Kursa kods Fizi2013

Kredītpunkti 4.50

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums12.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Aizstātie kursi

Fizi2016 [GFIZ2017] Fizika

FiziB011 [GFIZB011] Fizika

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskiem darbiem, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc kursa apgūšanas studentiem būs:
1) zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai (2 kontroldarbi);
2) prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un veikt aprēķinus savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (8 laboratorijas darbi, to aprēķini);

3) kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, meklēt problēmu risinājumus (8 laboratorijas darbu aizstāvēšana).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Ievads. Mehānika 4h
2. Molekulārfizika un termodinamika. 4h
3. Elektrostatika un līdzstrāva 4h
4. Magnētisms un maiņstrāva. 4h
5. Svārstības un viļņi. 4h

6. Viļņu optika 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Nokārtots eksāmens. Visiem kontroldarbiem (3 teorijas kontroldarbi un 3 uzdevumu), un laboratorijas darbiem ir jābūt ieskaitītiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Gatavošanās lekcijām un kontroldarbiem saskaņā ar programmu, literatūras lasīšana, patstāvīga uzdevumu risināšana, laboratorijas darbu aprēķini un analīze.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students var kārtot eksāmenu, ja viņš/viņa savāc vismaz 50% no novērtējuma punktiem kontroldarbos (3 teorijas kontroldarbi un 3 uzdevumu) un laboratorijas darbos (katru vērtē ar 0-10 punktiem).

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.
2. Materiāli e-studijās.

Papildliteratūra

1. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th (Sixth) edition. USA: W. H. Freeman and Company. 2008. 1412 pp.

2. Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss MF profesionālās izglītības bakalaura studiju programmas „Mežinženieris”, 3. semestrī un „Kokapstrāde” 4.semestrī.
Atbilst Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras (EKI) 6.līmenim.