Kursa kods Ģeog4002

Kredītpunkti 3

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas

Zinātnes nozareZemes zinātnes, fiziskā ģeogrāfija un vides zinātnes

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.01.2013

Atbildīgā struktūrvienībaZemes pārvaldības un ģeodēzijas institūts

Kursa izstrādātājs

author pētn.

Aivars Ratkevičs

Mg. sc. ing.

Kursa anotācija

Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu kurss paredzēts lai sniegtu studentiem pamatzināšanas, kuras ļautu apzināties šo telpiskās informācijas sistēmu pielietošanas iespējas un paredzamos lietošanas rezultātus savā nākamajā profesionālās darbības jomā. Kā sagatavotam speciālistam redzēt šo sistēmu pielietojuma iespējas un efektivitāti dažādās situācijās savā perspektīvajā profesionālajā darbībā vai aktivitātēs mērniecības, būvniecībā, zemes īpašumu, zemes pārvaldības un citos lauksaimniecības vai mežsaimniecības sektoros.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas un izpratne par Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtību, uzbūvi, iespējām, nepieciešamību un izmantošanu.
• Prasmes - pildot savus profesionālos pienākumus orientēties ģeogrāfisko informācijas sistēmu pielietojuma iespēju identificēšanā, darba uzdevumu un prasību definēšanā sistēmas veidotājiem un uzturētājiem, sākotnējās praktiska iemaņas ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pakalpojumu lietošanā/ izmantošanā;
• Kompetence – pārzināt ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas un mācēt veikt sākotnējo, vispārējo lietotāja novērtējumu pieejamajiem ģeogrāfisko informācijas sistēmu pakalpojumiem un produktiem, noteikt to atbilstību, pielietojuma iespējas, savu profesionālo funkciju vai darbu izpildes vajadzībām.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu būtība un nozīme;
2 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un attīstības vēsture;
3 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu uzbūve/ sastāvdaļas un to funkcijas;
4 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas Latvijā ( t.sk. Likumdošana, terminoloģija);
5 Ģepogrāfiskā informācija – Ģeogrāfisko informācijas sistēmu pamats;
6 Ģeogrāfiskās informācijas iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas;
7 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu tehniskais aprīkojums;
8 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu programmatūras;
9 Ģeodēzija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmmas;
10 Kartogrāfija un Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas;
11 Ģeogrāfiskās informācijas analīzes iespējas un to procesi ģeogrāfisko informācijas sitēmu lietotājiem;
12 Ģeogrāfisko informācijas sistēmu izveides un uzturēšanas projektēšanas pamati;
13 Ģeogrāfiskās informācijas metadati – to būtība, uzbūve, pielietojums un nozīme;
14 Ģeogrāfiskās informācijas datu savietojamība ( sadarbspēja), tās būtība un izaicinājumi sistēmas funkcionalitātē;
15 Ievads informācijas analīzes procesa organizācijā lietojot Ģeogrāfisko informācijas sistēmu iespējas;
16 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu pašreizējais pielietojums tautsaimniecībā un lietošanas attīstības perspektīvas.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

1. Kontroldarbi: 2
2. Eksāmens – rakstisks un mutisks, par kursa jautājumiem, atbilstoši saņemtai eksāmena biļetei.
2.1. jautājumi atbilstoši mācību tēmai;
2.2.novērtējums 10 ballu sistēmā.
3. Eksāmena kārtošanas priekšnoteikumi:
3.1. sekmīgs novērtējums teorētiskajos jautājumos - kontroldarbos;
3.2. ne mazāks kā 60% nodarbību apmeklējums.

Obligātā literatūra

1. Stūrmanis E. Ģeoinformācijas sistēmas: māc.līdzeklis. Jelgava: LLU, 2006. 90 lpp.
2. Tor Bernhardsen. Geographic Information Systems. Arendal (Norway) : Viak IT, 1992. 218 p.
3. Цветков В. Геоинформационные системы и технологии. 1998.
4. Ģeotelpiskās informācijas likums: LR likums [tiešsaiste]. Pieņemts 17.12.2009; stājas spēkā 13.01.2010. ar grozījumiem. [Skatīts 23.01.2013.]. Pieejams: http://www.likumi.lv/doc.php?id=202999

Papildliteratūra

1. Ģeodēzija. Brigita Helfriča ... [u.c.] [Rīga] : Valsts aģentūra "Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra", 2007. 262 lpp.
2. Štrauhmanis J. Kartogrāfija: mācību līdzeklis. Rīga : RTU izdevniecība, 2004. 109 lpp.
3. Vanags V.. Mūsdienu Latvijas topogrāfiskās kartes. Fotogrammetrija. Rīga: VZD, 2003. 275 lpp.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts LIF Zemes ierīcības profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas obligātajā daļā.