Kursa kods HidZ3034

Kredītpunkti 3

Hidrotehniskās būves

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums23.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaBūvniecības un kokapstrādes institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Einārs Pundurs

Augstākā izglītība(līm.)

Priekšzināšanas

BūvZ3113, Ģeotehnika

HidZ2005, Hidraulika

Aizstātais kurss

HidZB002 [GHDRB002] Hidrotehniskās būves

Kursa anotācija

Ūdenssaimniecības nozare. Ūdens likumdošanas pamati. Hidrotehniskās būves – būves, uz kurām iedarbojas ūdens spiediens un kuras kalpo ūdens resursu izmantošanai vai ūdeņu kaitīgās iedarbības novēršanai. Hidroloģiskie, filtrācijas, gultnes, būvju hidrauliskie aprēķini, vēja un lietus, erozijas iedarbība. Ūdenskrātuves, to parametri. Zivsaimniecības dīķi. Ģeosintētika. Pielietojamie materiāli, to izvēles pamatojums. Būvdarbu veikšanas secība, pielietojamās tehnoloģijas. Hidroenergētiska, jaudas, iekārtas. Darbu daudzumu aprēķins. Tāmes.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par hidrotehniku, hidrotehniskajām būvēm to iedalījums, galvenie aprēķinu principi.
• Prot izvēlēties hidrotehnisko būvju atrašanās vietu, piedāvāt būves tipu, risināt ūdens apsaimniekošanas jautājumus, veikt nepiecie-šamos būvju aprēķinus un konstrukciju izvēli.
• Pārzin hidrotehnisko būvniecības gaitu, būvju ekspluatāciju.
• Zina hidrotehnisko būvju konstrukcijas.
• Spēj sastādīt hidrotehnisko būvju darbu daudzumus, aprēķinā izmaksas.
Kursa praktiskajo darbu (KPD) gaitā izmantojot ģeotelpiskās informācijas tehnoloģijas atrod un izvērtē hidrobūves atrašanās vietu. Veic atrastās vietas hidroloģisko, hidraulisko aprēķinu. Patstāvīgi izvēla Hidrobūves tipu, veiktā filtrācijas, vēja, ūdens iedarbības aprēķinu tā precizitāti. Iekārtu izvēles atbilstību aprēķinātiem lielumiem. Darbu daudzumu, tāmes precizitāti konkrētajam KPD. Grafiskās daļas plānu, rasējumu atbilstību veiktajiem aprēķiniem, kā arī tās un KPD noformējumu.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika studijas:
1. Ūdens resursi, hidrobūves, ūdenstilpes un ūdens notece Latvijā.1h-lekcija.
2. Hidrotehniskās būves, iedalījums. 1h-lekcija.
3. Filtrācijas procesi hidrobūvēs, apgrieztais filtrs, ģeosintētika. 1h-lekcija, 2h-praktiskie darbi.
4. Ūdenskrātuves, to raksturlielumi. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
5. Ūdenskrātuvju aprēķina pamati. 1h-lekcija, 1h-praktiskie darbi.
6. Aizsprosti, to klasifikācija. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
7. Ūdens novadbūves. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
8. Novadbūvju hidrauliskie un statiskie aprēķini. 1h-lekcija, 2h-praktiskie darbi.
9. Būves uz kanāliem. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
10. Aizvari, to klasifikācija. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
11. Gultnes regulēšanas būves. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
12. Zivsaimniecības, akvakultūras būves. 1h-lekcija.
13. Hidroenerģētikas iespējas, iekārtas. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
14. Ūdens likumdošana. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs.
15. Hidrobūvju darbu daudzumi, tāmes. 1h-lekcija, 2h-praktiskie darbi.
16. Hidrotehnisko būvju ekspluatācija. 1h-lekcija, 1h-praktiskais darbs. Nozares aktualitātes.
Nepilna laika studijas:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika studijām, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādītā skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa praktiskie darbi (KPD) jāizstrādā, jāiesniedz un sekmīgi jāaizstāv hidrotehniskās būves aprēķinus, grafisko daļu, lai saņemtu ieskaiti ar atzīmi.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgi jāsameklē ūdenskrātuves vieta kādā no ģeotelpiskās informācijas vietnēm. Jāizvēlas hidrotehniskās būves vieta, jāsameklē visi aprēķiniem nepieciešamie raksturlielumi, jāaprēķina vajadzīgie lielumi, jāsastāda ģenerālplāns, jāuzrasē griezumi, darbu daudzumu, izmaksu aprēķins.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Tiek vērtēts KPD atbilstoši izsniegtajam uzdevumam, kursa satura punktiem, rezultātu precizitātei, noformēšanai.

Obligātā literatūra

1. Rozentāls G., Žodziņš J. Meliorācijas sistēmu hidrotehniskās būves. Rīga: Zvaigzne 1987. 236 lpp.
2. Beikerts G., Zīverts A. Lauksaimniecības ūdenskrātuves. Rīga: Liesma, 1974. 144 lpp.
3. Kļaviņš U., Žodziņš J. Ūdenskrātuves un dīķi. Mācību līdzeklis.
Jelgava: LLU. 2007. 64 lpp.
4. Zīverts A. Hidroloģija. Ievads un hidroloģiskie aprēķini. Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
5.Hydraulics for Civil Engineers. Peter Wynn. Anglia Ruskin University, London. 196 lpp.

Papildliteratūra

1.Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne 1990. 189 lpp.
2. RRA Latvijas meliorācija. Metodiskie norādījumi VI daļa. Ūdenskrātuves un dīķi. Rīga: Meliorprojekts, 1992. 106 lpp.
3. Saldūdens zivju audzēšana. Dīķu ierīkošana.
SIA "BZI". Rīga: Madris, 1997. 141 lpp.
4. Rokasgrāmata recirkulācijas akvakultūrā. 2259_rokasgramatarecirkulacijaakvakultura.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Meliorācijas jomu reglamentējošie normatīvie akti [tiešsaiste]. Pieejams: www.zmni.lv/lv/page/melioracija
2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu
LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves": MK noteikumi Nr. 329 [tiešsaiste]. Pieņemts: 30.06.2015. Stājas spēkā: 01.07.2015. [Skatīts 28.09.2020.]. Pieejams: http://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
3. http://topografija.lv/
4. http://www.melioracija.lv/
5. https://www.lvmgeo.lv/par-lvm-geo

Piezīmes

Izvēles kurss pirmā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība"; otrā līmeņa profesionālā augstākās izglītības programmā "Būvniecība". Obligātais kurss profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma "Vide un ūdenssaimniecība" (pilna un nepilna laika studijās)