Kursa kods Fizi2022

Kredītpunkti 3

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaFizikas katedra

Kursa izstrādātāji

author

Jānis Kļaviņš

Dr. phys.

author viesdoc.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Aizstātais kurss

Fizi2033 [GFIZ2033] Fizika II

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, praktiskajos darbos un studējot patstāvīgi.
Balstoties uz fizikas pamatzināšanām, aplūko pamatlikumus, kuri ir visu inženierzinātņu un dabas problēmu izpratnes pamatā.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa studijām studentam būs:
• zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai;
• prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus;
• kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Magnetostatika. Magnētiskais lauks vakuumā
2 Bio - Savāra - Laplasa likums. Pilnās strāvas likums
3 Ostrogradska - Gausa teorēma
4 Elektromagnētiskā indukcija
5 Maksvela elektromagnētiskās teorijas pamati
6 Vielu magnētiskās īpašības
7 Svārstības, harmoniskas svārstības
8 Brīvas un uzspiestas svārstības, rezonanse
9 Viļņu interference un difrakcija.
10 Elektromagnētiskās svārstības un viļņi
11 Viļņu optika, interference, difrakcija un polarizācija
12 Siltuma starojums, kvantu hipotēze
13 Kvantu mehānikas elementi
14 Cietvielu uzbūve, zonu teorijas elementi
15 Atomfizikas elementi, lāzeri
16 Kodolfizikas elementi

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Eksāmens, lai tiktu pie eksāmena, jāsavāc vismaz 50% no maksimāli iespējamā punktu skaita summējot vērtējumu semestra laikā. Zināšanu kontrole: 1/Teorijas kontroldarbi- 2 ; 2/Praktisko darbi kontroldarbi - 2; 3/Laboratorijas darbu aizstāvēšana - 9.Katru pārbaudi vērtē ar 0 -10 punktiem.

Pamatliteratūra

1. Fizika. Valtera A. red., Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Tipler P.A., Mosca G. Physics for Scientists and engineers. 6th edition. New York, NY: W.H. Freeman, 2008. 1412 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obl.: kurss iekļauts TF Lauksaimniecības inženierzinātnes akadēmiskās un profesionālās izglītības "Mašīnu projektēšana un ražošana" studiju programmās pilna un nepilna laika studijās.