Kursa kods Filz5012

Kredītpunkti 3

Bioētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareĒtika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums30.09.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Filz1004, Ētika

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – attīstīt maģistrantu ētisko spriestspēju un tās pielietošanu lēmumu pieņemšanas un izpildes procesos, kuri ir saistīti ar sabiedrībā aktuālām problēmām bioētikas un vides ētikas jomā. Maģistranti iegūst padziļinātas zināšanas par ētiskajām problēmām, kas saistītas ar biotehnoloģijas un biomedicīnas attīstību, par vides ētikas teorētiskajām nostādnēm un problēmām, kā arī par dzīvības zinātņu filozofiskajiem aspektiem. Kurss attīsta prasmes analizēt praktiskās ētikas problēmas un problēmsituācijas. Papildus lekcijām kurss ietver praktiskās ētikas problēmām veltītu tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

1. Pārzina ētiskās problēmas, kas saistītas ar biotehnoloģijas un biomedicīnas attīstību, vides ētikas problēmām, dzīvības zinātņu filozofiskajiem aspektiem – noslēguma rakstisks tests.
2. Spēj formulēt aktuālas bioētikas un vides ētikas problēmas, tās analizēt, salīdzināt viedokļus, ieteikt risinājumus – studenta referāts un tā prezentācija.
3. Spēj atbildīgi risināt problēmas bioētikas un vides ētikas jomā, vērtēt zināšanas un prasmes, integrēt tās tālākajā profesionālajā darbībā – diskusijas semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Normatīvā un praktiskā ētika. Bioētika kā praktiskās ētikas nozare. (lekcijas 2h, semināri 2h)
2. Bioētikas problēmas, kas saistītas ar cilvēka attīstības periodu līdz piedzimšanai. (lekcijas 2h, semināri 2h)
3. Cilvēka ģenētika un ētika. (lekcijas 2h, seminārs 1h)
4. Bioētikas problēmas, kas saistītas ar cilvēka dzīves beigu posmu. (lekcijas 2h, semināri 2h)
5. Biotehnoloģija un ētika. Dzīvnieki un ētika. (lekcijas 2h, semināri 2h)
6. Vides ētikas nostādnes un problēmas. (lekcijas 2h, semināri 2h)

7. Studentu referātu prezentācijas (seminārs 1h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Jābūt izstudētai un semināros izdiskutētai pasniedzēja dotai zinātniskai literatūrai. Jābūt izstrādātam un prezentētam referātam. Kursa noslēgumā rakstisks tests.Studiju kursa apguve tālmācībā tiek organizēta saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu “Par e-studiju kārtību LLU”, katram semestrim tiek izveidots studiju kursu apguves grafiks. Studiju kursā ietvertās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot docētāja izveidotos un ievietotos materiālus e-studiju vidē Moodle. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru nodarbību tematu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašpārbaudes testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts: pilna laika klātienes studijām 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: referāta izstrāde un prezentācijas sagatavošana (28 stundas), gatavošanās rakstiskam eksāmenam (28 stundas), nepilna laika tālmācībai – attiecīgi 34 un 34 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks tests – 50%, referāta prezentācija un atbildes uz jautājumiem – 50%.

Obligātā literatūra

1. Brāzma G. (2010) Bioētika: cilvēka dzīvības radīšana un pārtraukšana. Jelgava, LLU. 128. lpp.
2. Talbot M. (2012) Bioethics: an introduction. Cambridge University Press. 464 lpp.
3. Viens, A.M., Singer, P. (2008) The Cambridge Textbook of Bioethics. Cambridge University Press. Pieejama kā e-grāmata: https://web-s-ebscohost-com.ezproxy.llu.lv/ehost/detail/detail?vid=4&sid=040d6b39-1dcb-41a6-aebe-8f2f32dd59d0%40redis&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=
220337&db=nlebk

Papildliteratūra

1. Goldeikrs B. Sliktā zinātne. Rīga: Zvaigzne ABC, 2016. 351 lpp.
2. Contemporary Debates in Bioethics. Ed. by Caplan A., Arp R. Wiley Blackwell, 2014. 521 p.

3. Environmental Ethics: what really matters, what really works. Ed. by Schmitz D., and Willott E. Oxford University Press, 2012.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas laiks. ISSN 1407-1622. Žurnāls „Rīgas laiks”. [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/
2. Žurnāls Scientific American. ISSN 0036-8733.
3. www.bioethics.net Bioethics.net | Where the World Finds Bioethics [tiešsaiste] [skatīts 03.03.2017.]. Pieejams: http://www.bioethics.net/

Piezīmes

Ierobežotās izvēles studiju kurss akadēmiskās izglītības maģistra studiju programmai "Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija".