Kursa kods Fizi1009

Kredītpunkti 1.50

Fizikas pamati

Zinātnes nozareFizika un astronomija

Kopējais stundu skaits kursā40

Lekciju stundu skaits8

Semināru un praktisko darbu stundu skaits8

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits24

Kursa apstiprinājuma datums20.02.2013

Atbildīgā struktūrvienībaMatemātikas un fizikas institūts

Kursa izstrādātājs

author pasn.

Antons Gajevskis

Dr. phys.

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis: jaunuzņemto studentu vidusskolā apgūto fizikas zināšanu uzlabošana un fizikas apguves sākuma līmeņa atšķīrību izlīdzināšana. Fizika ir pamats visu inženierzinātņu apguvei. Fizikā atklātās likumsakarības veido bāzi jaunām inovācijām tautsaimniecībā. Risinot problēmas fizikā, veidojas analītiskā domāšana, kas ļauj apzināties cēloņsakarības, induktīvi un deduktīvi spriest. Mūsdienu speciālistam jāzina fizikas pamati , lai veidotu pareizu pasaules uzskatu un radoši izmantotu fizikālās likumsakarības praksē.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - pārzina fizikas kursā aplūkotās likumsakarības un to pielietojamību inženiertehnisko problēmu risinājumos – kontroldarbs.
Prasmes - spēj izvēlēties konkrētam uzdevumam atbilstošas aprēķinu metodes un interpretēt iegūto rezultātu - kontroldarbs.

Kompetences - izvērtēt problēmu risinājumus, aprēķinu rezultātus un izprast savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi – kontroldarbs, ieskaite.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
Lekcijas:
1. Mehānika. Kinemātika. Dinamika.2 h
2. Molekulārfizika. Ideālu gāzu likumi. 1 h
3. Elektrostatika. Elektriskais lauks vakuumā un vidē. 1 h
4. Līdzstrāva. Vadītāja pretestība. 1 h
5. Magnētiskais lauks. Elektromagnētiska indukcija. 1 h
6. Optika. Gaismas atstarošana un laušana. 1 h
Kontroldarbs 1: Pārbaudījums par lekcijās apgūto vielu. 1 h
Praktiskie darbi:
Kontroldarbs 2: uzdevumi par apgūto pamatlielumu pielietojumu praktiski. 1 h
1. Kinemātikas un dinamikas uzdevumu risināšana. 2 h
2. Uzdevumu par ideālu gāzu likumiem risināšana. 2 h
3. Uzdevumu par elektriskā un magnētiskā lauku pamatlikumiem risināšana. 2h
4. Optikas uzdevumu risināšana. 1 h
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jāiegūst vismaz 50% no kontroldarbos maksimāli iegūstamās punktu summas (katrs kontroldarbs – 10 punkti). Ieskaite.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Sagatavošanās kontroldarbiem

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Vērtēšana notiek, balstoties uz kontroldarbu rezultātiem.

Obligātā literatūra

1. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 1. Elektromagnētiskās svārstības un viļņi. Rīga: Zvaigzne ABC, [1997.] 127 lpp.
2. Branka V., Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 12.klasei: mācību grāmata. 2. Optika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1993. 150 lpp.
3. Krūmiņš J., Puķītis P. Fizika 10. klasei. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 263 lpp.

4. Gaumigs G., Aukums A. Fizika. Elektrība un magnētisms. Gaisma. Rīga: Mācību grāmata, 1999. 96 lpp.

Papildliteratūra

1. Būts G. Fizika. Dabas zinību kurss vidusskolai. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 172 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Terra. Rīga: Latvijas Universitāte. ISSN 977-1407-7191

Piezīmes

Studiju kurss iekļauts studiju programmas “Lietišķā enerģētika”obligātajā daļā