Kursa kods Fizi3007

Kredītpunkti 3

Lietišķā fizika un ķīmija I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits24

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Kursa anotācija

Kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Tas veido padziļinātu izpratni par bioloģisku objektu eksistencei nepieciešamajiem nosacījumiem: ūdeni, siltumu, gāzu apmaiņu un gaismu, kā arī koksnes apstrādes procesu izpratnei nepieciešamajiem mehānikas pamatlikumiem.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai (2 kontroldarbi);
prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un veikt aprēķinus savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (4 laboratorijas darbi, to aprēķini);
kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, meklēt problēmu risinājumus (4 laboratorijas darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Mehānikas pamati - kinemātika 2h
2. Mehānikas pamati - dinamika 4h
3. Šķidrumi augsnē, koksnē un atmosfērā-4 h
4. Šķidrumu viskozitāte, tās nozīme-2 h
5. 1. kontroldarbs -1h
6. Temperatūra un siltums, tā apmaiņas procesi 4 h
7. Vielas apmaiņas procesi koksnē, augsnē un atmosfērā -4h
8. Gaisma, tās nozīme -2 h

9. 2. kontroldarbs -1h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Visiem kontroldarbiem, un laboratorijas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Fizikas daļā
Gatavošanās lekcijām un kontroldarbiem saskaņā ar programmu, literatūras lasīšana, laboratorijas darbu aprēķini un analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var iegūt sekmīgu atzīmi ieskaitē, ja viņš/viņa savāc vismaz 50% no novērtējuma punktiem 2 kontroldarbos un 4 laboratorijas darbos (katru vērtē ar 0-10 punktiem).

Obligātā literatūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition. New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.

Papildliteratūra

1. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th (Sixth) edition. USA: W. H. Freeman and Company. 2008. 1412 pp.

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Ilgtspējīga mežsaimniecība” studentiem.