Kursa kods Fizi2010

Kredītpunkti 3

Fizika I

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Uldis Gross

Dr. phys.

author vad.pētn.

Zanda Gavare

Dr. phys.

Kursa anotācija

Fizikas kursa mērķis ir apgūt pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām un laboratorijas darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu, kā arī rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.
3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi.

– Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Ievads. Mehānikas pamati (Lekcijas - 1 h )
2. Kinemātikas un dinamikas likumsakarības (Lekcijas – 3 h, laboratorijas darbi – 2 h)
3. Ideāla šķidruma likumsakarības (Lekcijas – 1 h, laboratorijas darbi – 2 h)
4. Šķidrumu viskozitāte, šķidrumu un gāzu plūsmas ( Lekcijas – 2 h, laboratorijas darbi – 1 h)
5. Kontroldarbs par mehāniku un šķidrumu mehāniku (1 h), laboratorijas darbu aizstāvēšana (4 h)
6. Ideālas gāzes likumsakarības. (Lekcijas - 1h)
7. Siltuma pārnese (siltuma vadīšana, konvekcija, starošana) (Lekcijas - 2 h, laboratorijas darbi – 1 h)
8. Difūzija un osmoze (Lekcijas - 2 h)
9. Virsmas spraigums un kapilārās parādības (Lekcijas - 1 h, laboratorijas darbi – 2 h)
10. Sorbcija (Lekcijas - 1 h)
11. Kontroldarbs par pārneses procesiem un virsmas spraigumu (1 h), laboratorijas darbu aizstāvēšana (4 h)

Nepilna laika neklātiene:
Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmens satur jautājumus par teorijas daļu.

Lai tiktu pie eksāmena, visiem kontroldarbiem jābūt rakstītiem, kā arī laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem, un kopā jāiegūst 50% punkti no maksimāli iespējamā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Students patstāvīgi studē mācību literatūru, gatavojoties uz kontroldarbiem;

2) Students veic nepieciešamos aprēķinus laboratorijas darbiem un gatavojas to aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1/ Teorijas kontroldarbi – 2;
2/ Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 8.
Teorijas kontroldarbos vērtējums ir no 0 līdz 10 punktiem, tādējādi par teorijas daļu maksimālais punktu skaits ir 20 punkti.
Katra atsevišķā laboratorijas darba vērtējums ir robežās no 0 līdz 10 punktiem, kopējais punktu vērtējums par šo daļu ir vidējais laboratorijas darbu vērtējums.
Maksimāli iegūstamais punktu skaits studiju kursā ir 30 punkti.

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.
2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Vide un ūdenssaimniecība” pilna laika un nepilna laika studijās obligātajā daļā.