Kursa kods Fizi2022

Kredītpunkti 4.50

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Kļaviņš

Dr. phys.

author pasn.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Priekšzināšanas

Fizi2021, Fizika I

Aizstātais kurss

Fizi2033 [GFIZ2033] Fizika II

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir dot zināšanas fizikā, atbilstoši lauksaimniecības inženieru tālāko studiju vajadzībām. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem. Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos - uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos - eksperimentālā darba iemaņu, rezultātu apstrādes un to grafiskās attēlošanas pamatu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Magnētiskais lauks vakuumā. Magnētiskā lauka avoti. (Lekcijas -2 h)
2. Magnētiskā plūsma. Gausa teorēma magnētiskajam laukam. (Lekcijas - 1 h)
3. Magnētiskā lauka aprēķins. Bio-Savāra-Laplasa likums. (Lekcijas - 2 h)
4. Lorenca spēks. Ampēra spēks. (Lekcijas - 1 h)
5. Magnētiskais lauks vielā. Diamagnētiķi, paramagnētiķi, ferromagnētiķi. (Lekcijas - 2 h)
6. Elektromagnētiskā indukcija. Lenca likums. (Lekcijas - 3 h)
7. Induktivitāte. Pašindukcija. Maksvela vienādojumi. Nobīdes strāva. (Lekcijas - 1 h)
8. 1. kontroldarbs. Magnētisms, magnētisko lauku aprēķināšana. (1 h)
9. Mehāniskās svārstības, rezonanse. (Lekcijas - 2 h)
10. Viļņi, viļņu interference. (Lekcijas - 1 h)
11. Elektromagnētiskie viļņi. (Lekcijas- 1 h)
12. Viļņu optika (interference, difrakcija, polarizācija). (Lekcijas - 2 h)
13. Starojuma kvantu daba. Termiskais starojums. (Lekcijas - 3 h)
14. Atomfizikas elementi, radioaktivitāte. (Lekcijas - 1 h)
15. 2. kontroldarbs. Svārstības, optika un atomfizika. (1 h)
Praktiskie darbi:
1) Praktiskie darbi par magnētismu un magnētisko lauku aprēķināšanu (7 h)
2) 1. kontroldarbs par magnētismu un magnētisko lauku aprēķināšanu (1 h)
3) Praktiskie darbi par svārstībām, optiku un atomfiziku (7 h)
4) 2. kontroldarbs par svārstībām, optiku un atomfiziku (1 h)
Laboratorijas darbi:
1) Laboratorijas darbi par elektromagnētismu (Zemes magnētiskais lauks, induktivitāte, transformators, maiņstrāvas ķēdes) – 4 h

2) Laboratorijas darbi par svārstībām un optiku (fiziskais svārsts, svārstību kontūrs, difrakcijas režģis, gaismas laušanas koeficients) – 4 h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens.

Lai tiktu pie eksāmena, jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita, summējot vērtējumu semestra laikā, kā arī visiem kontroldarbiem jābūt rakstītiem un laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Katram studentam laboratorijas darbu laikā iegūtos eksperimentālos datus jāapstrādā (jāveic aprēķinus atbilstoši darba uzdevumam un jāzīmē grafikus, ja tie prasīti darba uzdevumā) un darbi jānoformē atbilstoši prasībām, kā arī jāgatavojas laboratorijas darbu aizstāvēšanai, patstāvīgi studējot mācību literatūru.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1) Teorijas kontroldarbi - 2;
2) Kontroldarbi uzdevumu risināšanā - 2;
3) Laboratorijas darbu izstrāde un aizstāvēšana - 8.

Katru pārbaudi vērtē ar 0 -10 punktiem.

Obligātā literatūra

1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Serway R. A., Jewett J. W. Physics for scientists and engineers, with modern physics. 9th ed. Boston, MA: Brooks/Cole Cengage Learning, 2014. 1484 p.
3. Physics for scientists and engineers: an interactive approach. R. Hawkes et al. Toronto: Nelson Education, 2014. 946 p.

4. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Fizika visiem. https://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF bakalaura studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne” pilna un nepilna laika studijās.