Kursa kods Ģeog5006

Kredītpunkti 2

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits4

Semināru un praktisko darbu stundu skaits20

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums29.01.2018

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātājs

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz pilnveidot zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskajiem aspektiem un praktisko pielietojumu, kā arī sniegt ieskatu par visbiežāk izmantotajām ģeotelpiskās informācijas analītiskajām metodēm un rīkiem. Students apgūst zināšanu un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmi veidot, analizēt un ilustrēt ģeotelpisko informāciju dažādās jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs:
1. Zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību un pielietošanas iespējām, ģeotelpisko datu analīzē izmantotajām metodēm un principiem;
2. Prasmes kritiski izvērtēt ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un pakalpojumus, atbilstoši noteiktajiem darba uzdevumiem izvēlēties un praktiski izmantot ģeotelpiskos datus, to analīzes metodes un rīkus – patstāvīgais darbs;

3. Kompetence praktiski pielietot ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģiskās iespējas savā profesionālajā darbībā un zinātniskajos pētījumos – ieskaites darbs.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība (2 lekcijas).

2. ArcGIS programmatūras raksturojums (1 lekcija).

3. Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu modeļi (1 lekcija).

4. Ģeotelpiskās informācijas avoti Latvijā un ārvalstīs (2 praktiskie darbi).

5. Ģeotelpiskās informācijas izveide un rediģēšana (3 praktiskie darbi).

6. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc uzdotā jautājuma (3 praktiskie darbi).

7. Ģeotelpiskās informācijas atlase pēc telpiskā novietojuma (3 praktiskie darbi).

8. Ģeotelpiskās informācijas analīze un vizualizācija (3 praktiskie darbi).

9. Digitālās kartes veidošana, noformēšana un izdruka (3 praktiskie darbi).

10. ArcGIS Online izmantošana (3 praktiskie darbi).

11. Ieskaites darbs (3 stundas).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Regulārs nodarbību apmeklējums nodrošina teorētisko zināšanu apguvi un izpratni par to praktisko pielietošanu. Patstāvīgais darbs sekmē ģeotelpiskās informācijas apkopošanu un sagatavošanu atbilstoši ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras prasībām. Ieskaites darbā tiek pielietotas nodarbībās iegūtās zināšanas un praktiskās iemaņas, veicot patstāvīgā darba ietvaros apkopotās ģeotelpiskās informācijas analīzi un vizualizāciju, kā arī iegūto rezultātu interpretāciju. Studiju kursa gala vērtējums ir atkarīgs no nodarbību apmeklējuma, patstāvīgā darba un ieskaites darba kumulatīvā vērtējuma.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Patstāvīgais darbs ietver profesionāli interesējošās ģeotelpiskās, statistiskās vai citas informācijas apzināšanu, iegūšanu un apkopošanu turpmākai integrēšanai un analītisko metožu pielietojumam ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūrā.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Jābūt apgūtām teorētiskām zināšanām un iegūtai izpratnei par to praktisko pielietošanu. Kopējo novērtējumu (100%) par studiju kursa apguvi veido nodarbību apmeklējums (20%), patstāvīgais darbs (30%) un ieskaites darbs (50%). Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU/RTU, 2006. 90 lpp.
2. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs: A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203 lpp.
3. The Earth Observation Handbook [tiešsaiste] [skatīts 08.01.2018.]. Pieejams: http://www.eohandbook.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Papildliteratūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
2. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Publikācijas. [tiešsaiste] [skatīts 08.01.2018.]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/lv/Publikacijas.aspx
3. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 08.01.2018.]. Pieejams: http://www.esri.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
4. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 09.03.2018.] Pieejams: http://www.envirotech.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma. Pieejams: http://www.rigis.lv/RIGIS/main.asp
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Meliorācijas digitālā kadastra informācija. Pieejams: https://www.melioracija.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes akadēmiskā maģistra studiju programma „Ekonomika” specializācijas virziens „Ilgtspējīga teritorijas attīstība un mārketings”