Kursa kods HidZ3025

Kredītpunkti 3

Meža meliorācija

Zinātnes nozareHidroinženierzinātne (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums19.04.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Artūrs Veinbergs

Ph.D.

Kursa anotācija

Kursā apskatīta meliorācija un tās nozīme mežsaimniecībā. Ietverti arī jautājumi par augsnes pārliekā mitruma cēloņiem, hidroloģiju un ūdens bilanci. Apskatīti pamatjautājumi hidroģeoloģijā, hidrostatikā un hidrodinamikā.
Kursā jāapgūst nosusināšanas sistēmas un to elementu darbības pamatprincipi, satiksmes un hidrotehnisko būvju un ceļu uzbūves un projektēšanas pamatprincipi, meliorācijas sistēmu ierīkošana un ekspluatācija. Apskatāmi jautājumi par apūdeņošanu un tās nepieciešamību un laistīšanas režīmu. Meliorācijas likums.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
1. zināšanas un izpratne par augsnes mitruma režīmu, tā veidošanās likumsakarībām, meliorācijas jēdzienu, aktuālajiem melioratīvajiem pasākumiem un tehniskajiem risinājumiem mežos, kā arī lauksaimniecības zemēs – kontroldarbs;
2. prasmes formulēt, kritiski izvērtēt vietas specifikai atbilstošu augsnes mitruma režīmu ietekmējošus faktorus un izraudzīties piemērotus risinājumus optimāla mitruma režīma nodrošināšanai. Praktisks darbs un diskusijas auditorijā;

3. kompetences, praktiski pielietot zināšanas meža infrastruktūras objektu plānošanā un izraudzīties piemērotus konstruktīvos risinājumus balstoties uz aktuālajiem normatīvajiem aktiem - kontroldarbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. ned.: ievads studiju kursā, kursa apjoms, tēmas, nosacījumi kredītpunktu iegūšanai, izmantojamā literatūra un normatīvie akti – lekc.1 stunda; meliorācijas jēdziens un funkcionālā nozīme Latvijā un pasaulē – lekc.1 stunda;
2. ned.: meliorācijas sistēmas elementi, to funkcionālā nozīme, meža infrastruktūras objektu raksturojums – lekc. 1 stunda; novadgrāvju projektēšana plānā – lekc 1 stunda;
3. ned.: mitruma režīms un hidroloģisko procesu raksturojums – lekc. 1 stunda; upes sateces baseina un ūdensšķirtnes jēdziens – 1. prakt. d. 1 stunda;
4. ned.: kapilaritāte, artēzisko ūdeņu veidošanās, spiediena gradients un filtrācija caur zemes aizsprostu – 2. prakt. d. 2 stundas;
5. ned.: augsnes pārmitrinājuma cēloņi, mitruma ietekme uz augsni un primāro produkciju lauksaimniecībā un mežsaimniecībā izmantojamās platībās, nosusināšanas paņēmiena izvēle – lekc. 2 stundas;
6. ned.: kontroldarbs par tēmām, kas apgūtas no 1. līdz 5. nedēļai – 3. prakt.d. 2 stundas;
7. ned.: kontroldarbu rezultātu kļūdu labojums – 4. prakt.d. 1 stunda; nosusināšanas sistēmas projektēšana vertikālā plaknē – lekc. 1 stundas;
8. ned.: detālā nosusināšanas tīkla projektēšana plānā – lekc. 1 stunda, 5. prakt. d. 1 stunda;
9. ned.: nosusināšanas sistēmas projektēšana vertikālā plaknē – lekc. 2 stundas;
10. ned.: piemērotu grāvju šķērsprofilu un to parametru izvēle, izrokamās zemes daudzuma aprēķini – 6. prakt. d. 2 stundas;
11. ned.: hidroloģijas nozare un pielietotās metodes hidroloģisko procesu mērīšanai un caurplūdumu aplēses – lekc. 2 stundas;
12. ned.: hidroloģiskie aprēķini – 7. prakt. d. 2 stundas;
13. ned.: hidraulika un hidrauliskās aplēses vaļējām gultnēm, preterozijas pasākumu izvēle – lekc. 1 stunda, 8. prakt. d. 1 stunda;
14. ned.: inženierbūves ūdens apsaimniekošanas sistēmās, caurtekas to parametru projektēšana – lekc. 2 stunda;
15. ned.: kontroldarbs par tēmām, kas apgūtas no 7. līdz 14. nedēļai – 9. prakt. d. 2 stundas;

16. ned.: kontroldarbu rezultātu un kursā iegūto rezultātu pārskats, studentu sagatavoto mutisko referātu ziņojumi – 10. prakt. d. 2 stundas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Semestra laikā sekmīgi uzrakstīti divi kontroldarbi par lekciju tēmām - obligāti.

2. Semestra laikā vērtēts studentu darbs praktiskajos uzdevumos un diskusijās nodarbību laikā vai, saskaņojot ar pasniedzēju, sagatavots mutisks referāts, padziļināti iztirzājot kādu ar meliorāciju saistītu tēmu – pēc izvēles – darbu izpilde nav obligāta.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pirms nodarbības iepazīties ar lekciju tēmu un nodarbību laikā diskutēt par tēmā iekļautiem jautājumiem – nav obligāta izpilde.
2. Pēc pasniedzēja norādījumiem risināt praktisko darbu uzdevumus – nav obligāta izpilde.
3. Sagatavošanās diviem kontroldarbiem par lekcijās un praktiskajos darbos apgūtajām tēmām – obligāts darbs.

4. Saskaņojot ar pasniedzēju, izstrādāts mutisks ziņojums, padziļināti iztirzājot ar meliorāciju saistītu tēmu – nav obligāta izpilde.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa vērtējums (ieskaite ar atzīmi) sastāv no:
• diviem kontroldarbiem, katru maksimāli novērtējot ar 4.5 ballēm;
• nodarbību laikā diskusijās un praktiskajos uzdevumos nopelnītiem punktiem, vai mutiskā referāta, par ko maksimāli iegūstama viena balle.

Kopvērtējums aprēķināms, kā summa no kontroldarbos un praktiskajos darbos vai referātā iegūtajām ballēm.

Obligātā literatūra

1. Latvijas būvnormatīvs LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” Rīga, 2015. MK noteikumi Nr.329 " Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves"" [tiešsaiste]. Pieņemts 30.06.2015.; stājas spēkā 01.07.2015. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams:
https://likumi.lv/ta/id/274993-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-224-15-melioracijas-sistemas-un-hidrotehniskas-buves
2. Meža infrastruktūras objektu projektēšana. Tehniskie noteikumi. Latvijas valsts standarts Nr. 8099. Reģistrēts 16.09.2015. apstiprināts ar AS „Latvijas valsts meži”. Prezidenta R.Strīpnieka 14.09.2015. rīkojumu Nr. 3.1-2.1_002y_101_15_29. 88 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams:
https://www.lvm.lv/images/lvm/Profesionaliem/Infrastrukt%C5%ABra/MIO_TN/MIO_TP_noteikumi_2015.pdf

3. Labrencis V., R. Sudārs R. Meža meliorācija. Jelgava: LLU, 2005. 165 lpp.

Papildliteratūra

1. G. Ašmanis, M. Neicinieks, A. Neimanis, A. Purviņa, I. Skrebelis, N. Šukīte, J. Upens. Meža autoceļu rokasgrāmata. AS Latvijas valsts meži. 97 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/Meza_autoceli.pdf
2. A. Berķis, A. Meijere, A. Sedlenieks, A. Vanags, G. Ansons, I. Rove, J. Brauns, J. Grīslis, M. Gaigals. (2013). Rokasgrāmata mežu tipu noteikšanai. Latvijas valsts meži. ISBN 978-9984-9969-8-1. 67 lpp. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: https://www.lvm.lv/images/lvm/Petijumi_un_publikacijas/Publikacijas/LVM_meza_tipu_rokasgramata_2.pdf
3. UTN nozares standarti (2008). Meliorācijas sistēmas. LV UTN 90000064161-01-2008; LV UTN 90000064161-02-2008; LV UTN 90000064161-03-2008; LV UTN 90000064161-04-2008; LV UTN 90000064161-05-2008; LV UTN 90000064161-06-2008; LV UTN 90000064161-07-2008. Zemkopības ministrija. [Skatīts 30.03.2020.]. Pieejams: http://www.zmni.lv/nozares-standarts/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Vides Vēstis: Vides aizsardzības kluba žurnāls. Rīga: Vides aizsardzības klubs. ISSN 1407-2939.
2. Baltijas Koks: starptautisks žurnāls uzņēmīgiem cilvēkiem. Rīga: Meža Mediju centrs. ISSN 1407-6667.

Piezīmes

Kurss iekļauts MF Mežzinātnes bakalaura studiju programmas obligātajā daļā un VBF Vides un ūdenssaimniecības profesionālās studiju programmas izvēles daļā.