Kursa kods Fizi2006

Kredītpunkti 1.50

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Laboratorijas darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Zanda Gavare

Dr. phys.

author

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2007, Fizika I

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, laboratorijas un patstāvīgajiem darbiem Lekcijās - fizikas teorijas jautājumu apgūšana un uzdevumu risināšanas metožu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu apguve. Patstāvīgajos mājas darbos- konkrētu problēmu risināšanas matemātiskā apraksta, skaitliskās risināšanas un rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un patstāvīgo darbu aizstāvēšanā.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos un patstāvīgajos darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Elektromagnētiskās svārstības. Elektromagnētiskie viļņi. – 4h
2. Viļņu optika (interference, difrakcija, polarizācija). -4h
3. Starojuma kvantu daba. Termiskais starojums. – 4h

4. Atomfizikas un radioakativitātes pamati. – 4h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite.
Lai saņemtu ieskaiti, jāsavāc vismaz 50% punktu no maksimāli iespējamā punktu skaita, visiem patstāvīgajiem darbiem jābūt iesniegtiem un aizstāvētiem, kā arī laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Katram studentam tiek piešķirti 2 individuālie patstāvīgie darbi. Atbilstoši patstāvīgo darbu aprakstam, students veic prasīto lielumu aprēķinus un zīmē vienu vai vairākus grafikus. Darbi jāiesniedz papīra formātā. Katrs patstāvīgais darbs jāaizstāv.

2) Students veic nepieciešamos aprēķinus laboratorijas darbiem un gatavojas to aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1/ Patstāvīgie darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 2;
2/ Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 2;

Katru pārbaudi vērtē ar 0-10 punktiem.

Obligātā literatūra

1. Valtera red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv/course/view.php?id=34

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers. 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman. 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Obligātais kurss VBF Būvniecība otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības neklātienes studijās.