Kursa kods Ģeog5005

Kredītpunkti 4

Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izmantošana

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Zinātnes apakšnozareLietišķā ģeogrāfija un ģeomātika

Kopējais stundu skaits kursā160

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits40

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits96

Kursa apstiprinājuma datums02.05.2017

Atbildīgā struktūrvienībaVides un ūdenssaimniecības katedra

Kursa izstrādātāji

author prof.

Ainis Lagzdiņš

Dr. sc. ing.

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Studiju kurss paredz pilnveidot zināšanas par ģeogrāfisko informācijas sistēmu teorētiskajiem aspektiem un praktisko pielietojumu, kā arī sniegt ieskatu par visbiežāk izmantotajām ģeotelpiskās informācijas analītiskajām metodēm un rīkiem. Students apgūst zināšanu un iemaņu kopumu, kas nodrošina prasmi veidot, analizēt un ilustrēt ģeotelpisko informāciju dažādās inženierzinātņu jomās.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc studiju kursa apguves studentiem būs: 1. Zināšanas un izpratne par ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību un pielietošanas iespējām, ģeotelpisko datu analīzē izmantotajām metodēm un principiem; 2. Prasmes kritiski izvērtēt ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un pakalpojumus, atbilstoši noteiktajiem darba uzdevumiem izvēlēties un praktiski izmantot ģeotelpiskos datus, to analīzes metodes un rīkus; 3. Kompetence praktiski pielietot ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehnoloģiskās iespējas savā profesionālajā darbībā un zinātniskajos pētījumos.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība.
2 ArcGIS programmatūras raksturojums.
3 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu datu modeļi.
4 Ģeotelpisko datu analīze - hidroloģija un meliorācija.
5 Ģeotelpisko datu analīze - zemes lietojuma veidi.
6 Ģeotelpisko datu analīze - digitālais reljefa modelis.
7 Ģeotelpisko datu analīze - digitālais reljefa modelis.
8 ArcGIS Online izmantošana.
9 Ģeogrāfisko datu savietojamības problemātika un risinājumi.
10 Dažādu ģeodēzisko koordinātu sistēmu datu transformācijas pamati (ArcGIS programmatūrā).
11 Iegūto sākotnējo ģeogrāfisko datu kvalitātes un atbilstības novērtējums lietošanai ArcGIS vidē.
12 Koordinātu piesaistes organizācija un definēšana - dažādiem rastra vai sākotnēji nekoordinētiem datu komplektiem.
13 Trīsdimensiju datu ievade, 3D darba modeļa izveide un manipulācijas ģeogrāfiskās informācijas sistēmās.
14 Ģeogrāfiskās informācijas formēšanas prakse ar ArcGIS programmatūru.
15 Citās programmatūrās izstrādāto ģeogrāfisko datu trūkumu adaptācijas paņēmieni un metodika lietošanai ArcGIS vidē.
16 Ģeogrāfisko datu un analīžu aplikācijas (vizualizācijas) formu veidošana.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt apgūtām teorētiskajām zināšanām un iegūtai izpratnei par to praktisko pielietošanu. Izstrādāts un aizstāvēts mājas darbs. Pārbaudes veids - ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Bernhandsen T. Geographic information systems. Arendal, Norway: Norwegian Mapping Authority, 1992. 218 p.
2. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas. Jelgava: LLU / RTU, 2006. 90 lpp.
3. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Autoru kolektīvs A. Zelmanis ... u.c. Valsts zemes dienests. Rīga: Valsts zemes dienests, 2001. 203 lpp.
4. The Earth Observation Handbook [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: http://www.eohandbook.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Papildliteratūra

1. Vanags V. Fotogrammetrija. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Rīga: Valsts zemes dienests, 2003. 275 lpp.
2. Latvijas ģeotelpiskās informācijas aģentūra. Publikācijas. [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: http://www.lgia.gov.lv/lv/Publikacijas.aspx
3. ESRI mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: http://www.esri.com
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
4. SIA Envirotech mājas lapa [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.].

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas ģeogrāfiskās informācijas sistēma [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: http://www.rigis.lv/RIGIS/main.asp
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
2. Lauku reģistra ģeogrāfiskā informācija [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: http://www.karte.lad.gov.lv
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.
3. Meliorācijas digitālā kadastra informācija [tiešsaiste] [skatīts 29.04.2017.]. Pieejams: https://www.melioracija.lv/
Komentārs: detalizētas norādes par apskatāmo informāciju un tās atrašanās vietām tiks sniegtas nodarbību laikā.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss akadēmiskās maģistra studiju programmas „Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes” studentiem, obligāts vai izvēles studiju kurss citu LLU akadēmisko un profesionālo maģistra studiju programmu studentiem. Studiju kurss apgūstams arī angļu valodā.