Kursa kods HidZ3029

Kredītpunkti 1.50

Meliorācija III

Zinātnes nozareVides inženierija un enerģētika

Zinātnes apakšnozareŪdenssaimniecība

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums17.02.2015

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Linda Grinberga

Ph.D.

author

Viesturs Jansons

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

VidEB004 [GVIEB004] Meliorācija III

Kursa anotācija

Raksturota apūdeņošanas attīstība un nozīme lauksaimniecībā pasaulē, ES un Latvijā. Apskatīti apūdeņošanas paņēmieni (virspusējā ar pašteci, laistīšana, zemaugsnes mitrināšana, pilienveida apūdeņošana) un lauksaimniecības kultūraugu apūdeņošanas režīms. Studenti tiek iepazīstināti ar šādiem jautājumiem: apūdeņošanas sistēma, tās sastāvdaļas, ūdens pievadtīkls un tā aprēķini, ūdens avoti un to piemērotība apūdeņošanai, laistīšanas tehnika un tās attīstības tendences, spiedvadi un to hidrauliskais aprēķins, sūkņi, sūkņu stacijas. Tiek apskatīti apūdeņošanas sistēmu ekspluatācijas jautājumi.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• Zināšanas un izpratne par ūdens režīma pamatjēdzieniem, tā nodrošināšanas iespējām, teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem par laistīšanas tehniku un citiem apūdeņošanas paņēmieniem;
• Prasmes formulēt, kritiski izvērtēt un saskaņot ūdens resursu izmantošanu lauksaimniecības kultūru apūdeņošanai ar savas specialitātes citu studiju kursu un noslēguma darbu saturu;
• Kompetence, saistībā ar augsnes mitruma režīma regulēšanas principiem, ievērot un praktiski pielietot citos savas specialitātes studiju kursos un pētījumos apūdeņošanas sistēmu darbības pamatprincipus.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Apūdeņošanas vēsture, attīstība un nozīme lauksaimniecībā (pasaulē un Latvijā) (1h)
2. Apūdeņošanas paņēmieni (1h)
3. Virspusējā apūdeņošana ar pašteci. Apūdeņošana pa vagām (1h)
4. Virspusējā apūdeņošana ar pašteci. Apūdeņošana pa pļudjoslām un plūdlaukiem (1h)
5. Laistīšana. Lietus aparātu tipi un konstrukcijas (1h)
6. Laistīšanas tehnika. Tālstrūklas laistīšnas mašīnas, frontālās darbības laistīšanas mašīnas (1h)
7. Laistīšanas tehnika. Joslu laistīšnas mašīnas (1h)
8. Laistīšanas tehnika. Radiālas darbības laistīšanas mašīnas (1h)
9. Pilienveida apūdeņošanas sistēmas, konstrukcijas un darbināšans režīms (1h)
10. Divpusējās mitruma regulēšanas sistēmas, konstrukcijas un darbināšans režīms (1h)
11. Ūdens pievadtīkls, konstrukcija un materiāli (1h)
12. Apūdeņošanas sūkņu stacijas (1h)
13. Ūdens avoti apūdeņošanai, kvalitātes prasības (1h)
14. Apūdeņošanas sistēmu darbināšanas režīms un ekspluatācija (1h)
15. Hidroponika un akvaponika (1h)
16. Gala ieskaite (1h)

Nepilna laika neklātiene: Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Sekmīgi uzrakstīta gala ieskaite par lekciju tēmu.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Students apgūst teorētisko daļu, piedaloties lekcijās un patstāvīgi studējot ieteikto literatūru. Apgūtās teorētiskās zināšanas tiek izmantotas gala pārbaudījuma kārtošanai teorētiskās daļas noslēgumā. Gala pārbaudījumā students sekmīgi nokārto ieskaiti, rakstiski atbildot uz lekcijās apskatītajiem jautājumiem.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Ieskaite par teorētisko daļu tiek organizēta rakstiski e-studiju vidē un sastāv no 50 jautājumiem. Lai ieskaiti nokārtotu sekmīgi, pareizi jāatbild vismaz uz 50% (25 jautājumiem).

Obligātā literatūra

1. Hoffman G.J., Evans R. G., Jensen M. E., Martin D. L., Elliott R. L. Design And Operation of Farm Irrigation Systems. 2nd Edition. American Society of Agricultural Engineers. 2007. 863 p.
2. Irrigation of Agricultural Crops. Co-editors: R.J. Lascano, R.E. Sojka. 2nd ed. Madison, WI: American Society of Agronomy ; Crop Science Society of America ; Soil Science Society of America, 2007. 664 p.
3. USDA, NRCS Irrigation Handbooks. Part 652 - National Irrigation Guide. PDF Electronic Version, ftp://ftp.wcc.nrcs.usda.gov/wntsc/waterMgt/irrigation/NEH15/ch1.pdf
4. USDA mājas lapa par apūdeņošanu http://directives.sc.egov.usda.gov/

Papildliteratūra

1. Labrencis V., Sudārs R.. Meža meliorācija.Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Vides un ūdenssaimniecības katedra. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.
2. Sauka O., Bušmanis P. uc. Lauksaimniecības hidrotehniskā meliorācija.O. Sauka, P. Bušmanis u.c. Rīga: Zvaigzne, 1987. 296 lpp.
3. Melvyn K. Surface irrigation systems and practice. Oxford, England.Cranfield press. 1986. 615 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Agro Tops: Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.agrtops.lv. ISSN 1407-5164
2. Saimnieks.LV: Zinātniski praktisks žurnāls zemniekiem un lauku uzņēmējiem. www.saimnieks.lv. ISSN 1691-1590

Piezīmes

Obligāts kurss VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika sudijās.