Kursa kods Fizi2005

Kredītpunkti 4.50

Fizika II

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā120

Lekciju stundu skaits24

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Laboratorijas darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits64

Kursa apstiprinājuma datums22.03.2021

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātāji

author vad.pētn.

Zanda Gavare

Dr. phys.

author

Uldis Iljins

Dr. habil. sc. ing.

Priekšzināšanas

Fizi2004, Fizika I

Aizstātais kurss

Fizi2015 [GFIZ2016] Fizika II

Kursa anotācija

Fizikas kursā aplūko pamatlikumus, kuri ir visu dabas un inženierzinātņu problēmu izpratnes pamatā. Kurss sastāv no lekcijām, praktiskajiem darbiem un laboratorijas darbiem. Lekcijās- fizikas teorijas jautājumu apgūšana, izmantojot atbilstošu matemātisko aparātu. Praktiskajos darbos- uzdevumu risināšanas metožu un iemaņu apgūšana. Laboratorijas darbos- eksperimentālā darba iemaņu un rezultātu apstrādes pamatu, kā arī rezultātu grafiskās attēlošanas apguve.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Pēc sekmīgas šī kursa apguves studentam būs:
1. zināšanas par fizikas kursā aplūkotajām likumsakarībām un kritiska izpratne par to pielietojamību reālu savā specialitātē aplūkoto procesu aprakstīšanai. – Zināšanas tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.
2. prasmes veikt fizikālu lielumu mērījumus un pielietot zināšanas aprēķinos savas nozares pētniecībā, apkopot un analītiski aprakstīt rezultātus, kā arī veikt konkrētu problēmu skaitlisku risināšanu un rezultātu korektu grafisku atveidošanu. – Prasmes tiek novērtētas laboratorijas darbos.

3. kompetence izvērtēt mērījumu un aprēķinu rezultātus, problēmu risinājumus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi. – Kompetences tiek novērtētas laboratorijas darbos un kontroldarbos.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Magnētiskais lauks vakuumā. Magnētiskā lauka avoti. – 4h
2. Magnētiskā plūsma, Gausa teorēma magnētiskajam laukam. – 3h
3. Lorenca spēks, Ampēra spēks. – 2h
4. Magnētiskais lauks vielā. – 3h
5. Maksvela elektromagnētiskās teorijas pamati. – 3h
6. 1.kontroldarbs: Elektromagnētisms. – 3h
7. Mehāniskās svārstības (harmoniskas, rimstošas, uzspiestas). Rezonanse. – 4h
8. Svārstību saskaitīšana. Viļņi, viļņu interference. – 3h
9. Elektromagnētiskās svārstības. – 4h
10. Elektromagnētiskie viļņi. – 3h
11. 2.kontroldarbs: Svārstības un viļņi. – 3h
12. Viļņu optika (interference, difrakcija). -4h
13. Starojuma polarizācija. – 3h
14. Starojuma kvantu daba. Termiskais starojums. – 4h
15. Kvantu mehānikas un atomfizikas elementi. – 4h
16. Radioaktivitāte. – 3h

17. 3. Kontroldarbs: Viļņu optika, atomfizika un radioaktivitāte. – 3h

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Rakstisks eksāmens.
Eksāmens satur divas daļas:
1. Jautājumi par teorijas daļu;
2. Praktiski uzdevumi par apgūtajām tēmām.

Lai tiktu pie eksāmena, visiem kontroldarbiem jābūt rakstītiem, kā arī laboratorijas darbiem jābūt izpildītiem un aizstāvētiem, un kopā jāiegūst 50% punkti no maksimāli iespējamā, tai skaitā teorijā nepieciešams savākt 1/2 no maksimāli iespējamā teorijas punktu skaita.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1) Students patstāvīgi studē mācību literatūru, gatavojoties uz kontroldarbiem;

2) Students veic nepieciešamos aprēķinus laboratorijas darbiem un gatavojas to aizstāvēšanai.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Zināšanu kontrole:
1/ Teorijas kontroldarbi – 3;
2/ Kontroldarbi uzdevumu risināšanā – 3;
3/ Laboratorijas darbi (izstrāde un aizstāvēšana) – 8.
Teorijas kontroldarbos vērtējums ir no 0 līdz 15 punktiem, tādējādi teorijas daļā maksimāli iespējamais punktu skaits ir 45 punkti.
Katra uzdevumu risināšanas kontroldarba vērtējums ir robežās no 0 līdz 10 punktiem, kopējais maksimāli iegūstamais punktu skaits ir 30 punkti.
Katra atsevišķā laboratorijas darba vērtējums ir robežās no 0 līdz 10 punktiem, kopējais punktu vērtējums par šo daļu tiek iegūts vidējos vērtējumu reizinot ar 3, tātad maksimāli iegūstamais punktu skaits laboratorijas darbos ir 30 punkti.

Maksimāli iegūstamais punktu skaits studiju kursā ir 105 punkti.

Obligātā literatūra

1. Valtera A. red. Fizika. Rīga: Zvaigzne, 1992. 733 lpp.

2. Fizika visiem. http://estudijas.llu.lv

Papildliteratūra

1. Jansone M., Kalnača A. u.c. Uzdevumu krājums vispārīgajā fizikā. Rīga: RTU, 2000. 247 lpp.

2. Tipler P. A., Mosca G. Physics for Scientists and Engineers 6th edition. New York, NY: W. H. Freeman, 2008. 1172 p.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Kurss iekļauts VBF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas “Būvniecība” pilna laika studijās obligātajā daļā.