Kursa kods HidZ3038

Kredītpunkti 2

Notekūdeņu apsaimniekošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits48

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author vieslekt.

Linda Grinberga

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver visa veida, tai skaitā sadzīves, lietus, rūpniecības un lauksaimniecības notekūdeņu apsaimniekošanu. Tiks teorētiski apgūtas dažādās notekūdeņu attīrīšanas metodes un praktiski studenti iepazīsies ar Latvijā aktuālajām notekūdeņu attīrīšanas metodēm. Studiju kursa ietvaros tiks apgūta kanalizācijas sistēmu projektēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss ļaus studentiem iegūt
• zināšanas par notekūdeņu iedalījumu un dažādu attīrīšanas iekārtu bioķīmiskajiem attīrīšanas principiem.
• Studentiem būs prasmes izvēlēties attiecīgam objektam piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas metodi un novadīšanas veidu un sagatavot sistēmas tehniskos rasējumus.
• Students pēc studiju kursa apgūšanas būs kompetents aizstāvēt savus piedāvātos risinājums standarta un specifiskos gadījumos, piedāvājot videi draudzīgāko, ilgtspējīgāko un ekonomiski izdevīgāko variantu.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Notekūdeņu klasifikācija
2 Notekūdeņu avoti
3 Sadzīves notekūdeņi
4 Lietus ūdeņi
5 Rūpniecības notekūdeņi
6 Lauksaimniecības notekūdeņi
7 Notekūdeņu attīrīšanas veidi
8 Mehāniskā attīrīšana
9 Notekūdeņu uzkrāšana un nostādināšana
10 Bioloģiskā attīrīšana ar aktīvajām dūņām un aerāciju
11 Bioloģiskā attīrīšana mākslīgajās mitrzemēs
12 Ķīmiskā attīrīšana
13 Kanalizācijas sistēmu attīstība
14 Centralizētas kanalizācijas sistēmas
15 Bīstamās vielas notekūdeņos
16 Ūdens kvalitātes prasības atgriešanai vidē

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi un sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.
3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē., Krupskis V. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija un iekārtas. Latvija, 2000.
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.327. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" kā oblgātais kurss.