

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Semināru un praktisko darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums16.03.2022

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Anda Bakute

Mg. geogr.

Priekšzināšanas

HidZ5030, Upju baseinu apsaimniekošana I

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir nostiprināt teritoriālās dimensijas un saikni starp galvenajām vides pārvaldības problēmām, tostarp ūdens apgādi, plūdu risku, ūdens kvalitāti un biotopu saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī attīstīt prasmes izstrādāt integrētas upju baseinu apsaimniekošanas plānu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1.Pārzina teritoriālo dimensiju un tās saikni starp galvenajām vides pārvaldības problēmām, tostarp ūdens apgādi, plūdu risku, ūdens kvalitāti un biotopu saglabāšanu un atjaunošanu (2 kontroldarbi).
2.Prot detalizēti aprakstīt sociālo un politisko kontekstu integrētai upju baseinu apsaimniekošanai (2 praktiskie darbi).

3.Spēj analizēt un interpretēt ģeotelpiskos un laika datus, izdarot atbilstošus secinājumus saistībā ar integrētu upju sateces baseinu pārvaldību. Spēj izstrādāt integrētas upju baseinu apsaimniekošanas plānu, pamatojoties uz esošajiem datiem un dokumentāciju (2 praktiskie darbi un 2 semināri).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads teritoriālajā plānošanā (1 stunda);
2. Ūdens pārvaldība un ar to saistītā likumdošana Eiropā un Latvijā (1 stunda);
3. 1.praktiskais darbs (2 stundas);
4. Ūdens apsaimniekošana pilsētvidē (1 stunda);
5. 1.Seminārs (2 stundas);
6. Operatīvā ūdens resursu apsaimniekosana (1 stunda);
7. 1. Kontroldarbs (2 stundas);
8. 2.Praktiskais darbs (2 stundas);
9. Hidroloģiskie novērojumi, hidroloģisko datu apstrādāšana un to izmantošana ūdens resursu apsaimniekošanā (1 stunda);
10. Ekoloģijas un ģeomorfoloģijas nozīme ūdens resursu apsaimniekošanā (1 stunda);
11. 3.Praktiskais darbs (2 stundas);
12. Hidroloģiskie un ekoloģiskie lauku darbi upju sistēmu apsekošanai (1 stunda);
13. 2.Seminārs (2 stundas);
14. Kvantitatīvais riska novērtējums ūdens resursu apsaimniekošanā (1 stunda);
15. 2.Kontroldarbs (2 stundas);

16. 4.Praktiskais darbs (2 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Apmeklētas nodarbības un sekmīgi izstrādāti un aizstāvēti četri praktiskie darbi, dalība divos semināros un sekmīgi nokārtoti divi kontroldarbi.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a) divi kontroldarbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b) četri praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 40 punkti);
c) divi semināri kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
d) dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 10 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e) Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 10 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;

• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Obligātā literatūra

1. LVGMC. 2021. Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas
plāni un 2.perioda Plūdu riska pārvaldības plāni 22.12.2021.-2027.g. Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Pieejams: h https://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-un-pludu-riska-parvaldiba?id=1107&nid=424

2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"

Papildliteratūra

Kursa laikā tiks nodrošināta atbilstoša zinātniskā literatūra. /
Relevant scientific literature will be provided during the course.

Piezīmes

Ierobežotās izvēles kurss akadēmiskā maģistra studiju programmas “Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” pilna laika studijās