Kursa kods Filz5003

Kredītpunkti 3

Zinātnes filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareZinātnes filozofija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits57

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author pasn.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursa apguves mērķis – veidot maģistrantiem filozofisko zināšanu bāzi par zinātni, zinātnisko pētniecību un aktuālām zinātnes filozofijas problēmām. Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par zinātni, tās metodēm, zinātnisku zināšanu kritērijiem, un dažādu zinātnes nozaru aktuālām filozofiskajām problēmām. Kurss vērš uzmanību uz zinātnes vēsturi plašākā filozofiskā un kultūras kontekstā, kā arī uz zinātnes un tehnoloģijas ētiskajām problēmām. Kurss attīsta starpdisciplināru izpratni un kritisko domāšanu. Papildus lekcijām kurss ietver filozofisku tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina un izprot kursa programmā iekļautos zinātnes filozofijas jēdzienus, koncepcijas un to argumentāciju – noslēguma tests, referāts un tā prezentācija.
Profesionālās prasmes: spēj atlasīt un kritiski izvērtēt informāciju, kas saistīta ar zinātnes filozofiju; spēj skaidri formulēt filozofiskas un starpdisciplinārās problēmas, kas saistītas ar zinātnes attīstību; spēj analizēt un kritiski vērtēt problēmas, kas saistītas ar zinātnes filozofiju – argumentācija semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus; spēj analizēt filozofijas tekstus, kritiski un toleranti vērtēt atšķirīgus viedokļus, atlasīt informāciju, argumentēti pamatot savu viedokli diskusijās un prezentācijās – uzdoto tekstu studijas, gatavojoties semināriem, diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.

Kompetence: spēj kompetenti un atbildīgi izskatīt ar zinātnes filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas un sniegt priekšlikumus to risināšanā – referāts un tā prezentācija, diskusijas semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filozofijas un zinātnes attiecības. Zinātne un tehnoloģija kā vērtības. (lekcija 1h, seminārs 1h).
2. Ieskats zinātnes koncepciju vēsturē, to filozofiskie aspekti (lekcijas 3h, semināri 3h).
3. Zinātnes epistemoloģija (lekcijas 2h, semināri 1h).
4. Zinātnes loģika un metodoloģija (lekcijas 2h, semināri 2h).
5. Sociālo zinātņu filozofija (lekcijas 2 h, semināri 1h).
6. Aktuālu zinātnes un tehnoloģijas attīstības virzienu filozofiskie aspekti (lekcijas 2h, semināri 2h)

7. Studentu referātu prezentācijas (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēts referāts un referāta prezentācija. Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens, rakstisks eksāmens testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts: pilna laika klātienes studijām 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: referāta izstrāde un prezentācijas sagatavošana (28 stundas), gatavošanās rakstiskam eksāmenam (28 stundas), nepilna laika tālmācībai – attiecīgi 34 un 34 stundas.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks tests – 50%, referāta prezentācija un atbildes uz jautājumiem – 50%.

Obligātā literatūra

1. Brāzma G., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Moskvins G., (2011) G. Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU. 174 lpp.
2. DeWitt R. (2018) Worldviews. An introduction to the history and philosophy of
science. Wiley Blackwell. 362 lpp.

3. Russell B. (2013) The Problems of Philosophy. Pieejams kā e-grāmata: http://www.gutenberg.org/files/5827/5827-h/5827-h.htm

Papildliteratūra

1. Siliņš E. I. (1999, 2017) Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava. 519 lpp.
2. Stumpf S. E., Fieser J. (2019) Philosophy: a historical survey with essential readings. McGrew-Hill. 426 lpp.

3. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Zvaigžņotā debess. ISSN 0135-129X.

3. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, TF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”, MF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Koksnes materiāli un tehnoloģija”, VBF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātne”. Brīvās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.