Kursa kods Fizi3003

Kredītpunkti 3

Fizika inženieriem I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums16.10.2019

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author vad.pētn.

Zanda Gavare

Dr. phys.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt fizikas pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos - uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos - konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un patstāvīgajos darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas pamati. – 1h
2. Kinemātika. – 2 h
3. Dinamika. – 3h
4. Rotācijas kustība. – 3h
5. Darbs, jauda. Enerģija, tās nezūdamības un pārvēršanās likumi. – 2h
6. Šķidrumu un gāzu mehānikas pamati. – 1 h
7. Strūklas nepārtrauktības, Bernulli, Puazeja un Stoksa likumi. – 3 h
8. 1. kontroldarbs: Mehānika. – 2h
9. Molekulārfizikas pamati. Molekulāri kinētiskā teorija. – 2h
10. Maksvela likums molekulu sadalījumam pa ātrumiem. – 2h
11. Bolcmaņa likums molekulu sadalījumam potenciālā laukā. – 1h
12. Pārneses parādības (difūzija, siltuma vadāmība, vizkozitāte) un to molekulāri kinētiskā teorija. – 3h
13. Pirmais termodinamikas likums. Gāzu izplešanās darbs dažādos procesos. – 2h
14. Cikliski procesi. – 1h
15. Otrais termodinamikas likums. Entropija, brīvā enerģija, termodinamiskais potenciāls. – 2h

16. 2. kontroldarbs: Molekulārfizika– 2h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi.
Lai saņemtu ieskaiti, jāsavāc vismaz 50% punkti, tai skaitā teorijā nepieciešams savākt 1/2 no maksimāli iespējamā teorijas punktu skaita, visiem patstāvīgajiem darbiem jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem, visiem kontroldarbiem jābūt rakstītiem, kā arī laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katram studentam tiek piešķirti 2 individuālie patstāvīgie darbi par sekojošām tēmām:
1. Kinemātika
2. Dinamika
Atbilstoši patstāvīgo darbu aprakstam, jāveic prasīto lielumu aprēķins un jāzīmē viens vai vairāki grafiki. Darbi jāiesniedz papīra formātā.
Katrs patstāvīgais darbs jāaizstāv.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole: 1) Teorijas kontroldarbi – 2; 2) Kontroldarbi uzdevumu risināšanā – 2; 3) Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 4; 4) Patstāvīgie darbi (izstrāde un aizstāvēšana) –2.
Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Obligātā literatūra

1. Serway R. A., Jewett J. W. Physics for scientists and engineers, with modern physics. 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 1484 p.
2. Physics for scientists and engineers: an interactive approach. R. Hawkes et al. Toronto: Nelson Education, 2014. 946 p.

3. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Papildliteratūra

1. Douglas C. Giancoli. Physics: principles with applications. 6th ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson Education International, 2005. 946 p.

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF otrā līmeņa akadēmiskā bakalaura studiju programmā Biosistēmu mašinērija un tehnoloģijas. 1. kurss 1. semestris.