Kursa kods HidZ4010

Kredītpunkti 3

Meliorācija IV

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Kursa anotācija

Kursā sniegta informācija par meliorācijas sistēmu ekspluatācijas nepieciešamību lauksaimniecības zemju pareizā apsaimniekošanā Latvijas klimatiskajos apstākļos. Noteikta meliorācijas sistēmu un tās sastāvdaļu piederība un ūdenssaimniecības kadastra veidošanas principi. Apgūti vaļējo gultņu, drenāžas sistēmu, hidrotehnisko būvju ekspluatācijas pamatjautājumi. Analizēti meliorācijas sistēmu bojājumu atrašanas paņēmieni, defektu novēršanas metodes un remontdarbu izpildes tehnoloģija. Doti LR likumdošanas normatīvie akti par meliorācijas kadastru, sistēmu būvniecību un ekspluatāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām students:
• pārzina meliorācijas sistēmu kopšanu reglamentējošos normatīvos aktus un aktuālās metodes un paņēmienus meliorācijas sistēmu kopšanā un vides aizsardzībā;
• prot izvēlēties piemērotus risinājumus atbilstoši vietējiem apstākļiem, lai nodrošinātu esošo meliorācijas sistēmu funkcionalitāti, regulētu mitruma režīmu un uzlabotu vides kvalitāti;

• spēj identificēt nelabvēlīga mitruma režīma cēloņus un potenciālu un projektēt tādus konstruktīvos risinājumus, kas sabalansē saimnieciskās un vides aizsardzības prasības.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātienes studijās:
1. Ievads studiju kursā, apjoms, apguves nosacījumi, kursa saturs, meliorāciju reglamentējošie normatīvie akti, nozares standarti – lekc. (2 h);
2. Melioratīvais stāvoklis un tā novērtēšana, mitruma apstākļi, kultivēšans šķēršļi, grunts granulometriskā sastāva un filtrācijas koeficienta izpēte – lekc. (2h);
3. Lokāla pārmitrinājuma problēmas risināšana drenētā platībā, drenāžas sistēmas pārbūve – prakt. d. (4 h);
4. Kontrolētā drenāža – lekc. (2 h);
5. Kontrolētās drenāžas projektēšana plānā un garenprofilā – prakt. d. (4 h);
6. Grāvju kopšanas un pārbūves risinājumi, paredzamie darbi, vides aizsardzības aspekti – lekc. (2 h);
7. Grāvju trasē veicamie ģeodēziskie uzmērījumi, novācamais apaugums, piketāžas atjaunošana – prakt. d. (2 h);
8. Caurteku risinājumi – lekc. (2 h);
9. Nostiprinājumu, kolektoru izteku atjaunošana, virszemes noteces tekņu, caurteku projektēšana – prakt. d. (2 h);
10. Akmens krāvumi un sedimentācijas baseini – lekc. (2 h);
11. Sedimentācijas baseinu projektēšana – prakt. d. (4 h);
12. Akmens krāvumu projektēšana – prakt. d. (2 h);
13. Praktisko darbu aizstāvēšana un zināšanu pārbaude (2 h).

Nepilna laika klātienes studijās:
1. Ievads studiju kursā, apjoms, apguves nosacījumi, kursa saturs, meliorāciju reglamentējošie normatīvie akti, nozares standarti – lekc. (1 h);
2. Melioratīvais stāvoklis un tā novērtēšana, mitruma apstākļi, kultivēšans šķēršļi, grunts granulometriskā sastāva un filtrācijas koeficienta izpēte – patstāvīgas studijas (0h);
3. Lokāla pārmitrinājuma problēmas risināšana drenētā platībā, drenāžas sistēmas pārbūve – prakt. d. (2 h);
4. Kontrolētā drenāža – patstāvīgas studijas (0 h);
5. Kontrolētās drenāžas projektēšana plānā un garenprofilā – prakt. d. (2 h);
6. Grāvju kopšanas un pārbūves risinājumi, paredzamie darbi, vides aizsardzības aspekti – lekc. (2 h);
7. Grāvju trasē veicamie ģeodēziskie uzmērījumi, novācamais apaugums, piketāžas atjaunošana – patstāvīgas studijas (0 h);
8. Caurteku risinājumi – patstāvīgas studijas (0 h);
9. Nostiprinājumu, kolektoru izteku atjaunošana, virszemes noteces tekņu, caurteku projektēšana – prakt. d. (2 h);
10. Akmens krāvumi un sedimentācijas baseini – patstāvīgas studijas (0 h);
11. Sedimentācijas baseinu projektēšana – prakt. d. (3 h);
12. Akmens krāvumu projektēšana – prakt. d. (2 h);

13. Praktisko darbu aizstāvēšana un zināšanu pārbaude (2 h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi 10 ballu sistēmā.
Visiem praktiskajiem darbiem ir jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem un zināšanu pārbaudē jāiegūst sekmīgu vērtējumu (ne mazāk kā 4 balles)

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Jāveic praktiskajos darbos iesāktie aprēķini, rasējumi, shēmas, jāizveido rezultātu apraksts un skaidrojums

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Izstrādātie praktiskie darbi tiek vērtēti kopā ar atzīmi. Izstrādājot norādītos praktiskos darbus, students iegūst vērtējumu maksimāli līdz 8 ballēm. Papildus divas balles iegūstamas zināšanu pārbaudē, kā arī izstrādājot papildus darbus, vienojoties ar mācībspēku.

Gala vērtējumu veido summa no praktiskajos darbos un zināšanu pārbaudē iegūtā vērtējuma.

Obligātā literatūra

1. MK Nr.329. (Rīgā 2015.gada 30.jūnijā). Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15. Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves. Latvijas Vēstnesis Rīgā 2015.gada 30.jūnijā (prot. Nr.30 47.§)., [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves-
2. MK Nr. 128 (Rīgā 2019. gada 26. martā). Meliorācijas kadastra noteikumi. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/305845-melioracijas-kadastra-noteikumi
3. Uzņēmumu tehniskie noteikumi – nozares standarti „Meliorācijas sistēmas” [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://www.zmni.lv/nozares-standarts/
4. MK Nr. 600 (Rīgā 2014.gada 30.septembrī). Kārtība, kādā piešķir valsts un Eiropas Savienības atbalstu atklātu projektu konkursu veidā pasākumam "Ieguldījumi materiālajos aktīvos". [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269868-kartiba-kada-pieskir-valsts-un-eiropas-savienibas-atbalstu-atklatu-projektu-konkursu-veida-pasakumam-ieguldijumi-materialajos

Papildliteratūra

1. MK Nr. 714 (Rīgā 2010.gada 3.augustā). [skatīts 28.03.2022.]. Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi. Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/214609-melioracijas-sistemas-ekspluatacijas-un-uzturesanas-noteikumi
2. Nr. 550 (Rīgā 2014.gada 16.septembrī). Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/269168-hidrotehnisko-un-melioracijas-buvju-buvnoteikumi
3. MK Nr.306 (Rīgā 2012.gada 2.maijā). Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslas ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/247347-noteikumi-par-ekspluatacijas-aizsargjoslas-ap-melioracijas-buvem-un-iericem-noteiksanas-metodiku-lauksaimnieciba-izmantojamas-z...
4. MK Nr.406 (Rīgā 2008.gada 3.jūnijā). Virszemes ūdensobjektu aizsargjoslu noteikšanas metodika. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/176636-virszemes-udensobjektu-aizsargjoslu-noteiksanas-metodika
5. MK Nr. 475 (Rīgā 2006.gada 13.jūnijā). Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/138363-virszemes-udensobjektu-un-ostu-akvatoriju-tirisanas-un-padzilinasanas-kartiba

6. MK Nr.281 (Rīgā 2012.gada 24.aprīlī). Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi. [skatīts 28.03.2022.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/246998-augstas-detalizacijas-topografiskas-informacijas-un-tas-centralas-datubazes-noteikumi

Periodika un citi informācijas avoti

1. SaimnieksLV. Lauksaimniecības nozares komercžurnālsRīga: TEE BIO, 2004- ISSN 1691-1598.
2. AgroTops. Rīga: Aģentūra Agro apgāds. ISSN 1407-5164.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss pilna un nepilna laika klātienes studijās studiju programmā “Vide un ūdenssaimniecība”