Kursa kods HidZ2012

Kredītpunkti 4.50

Inženierhidroloģija

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareHidroloģija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums18.04.2018

Atbildīgā struktūrvienībaAinavu arhitektūras un vides inženierijas institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Inga Grīnfelde

Ph.D.

author pasn.

Anda Bakute

Mg. geogr.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt pamatzināšanas par atmosfēras un hidrosfēras teorētiskiem un praktiskajiem jautājumiem. Interaktīvais lekciju un praktisko darbu pielietojums ļauj detalizētāk izprast koncepciju par atmosfēras pamatiem, laika apstākļu paredzēšanu un ūdens aprites cikla bilanču metodēm.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves students:
1. Pārzina hidroloģijas un meteoroloģijas pamatus )10 minitesti).
2. Prot izpildīt nozares vajadzības upju baseinu ūdens bilances aprēķinos (3 praktiskie darbi).

3. Spēj pielietot iegūtās prasmes un nepieciešamo informāciju hidroloģisko un meteoroloģisko aprēķinu veikšanā (3 laboratorijas darbi).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Hidroloģijas priekšmets, iedalījum un metodes. (3h)
2. Ūdens uz Zemes lodes. Ūdens krājumi. (3h)
3. Ūdens fizikālās un ķīmiskās īpašības. (3h)
4. Ūdens aprite dabā. Ūdens bilance. (3h)
5. Ūdens resursi. (3h)
6. Klimats. Latvijas klimats.Klimata izmaiņas. (3h)
7. Upes. Upes baseins un hidrogrāfiskais tīkls. (3h)
8. Upes ieleja, paliene, gultne. (3h)
9. Ūdens plūsma upju gultnēs. (3h)
10. Upju hidroloģiskais režīms. (3h)
11. Upju notece. Upju saneši. (3h)
12. Hidroloģisko aprēķinu pamatprincipi. (3h)
13. Matemātiskās statistiskas metodes hidroloģijā. (3h)
14. Statistisko metožu nepieciešamība un aplēses lieluma jēdziens. (3h)
15. Hidroloģisko novērojumu rindu statistiskā apstrāde. (3h)

16. Matemātiskie modeļi hidroloģijā. (3h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Studentam patstāvīgi jāsagatavojas mini-testiem par lekcijās aplūkotajām tēmām un mājas lasīšanu.
2. Praktisko darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

3. Laboratorijas darbu izstrāde notiek auditorijā. Iesniedzamā darba aprakstošā daļa, grafiskais materiāls un tā noformējums veicams patstāvīgi atbilstoši uzdevumam, studentu darbu noformēšanas noteikumiem un citām norādēm.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

1. Vispārīgi. Studiju kursa vērtējums atkarīgs no iegūto punktu summas semestra laikā, kontroldarbos un prakstiskajos darbos darbos. Kopā maksimāli var iegūt 100 punktus, kas atbilst 10 ballēm.
2. Veicamie darbi:
a. minitesti, kur katrā var iegūt līdz 2 punktiem (kopā maksimāli 20 punkti);
b. trīs praktiskie darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 30 punkti);
c. trīs laboratorijas darbi, kur katrā var iegūt līdz 10 punktiem (kopā maksimāli 30 punkti);
d. dalība visās nodarbībās (kopā maksimāli 5 punkti, pie 100% apmeklējuma);
e. Norādītajā termiņā iesniegti praktiskie darbi e-studiju sistēmā (kopā maksimāli 5 punkti).
3. Kopvērtējuma nosacījumi:
• 3 balles, ja semestra laikā iegūti mazāk par 50 punktiem;
• 4 balles, ja iegūti 50...54 punkti;
• 5 balles, ja iegūti 55...59 punkti;
• 6 balles, ja iegūti 60...69 punkti;
• 7 balles, ja iegūti 70...79 punkti;
• 8 balles, ja iegūti 80...89 punkti;
• 9 balles, ja iegūti 90...95 punkti;
• 10 balles, ja iegūti 96...100 punkti.

Eksāmens rakstiskā veidā semestra noslēgumā tiek organizēts tiem studentiem, kuri praktiskajos, laboratorijas darbos un testos kopvērtējumā ieguvuši zemāku atzīmi par 8 ballēm.

Obligātā literatūra

1. Zīverts A. Hidroloģija (Ievads un hidroloģiskie aprēķini). Jelgava: LLU, 2004. 104 lpp.
2. Sarma B. Hidrometrija, hidroloģija un noteces regulēšana. Rīga: Zvaigzne, 1990. 189 lpp.

Papildliteratūra

1. Ahrens C. D. Meteorology today. Pacific Grove: Brooks/Cole, Thomson Learning, 2000. 586 p.+ CD “Blue Skies”
2. Pandalons V., Iljins U. Meteoroloģija I daļa. Jelgava: LLU, 1999. 111 lpp.
3. Guide to hydrological practices. [tiešsaiste]. World Meteorological Organization, 1994. 735 p. [skatīts 03.05.2018.] Pieejams: https://portal.camins.upc.edu/materials_guia/250144/2013/WMOENG.pdf

Periodika un citi informācijas avoti

1. Nordic Hydrology . Published by IWA Publishing. ISSN: 0029-1277.
2. World's Water. ISSN: 1528-7165

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Vide un ūdenssaimniecība" obligātajā daļā.