Kursa kods Fizi2016

Kredītpunkti 4.50

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Aizstātie kursi

Fizi2013 [GFIZ2014] Fizika

FiziB002 [GFIZB002] Fizika

Kursa anotācija

Fizikas kursā tiek aplūkotas pārtikas nozarē svarīgas fizikas tēmas. Tiek skaidrota pārtiku ietekmējošo un pārtikas kvalitātes novērtēšanā izmantojamo fizikālo faktoru un procesu būtība. Studenti iepazīstas ar tiem fizikas likumiem, kas nosaka pārtikas apstrādes, uzglabāšanas un kontroles procesu gaitu un rezultātus. Tiek izskaidroti vides fizikālo faktoru, t.sk. spiediena, temperatūras, elektromagnētiskā starojuma un citu, izplatīšanās mehānismi un savstarpējā saistība.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Studenti iegūst zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai – lekcijas, 1., 2. un 3 teorijas kontroldarbs;
Prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos darbā un pētniecībā pārtikas nozarē, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus – laboratorijas darbi, uzdevumu risināšana;

Kursa laikā studenti iegūst kompetences izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi – laboratorijas darbi un to aizstāvēšana.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānikas pamati. (Lekcijas – 4h, Praktiskie darbi – 3h, Laboratorijas darbi – 2h)
2. Svārstības un viļņi. Skaņa. Ultraskaņa (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
3. Virsmas spraigums. Kapilārās parādības. (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
4. Šķidrumu viskozitāte. Šķidrumu un gāzu plūsmas (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi –1h, Laboratorijas darbi – 1 h)
5. Kontroldarbi (teorija un uzdevumi), laboratorijas darbu aizstāvēšana (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi 2h)
6. Temperatūra un siltums. Siltumapmaiņas procesi. Kušana, iztvaikošana un vārīšanās (Lekcijas – 3h, Praktiskie darbi – 2 h, Laboratorijas darbi – 1h)
7. Atoma uzbūve. Elektriskais lauks, tā nozīme (Lekcijas – 2h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
8. Elektriskā strāva, tās izmantošanas pamatprincipi (Lekcijas – 2h, Praktiskie darbi –1h, Laboratorijas darbi – 1h)
9. Kontroldarbi (teorija un uzdevumi), laboratorijas darbu aizstāvēšana (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi 2h)
10. Magnētiskās parādības. Maiņstrāva (Lekcijas – 3h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi – 1h)
11. Gaisma, tās likumsakarības. Optiskās ierīces. (Lekcijas – 4h, Praktiskie darbi – 2h, Laboratorijas darbi – 1h)

12. Kontroldarbi (teorija un uzdevumi), laboratorijas darbu aizstāvēšana (Lekcijas – 1h, Praktiskie darbi – 1h, Laboratorijas darbi 2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens sastāv no divām daļām:
- teorija: izvērstas atbildes uz 5jautājumiem (50%)
- praktiskā daļa: jāatrisina 3 uzdevumi (50%)

Visiem laboratorijas darbiem jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Sagatavošanās laboratorijas darbiem (8 darbi), mērījumu rezultātu apstrāde, noformēšana un novērtēšana
2. Uzdevumu risināšana (30 uzdevumi)

3. Gatavošanās teorijas kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Kursa gaitā tiek rakstīti 3 teorijas kontroldarbi un 3 uzdevumu kontroldarbi (par katru var iegūt līdz 10 punktiem).
Semestra beigās drīkst uzrakstīt, ja paredzētajā laikā nav rakstīts, vai pārrakstīt, ja vēlas uzlabot atzīmi, vienu teorijas kontroldarbu un vienu uzdevumu kontroldarbu.

Jābūt izstrādātiem un aizstāvētiem 8 laboratorijas darbiem (par tiem kopā var iegūt līdz 30 punktiem). Ja par visu kopā students ir saņēmis vismaz 50 punktus, tad eksāmenu var nekārtot, eksāmena atzīmi nosakot pēc iegūto punktu skaita.

Obligātā literatūra

1. Fizika. Grabovskis R. Rīga: Zvaigzne, 1983. 646 lpp.
2. http://estudijas.llu.lv

3. Fizikālā un koloidālā ķīmija. Alksnis U., Kļaviņš Z., Kūka A. u.c. Rīga: Zvaigzne, 1990. 426 lpp.

Papildliteratūra

1. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

2. Белановский А. С. Основы биофизики в ветеринарии. Моcква: Дрофа, 2007. 330 стр.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191
2. Ilustrētā zinātne. Rīga: Mediju grupa TOPS. ISSN 1691-256X.

Piezīmes

Obligāts kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” studentiem.