Kursa kods Fizi2009

Kredītpunkti 4.50

Fizika

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits72

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author

Ilze Pelēce

Dr. sc. ing.

Aizstātais kurss

FiziB001 [GFIZB001] Fizika

Kursa anotācija

Fizikas kursu apgūst lekcijās, laboratorijas darbos un studējot patstāvīgi. Kursā tiek aplūkoti tie fizikas jēdzieni un likumi, kuri ir svarīgi, lai izprastu siltuma un mitruma pārvietošanos ēkās un tās norobežojošajās konstrukcijās.
Laboratorijas darbos studenti tuvāk iepazīstas ar dažādiem siltuma pārneses procesiem un tos raksturojošo fizikālo lielumu mērīšanas pamatprincipiem, kā arī mācās novērtēt sava darba rezultātu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas par siltumu un mitrumu raksturojošiem fizikāliem lielumiem (teorijas kontroldarbi).
Prasmes novērtēt siltuma zudumus ēkas norobežojošajās konstrukcijās un mitruma kondensēšanās iespējamību (patstāvīgais darbs); veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos darbā un pētniecībā būvniecības nozarē, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus (laboratorijas darbi).
Kompetence izvērtēt konstrukcijas atbilstību klimatiskajiem apstākļiem (patstāvīgais darbs).

Kursa saturs(kalendārs)

1. Temperatūra, iekšējā enerģija un siltuma daudzums (3h lekc., 3h prakt., 3h lab.)
2. Vielas agregātstāvokļi (2h lekc., 2h prakt., 2h lab.)
3. Gaisa mitrums, to raksturojošie lielumi (2h lekc., 2h prakt., 2h lab.)
4. Siltumapmaiņas veidi (3h lekc., 3h prakt., 3h lab.)
5. Temperatūras sadalījums vairākslāņu sienā. (3h lekc., 3h prakt., 3h lab.)

6. Mitruma kondensēšanās ātruma aprēķināšana. (3h lekc., 3h prakt., 3h lab.)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens: izvērstas atbildes uz 5 teorijas jautājumiem
Eksāmens ir nokārtots, ja students apguvis 50% no programmā paredzētā.
Eksāmena kārtošanai tiek pielaisti tikai studenti, kuri semestra laikā ir:
1. Aizstāvējuši visus laboratorijas darbus

2. Izpildijuši patstāvīgo darbu

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Patstāvīgais darbs. Individuāls darba uzdevums tiks dots e-studijās.

2. Laboratorijas darbu aprēķini, rezultātu novērtēšana, noformēšana un attiecīgo teorijas jautājumu patstāvīga apguve.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Students sekmīgu atzīmi par kontroldarba vai eksāmena testu var iegūt, ja vismaz 50% jautājumu atbildēti pareizi.
Patstāvīgo darbu novērtē saskaņā ar tajā noteikto vērtēšanas kārtību.

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Materiāli e-studijās

Papildliteratūra

Giancoli D. C. Physics Principles with Applications 6th Edition . Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education International/Prentice Hall, 2005. 946 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Kurss ir obligāts 1. līmeņa Būvniecības specialitātes studentiem