Kursa kods Ģeol5002

Kredītpunkti 4.50

Ģeoloģijas un augsnes informācija

Zinātnes nozareĢeoloģija (nav zn)

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits24

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums25.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaAugsnes un augu zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Ilze Vircava

Dr. geol.

author pasn.

Ieva Erdberga

Mg. agr.

Kursa anotācija

Studiju kursā studenti iepazīstas ar ģeoloģijas pamatiem – Zemes uzbūvi un veidošanos. Izzinot ģeoloģiskos procesus, apgūst minerālu un iežu veidošanās likumsakarības. Laboratorijas darbos iemācās atpazīt un identificēt minerālus un iežus, izprot to dabā sastopamo daudzveidību. Pārzina ģeoloģiskās pētījumu metodes, apgūst ģeoloģisko datu apstrādes un interpretācijas pamatus. Studenti iepazīstas ar augšņu cilmiežu veidošanās procesiem un to daudzveidību, izprot sakarības starp vietas ģeoloģisko uzbūvi un augšņu cilmiežu sastāvu, kā arī saredz saikni starp klimatu, reljefu un augsnes īpašībām. Studenti iepazīstas ar augsnes veidošanās faktoriem, augsnes procesiem, to mijiedarbību, augsnes fizkālmehāniskajām īpašībām.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina dabā noritošos ģeoloģiskos procesos un to reģionālo izplatību.
2. Orientējās zemes veidošanās vēsturē, pārzina ģeohronoloģisko skalu
3. Spēja atpazīt dabā plaši izplatītos iežus un minerālus – 1. kontroldarbs (lekciju tēmas 1-7, laboratorijas darbu tēmas 1–3).
4. Izprot reljefa veidošanās likumsakarības
5. Izprot pazemes ūdeņu saistību ar vietas ģeoloģisko uzbūvi
6. Kompetences vienkāršu ģeoloģisko datu interpretācijā – 2. kontroldarbs (lekciju tēmas 8-12, laboratorijas darbu tēma – 5)
7. Izprot augsnes procesus un to ietekmi uz augsnes veidošanos, to ietekmi uz augsnes krāsu, diagnostikas horizontu veidošanos
8. Spēj klasificēt augsnes, izmantojot Latvijas un WRB augšņu klasifikāciju. Izprot augšņu kartēšanas principus – 3. kontroldarbs kontroldarbs (lekciju tēmas 13-16, laboratorijas darbu tēmas no 6–7)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Ģeoloģija un tās pamatuzdevumi, nozīme ģeotelpiskās informācijas sistēmās
2. Zemes uzbūve un veidošanās
3. Endogēnie ģeoloģiskie procesi un to potenciālās prognozes iespējas
4. Eksogēnie ģeoloģiskie procesi, izplatība un intensitāte, prognoze un monitorings (2 h)
5. Minerāli un to klasifikācija
6. Iežu ģenēze un klasifikācija, izplatītākie iežu un nogulumu veidi.
7. Ģeohronoloģiskā skala. Galvenie ģeoloģiskie notikumi un loma zemes virsmas veidošanā.
8. Reljefa saistība ar ģeoloģisko uzbūvi un ģeoloģiskajiem procesiem.
9. Pazemes ūdeņu klasifikācija un to izraisītie ģeoloģiskie procesi.
10. Pētījumu metodes ģeoloģijā (2 h)
11. Ģeoloģisko datu atspoguļošana GIS (2 h)
12. Ģeoloģisko datu interpretācija (2 h)
13. Augsnes faktori Augsnes procesi (2 h)
14. Augšņu klasifikācijas pamatprincipi (3 h)
15. Augšņu kartēšana un datu bāzes (2 h)

Laboratorijas darbi
1. Iežus veidojošie minerāli. Mācību kolekciju apgūšana (3 h)
2. Ieži un to fizikālmehāniskās īpašības. Mācību kolekciju apgūšana (3 h)
3. Ģeoloģiskās kartes – mērogs un leģenda
4. Ģeoloģiskā griezuma konstruēšana izmantojot ģeoloģisko karšu datus (2 h)
5. Ģeoloģiskā profila sastādīšana pēc urbumu datiem, datu analīze (5 h)
6. Ģeofizikālo datu analīze un interpretācija (2 h)
7. Augšņu fizikālmehāniskās īpašības un sastāvs (4 h)
8. Augšņu klasifikācija un kartēšanas pamatprincipi (4 h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nosacījumi eksāmena kārtošanā.
1. izstrādāti un sekmīgi nokārtoti visi laboratorijas darbi;
2. izpildīti un ieskaitīti mājas darbi;
3. sekmīgi nokārtoti kontroldarbi;
Rakstisks eksāmens.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs. Veikt ģeoloģisko karšu datu analīzi, izdalīt potenciālo ģeoloģisko risku teritorijas, sniegt pamatojumu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Sekmīgi nokārtojot 3 studija kursā paredzētos obligātos kontroldarbus ar vidējo atzīmi 6 un augstāk, iespējams saņemt eksāmenā akumulatīvo vērtējumu. Iegūtās balles neizslēdz iespēju kārtot eksāmenu, atzīmes uzlabošanai. Bet, ja kontroldarbu vidējā atzīme ir zemāka par 6 – eksāmena kārtošana ir obligāta.

Obligātā literatūra

1. Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība. O. Nikodemus, A. Kārkliņš, M. Kļaviņš, V.Meleckis. Rīga: LU akadēmiskais apgāds, 2008. 254 lpp.
2. Augsnes diagnostika un apraksts. Sast. A. Kārkliņš. Jelgava: LLU, 2008. 336 lpp.
3. Bell F.G. 2007. Engineering geology, . 2nd Edition, . Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007. 581 p. E-grāmata LLU FB abonētajā datubāzē eBook Collection (EBSCOhost) pieejama LLU tīklā ar LLU IS lietotājkonta parolēm. Pieejams: https://search-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=186102&site=ehost-live&scope=site
4. Filipenkovs V., Tūna M., Grabis J. Ģeotehnikas pamatkurss. Lekcijas un praktiskās nodarbības. Rīga, RTU, 2006.166 lpp.
5. Ģeoloģija, augsne, agroķīmija: metodiskie norādījumi mācību praksei. Kārkliņa A. red., Jelgava: LLU, 2008. 88 lpp.
6. Karpovičs A., Mešķis S., Vircava I. Praktiskie darbi inženierģeoloģijā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019. 111 lpp. ISBN 978-9984-44-230-3
7. Latvijas augšņu noteicējs (2009) A. Kārkliņš, I. Gemste, H. Mežals, O. Nikodemus, R. Skujāns. Jelgava: LLU, 2009. 240 lpp.
8. IUSS Working Group WRB. 2015. World Reference Base for Soil Resources 2014, update 2015 International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports No. 106. FAO, Rome. Pieejams: https://www.fao.org/3/i3794en/I3794en.pdf

Papildliteratūra

1. Agroķīmiķa rokasgrāmata . Sast. A. Pāvule. Rīga: Liesma, 1978. 339 lpp.
2. Bell F.G. Engineering geology and construction. London; New York: Spon Press, 2004. 797 p.
3. Blum W. E.H., Schad P., Nortcliff S. Essentials of soil science: soil formation, functions, use and classification (World reference Base, WRB) Stuttgart: Borntraeger Science Publishers, 2018. 171 pp.
4. Carter M., Bentley S.P. Soil properties and their correlations. y, Chichester, West Sussex, United Kingdom: Wiley, 2016. 222 pp.
5. Coleman D. C., Callaham M.A., Crossley Jr. D.A., Fundamentals of soil ecology London: Academic Press is an imprint of Elsevier, London, 2017. 369 pp.
6. Indāns A., Ošiņa J., Zobena A. Inženierģeoloģija. Rīga: Zvaigzne, 1986. 280 lpp.
7. Mitchell J. K., Soga K. Fundamentals of soil behavior. Hoboken, New Jersey: John Wiley and Sons, 2005. 575 pp.
8. Soil condition and plant growth Ed. By Smith I. Smith’s elements of soil mechanics. Chichester, West Sussex Wiley/Blackwell, 2014. 471 pp.
9. Terzaghi K., Peck R. B., Mesri G. Soil Mechanics in Engineering Practice. New York etc.: Wiley, 1996. 549 p.

Piezīmes

Obligāts kurss akadēmiskā maģistra studiju programmā Ģeoinformātika un tālizpēte