Kursa kods Fizi2039

Kredītpunkti 4.50

Fizika pārtikas nozarē

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Zinātnes apakšnozareSiltumfizika un molekulārā fizika

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums21.03.2018

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

FiziB003 [GFIZB003] Fizika pārtikas nozarē

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir apgūt pārtikas nozarē svarīgas fizikas tēmas. Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Tiek skaidrota pārtiku ietekmējošo un pārtikas kvalitātes novērtēšanā izmantojamo fizikālo faktoru un procesu būtība. Studenti iepazīstas ar tiem fizikas likumiem, kas nosaka pārtikas apstrādes, uzglabāšanas un kontroles procesu gaitu un rezultātus. Tiek izskaidroti vides fizikālo faktoru, t.sk. spiediena, temperatūras, elektromagnētiskā starojuma un citu, izplatīšanās mehānismi un savstarpējā saistība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai (teorijas kontroldarbi);
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos darbā un pētniecībā pārtikas nozarē, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (laboratorijas darbi, uzdevumu risināšana);

• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi (laboratorijas darbi, sevišķi to aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehāniskā kustība pārtikas ražošanas procesos (Lekcija – 1h)
2. Ievads fizikālo lielumu mērīšanā un kļūdu teorijā (Laboratorijas darbi – 1h)
3. Spēks. Centrbēdze un pārtikas produktu atdalīšana (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 2h; Laboratorijas darbi – 1h)
4. Svārstības un viļņi. Ultraskaņa pārtikas apstrādē un kontrolē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h; Laboratorijas darbi – 1h)
5. Enerģija. Enerģijas nezūdamības likums. Enerģijas pārvērtības pārtikas apstrādē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h; Laboratorijas darbi – 1h)
6. Kapilaritāte un viskozitāte pārtikas aptrādē un kontrolē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h; Laboratorijas darbi – 1h)
7. Kontroldarbs: vienkāršākie fizikālie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h)
8. Laboratorijas darbu aizstāvēšana (Laboratorijas darbi – 1h)
9. Molekulārfizikas pamatjēdzieni. Spiediens un temperatūra. Parciālspiediens. Hidrostatiskais spiediens. Neviendabīgas sistēmas. Pārtikas produktu noslāņošanās (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h; Laboratorijas darbi – 2h)
10. Siltuma daudzums. Konvekcija. Siltuma vadīšana. Difūzija. Kušana, iztvaikošana un vārīšanās. Produktu vārīšana pie dažādiem spiedieniem (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h; Laboratorijas darbi – 2h)
11. Kontroldarbs – molekulārie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h)
12. Laboratorijas darbu aizstāvēšana (Laboratorijas darbi – 1h)
13. Elektrostatika. Elektriskā strāva. Pārtikas produktu elektrovadītspējas nozīme. Magnētiskais lauks. Maiņstrāva, tās izmantošana pārtikas ražošanā (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h; Laboratorijas darbi – 2h)
14. Elektromagnētiskie viļņi. Mikroviļņu izmantošana pārtikas apstrādē. Siltuma starojums. Gaisma. Dažādu starojumu iedarbība uz pārtikas produktiem (Lekcija – 2h; Praktiskie darbi – 2h; Laboratorijas darbi – 2h)
15. Kontroldarbs – elektromagnētiskie procesi pārtikas apstrādē un kontrolē (Lekcija – 1h; Praktiskie darbi – 1h)

16. Laboratorijas darbu aizstāvēšana (Laboratorijas darbi – 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens sastāv no divām daļām:
- teorija: izvērstas atbildes uz 5jautājumiem
- Praktiskā daļa: jāatrisina 3 uzdevumi
Visiem laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās laboratorijas darbiem (8 darbi), mērījumu rezultātu apstrāde, noformēšana un novērtēšana
2. Uzdevumu risināšana (30 uzdevumi)

3. Gatavošanās teorijas kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa gaitā tiek rakstīti 3 teorijas kontroldarbi un 3 uzdevumu kontroldarbi (par katru var iegūt līdz 10 punktiem). Semestra beigās drīkst uzrakstīt, ja paredzētajā laikā nav rakstīts, vai pārrakstīt, ja vēlas uzlabot atzīmi, vienu teorijas kontroldarbu un vienu uzdevumu kontroldarbu. Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem 8 laboratorijas darbiem (par tiem kopā var iegūt līdz 30 punktiem). Ja par visu kopā students ir saņēmis vismaz 50 punktus, tad eksāmenu var nekārtot, eksāmena atzīmi nosakot pēc iegūto punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Grabovskis R. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. Physics for the life sciences. M. Zinke-Allmang ... [et al.]. 2nd ed. Toronto: Nelson Education, 2013. 677 p.
3. Materiāli e-studijās

4. Jansone M. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications. Sixth Edition . New Jersey: Pearson Education Inc, 2005. 946 p.
2. Fizikālā un koloidālā ķīmija. U.Alksnis, Z.Kļaviņš, A.Kūka u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.

3. Students O. Optika. Rīga: Zvaigzne 1971. 412 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls "Ilustrētā zinātne" ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligātais kurss PTF akadēmiskās augstākās izglītības bakalaura studiju programmai “Pārtikas kvalitāte un inovācijas”