Kursa kods HidZ4013

Kredītpunkti 12

Diplomprojekts

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā480

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits480

Kursa apstiprinājuma datums24.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author viesdoc.

Inga Grīnfelde

Mg. paed.

author vieslekt.

Jovita Pilecka-Uļčugačeva

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Diplomprojekts ir studiju noslēguma darbs inženiera kvalifikācijas iegūšanai. Darbs satur vides vai hidroinženieru virziena problēmas risinājuma variantus, to pamatojumu ar aprēķiniem un konstrukciju rasējumiem. Izstrādājot darbu, tiek akcentēti ar vides aizsardzību saistītie risinājumi. Aizstāvot diplomprojektu, autors parāda savu teorētisko un praktisko sagatavotību specialitātē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Spēj patstāvīgi veikt tehniskā projekta izstrādi saskaņā ar dotajiem izejas materiāliem, dokumentiem, spēj veikt inženieraprēķinus, spēj plānot tehniskā projekta izstrādes gaitu un spēj noformēt tehnisko projektu atbilstoši nozares standartiem (1.priekšaizstāvēšana).

• Prot pielietot teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas tehniskā projekta izstrādei izvēlētajā specializācijā (2.priekšaizstāvēšana). Prasmes prezentēt un aizstāvēt izstrādāto tehnisko projektu.
• Pārzin tehniskā projekta izstrādes pamatprincipus izvēlētajā specializācijā (3.priekšaizstāvēšana un diplomprojekta aizstāvēšana SND komisijai).

Kursa saturs(kalendārs)

1 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju (40 h);
2 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
3 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
4 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
5 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
6 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
7 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
8 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
9 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);
10 Diplomprojekta priekšaizstāvēšana(40 h);
11 Diplomprojekta izstrāde un konsultācijas ar vadītāju(40 h);

12 Diplomprojekta aizstāvēšana(40 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Izstrādāts, savlaicīgi nodots katedrā, recenzenta pozitīvi novērtēts un sekmīgi aizstāvēts diplomprojekts.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studējošie saņem diplomprojekta uzdevumu 8.semestra 1.nedēļa, tiek organizētas trīs priekšaizstāvēšanās un diplomprojekta aizstāvēšana SND komisijai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

SND komisija pieņem lēmumu par vērtējumu, kas ir ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

Studentu darbu noformēšana [elektroniskais resurss]. Metodiskie norādījumi / Sast. U. Kļaviņš, R. Sudārs. Jelgava : LLU, 2004. 28 lpp. [skatīts 07.09.2016.]. Pieejams: http://www.vbf.llu.lv/getfile.php?id=443

Piezīmes

Obligātais kurss profesionālā bakalaura studiju programmā Vide un ūdenssaimniecība