Kursa kods Fizi3002

Kredītpunkti 4.50

Optika un magnētisms

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums17.10.2022

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

Priekšzināšanas

Fizi3001, Fizika

Kursa anotācija

Šī studiju kursa mērķis ir attīstīt izpratni par elektromagnētisko viļņu rašanos, to īpašībām un pielietojuma pamatiem informācijas tehnoloģiju nozarē.
Laboratorijas darbos studenti iepazīstas ar dažādiem elektromagnētisma procesiem un tos raksturojošo fizikālo lielumu mērīšanu, kā arī mācās novērtēt sava darba rezultātus.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zina elektromagnētisma procesus raksturojošos lielumus un likumsakarības - teorijas kontroldarbi.
Prot veikt atbilstošus mērījumus - laboratorijas darbi.

Spēj izvērtēt mērījumu rezultātus - laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Magnētiskais lauks (3h).
2. Magnētiskā plūsma (3h).
3. Elektromagnētiskā indukcija (3h).
4. Magnētiskais lauks vielā (3h).
5. Elektromagnētiskais lauks (3h).
6. Kopsavilkums par magnētismu (3h).
7. Harmoniskas svārstības, to vienādojums (3h).
8. Rimstošas svārstības, to vienādojums (3h).
9. Uzspiestas svārstības, to vienādojums (3h).
10. Kopsavilkums par svārstībām un viļņiem (3h).
11. Viļņu optika. Polarizācija (3h).
12. Difrakcija (3h).
13. Interference. Dispersija (3 h).
14. Starojuma kvantu daba (3h).
15. Inducētais starojums (3h).

16. Kopsavilkums par viļņu optiku (3h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens: atbildes uz 10 teorijas jautājumiem
Eksāmens ir nokārtots, ja students saņēmis 50% no vērtējuma.
Eksāmena kārtošanai tiek pielaisti studenti, kuri semestra laikā ir savākuši vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu sekojošos pārbaudījumos semestra laikā atbilstoši kursa plānam:
1. Kolokviji teorijā- 3;
2. Kontroldarbi uzdevumu risināšanā- 3;
3. Laboratorijas darbi, to aizstāvēšana - 8;
4. Patstāvīgie mājas darbi-2 (papildus iespēja).
Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgi jāstudē mācību literatūra atbilstoši kursa plānam.

2. Jāveic laboratorijas darbu aprēķini, jāsagatavo rezultāti un secinājumi prezentēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu vērtējumu eksāmenā var iegūt, ja saņem vismaz 50% vērtējuma punktos.

Studenti, kuri studiju kursā visa semestra laikā ir ieguvuši vismaz 60% no maksimāli iespējamā punktu skaita, var saņemt akumulējošu eksāmena vērtējumu.

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Serway R. A., Jewett J. W. Physics for scientists and engineers, with modern physics. 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 1484 p.

3. Fizika visiem. https://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Papildliteratūra

1. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th (Sixth) edition. USA: W. H. Freeman and Company. 2008. 1412 pp.

2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Piezīmes

Obligātais kurss ITF akadēmiskās studiju programmas „Datorvadība un datorzinātne” pilna laika studijās. Nozares teorētiskais pamatkurss ITF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Informācijas tehnoloģijas ilgtspējīgai attīstībai” pilna laika studijās.