Kursa kods HidZ3038

Kredītpunkti 3

Notekūdeņu apsaimniekošana

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

Kursa anotācija

Studiju kurss ietver visa veida, tai skaitā sadzīves, lietus, rūpniecības un lauksaimniecības notekūdeņu apsaimniekošanu. Tiks teorētiski apgūtas dažādās notekūdeņu attīrīšanas metodes un praktiski studenti iepazīsies ar Latvijā aktuālajām notekūdeņu attīrīšanas metodēm. Studiju kursa ietvaros tiks apgūta kanalizācijas sistēmu projektēšana.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studiju kurss ļaus studentiem iegūt
• zināšanas par notekūdeņu iedalījumu un dažādu attīrīšanas iekārtu bioķīmiskajiem attīrīšanas principiem.
• Studentiem būs prasmes izvēlēties attiecīgam objektam piemērotāko notekūdeņu attīrīšanas metodi un novadīšanas veidu un sagatavot sistēmas tehniskos rasējumus.
• Students pēc studiju kursa apgūšanas būs kompetents aizstāvēt savus piedāvātos risinājums standarta un specifiskos gadījumos, piedāvājot videi draudzīgāko, ilgtspējīgāko un ekonomiski izdevīgāko variantu.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Notekūdeņu klasifikācija, izcelsme (2h)
2. Sadzīves notekūdeņi (2h)
3. Lietus ūdeņi (2h)
4. Rūpniecības notekūdeņi (2h)
5. Lauksaimniecības notekūdeņi (2h)
6. Centralizētas kanalizācijas sistēmas, to projektēšana plānā (2h)
7. Ārējo kanalizācijas sistēmu projektēšana vertikālā plaknē (2h)
8. Iekšējo kanalizācijas sistēmu projektēšana (2h)
9. Notekūdeņu attīrīšanas veidi (2h)
10. Mehāniskā attīrīšana (2h)
11. Notekūdeņu uzkrāšana un nostādināšana (2h)
12. Bioloģiskā attīrīšana ar aktīvajām dūņām un aerāciju un izmantojot mākslīgos mitrājus (2h)
13. Ķīmiskā attīrīšana (2h)
14. Kanalizācijas sistēmu attīstība; individuālās kanalizācijas sistēmas, alternatīvās kanalizācijas sistēmas (2h)
15. Bīstamās vielas notekūdeņos (2h)
16. Vides kvalitātes prasības attīrītiem notekūdeņiem (2h)

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Patstāvīgi izstrādāti praktiskie darbi un sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studenti noklausās teorētisko kursu lekciju veidā par visām kursa plānā minētajām tēmām. Lekciju tēmas sadalītas nodarbībās visa semestra garumā atbilstoši Kursa plānam. Gatavojoties pārbaudes darbam “gala ieskaite”, padziļinātas apskatīto tēmu studijas studējošie organizē patstāvīgi, izmantojot mācībspēku ieteikumus un literatūras avotus. Gala ieskaite satur 30 testa veida jautājumus ar 3 iespējamiem atbilžu variantiem uz katru jautājumu. Katrā jautājumā iespējama tikai viena vienīga pareizā atbilde.
Kursa laikā studenti patstāvīgi izstrādā sadzīves kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu projektu, konsultējoties ar pasniedzēju. Izejas datus piedāvā pasniedzējs, tai skaitā topogrāfisko plānu, grunts sastāvu, iedzīvotāju skaitu, u.c. Projektu izstrādā atbilstoši Latvijā pieņemtajām tehniskā projekta kvalitātes prasībām, atbilstošā detalizācijas pakāpē, ietverot projektēšanu plānā un vertikālā plaknē. Paskaidrojuma rakstā iekļauj projekta tehniskās informācijas aprakstu, aprēķinus, kā arī jārisina notekūdeņu attīrīšanas jautājums.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Teorētisko zināšanu apguve tiek vērtēta pēc gala ieskaites par lekciju tēmu rezultāta. Lai teorētiskais kursu uzskatītu par sekmīgi nokārtotu, gala ieskaitē jāatbild pareizi uz 50% atbilžu.
Gala vērtējumu veido vidējā atzīme par gala ieskaiti un atzīme par kursa laikā izstrādāto sadzīves kanalizācijas iekšējo un ārējo sistēmu projektu.

Obligātā literatūra

1. Tilgalis Ē. Notekūdeņu savākšana un attīrīšana. Jelgava, 2004.
2. Odenkirhens H., Riters K., Šifmans L., Vilmrots G. Vides saimniecības darbinieka rokasgrāmata. 2. sēj. Ūdensapgāde. Ozolnieki: Latvijas Lauksaimniecības konsultāciju un izglītības atbalsta centrs, 2000.

3. Lediņš V. Ūdensapgāde un kanalizācija. Rīga: RTU Izdevniecība, 2007.

Papildliteratūra

1. Tilgalis Ē., Krupskis V. Notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģija un iekārtas. Latvija, 2000.

2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvsu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves" [tiešsaiste]: MK noteikumi Nr.327. Pieņemti 30.06.2015., stājas spēkā 01.07.2015. ar grozījumiem. [Skatīts 26.04.2018.]. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/274990-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-223-15-kanalizacijas-buves

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis. ISSN 1407-2939. Vides aizsardzības kluba žurnāls

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā "Vide un ūdenssaimniecība" kā oblgātais kurss.