Kursa kods Filz5003

Kredītpunkti 2

Zinātnes filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareZinātnes filozofija

Kopējais stundu skaits kursā80

Lekciju stundu skaits12

Semināru un praktisko darbu stundu skaits12

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits56

Kursa apstiprinājuma datums06.10.2020

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author asoc. prof.

Gunārs Brāzma

Dr. phil.

author viesdoc.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju priekšmeta apgūšanas mērķis – veidot maģistrantiem stabilu filozofisko zināšanu bāzi par zinātni, zinātnisko pētniecību un aktuālām zinātnes filozofijas problēmām.

Maģistranti iegūst padziļinātu izpratni par zinātni, tās metodēm, zinātnisku zināšanu kritērijiem, un dažādu zinātnes nozaru aktuālām filozofiskajām problēmām. Kurss vērš uzmanību uz zinātnes vēsturi plašākā filozofiskā un kultūras kontekstā, kā arī uz zinātnes un tehnoloģijas ētiskajām problēmām. Kurss attīsta starpdisciplināru izpratni un kritisko domāšanu. Papildus lekcijām kurss ietver filozofisku tekstu studijas, diskusijas semināros un studentu referātu prezentācijas.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: pārzina un izprot kursa programmā iekļautos zinātnes filozofijas jēdzienus, koncepcijas un to argumentāciju – noslēguma tests, referāts un tā prezentācija.
Profesionālās prasmes: spēj atlasīt un kritiski izvērtēt informāciju, kas saistīta ar zinātnes filozofiju; spēj skaidri formulēt filozofiskas un starpdisciplinārās problēmas, kas saistītas ar zinātnes attīstību; spēj analizēt un kritiski vērtēt problēmas, kas saistītas ar zinātnes filozofiju – argumentācija semināros, referāts un tā prezentācija.
Vispārīgās prasmes: spēj atbildīgi plānot uzdotos uzdevumus; spēj analizēt filozofijas tekstus, kritiski un toleranti vērtēt atšķirīgus viedokļus, atlasīt informāciju, argumentēti pamatot savu viedokli diskusijās un prezentācijās – uzdoto tekstu studijas, gatavojoties semināriem, diskusijas semināros, referāts un tā prezentācija.

Kompetence: spēj kompetenti un atbildīgi izskatīt ar zinātnes filozofiju saistītas starpdisciplināras problēmas un sniegt priekšlikumus to risināšanā – referāts un tā prezentācija, diskusijas semināros.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filozofijas un zinātnes attiecības. Zinātne un tehnoloģija kā vērtības. (lekcija 1h, seminārs 1h).
2. Ieskats zinātnes koncepciju vēsturē, to filozofiskie aspekti (lekcijas 3h, semināri 3h).
3. Zinātnes epistemoloģija (lekcijas 2h, semināri 1h).
4. Zinātnes loģika un metodoloģija (lekcijas 2h, semināri 2h).
5. Sociālo zinātņu filozofija (lekcijas 2 h, semināri 1h).
6. Aktuālu zinātnes un tehnoloģijas attīstības virzienu filozofiskie aspekti (lekcijas 2h, semināri 2h)

7. Studentu referātu prezentācijas (2h).

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēts referāts un referāta prezentācija. Studiju kursa noslēguma vērtējums – eksāmens, rakstisks eksāmens testa veidā.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 56 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: referāta rakstīšana un prezentācijas sagatavošana par izvēlēto tematu (26 stundas), gatavošanās rakstiskam eksāmenam (30 stundas)

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Eksāmens. Tā studiju rezultātu vērtējumu veido: noslēguma rakstisks tests – 60%, referāts – 30%, referāta prezentācija – 10%.

Obligātā literatūra

1. Brāzma G., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Moskvins G., (2011) G. Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU. 174 lpp.
2. Apsīte E., Brāzma G., Caune E., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Poča S., Vuguls J. (2008) Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU. 549 lpp.
3. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. (2020) Rīga: Zvaigzne ABC. 656 lpp.
4. Rasels B. (2008) Filosofijas problēmas. Rīga: Jāņa Rozes apgāds. 153 lpp.
5. DeWitt R. (2018) Worldviews. An introduction to the history and philosophy of
science. Wiley Blackwell. 362 lpp.
6. Gorham G. (2009) Philosophy of science. A beginner's guide. Oneworld. 205 lpp.

7. Russell B. (2013) The Problems of Philosophy. Pieejams kā e-grāmata: http://www.gutenberg.org/files/5827/5827-h/5827-h.htm

Papildliteratūra

1. Bēkons F. (1989) Jaunais organons. Rīga: Zvaigzne. 316 lpp.
2. Dekarts R. (1978) Pārruna par metodi. Rīga: Zvaigzne. 92 lpp.
3. Kasīrers E. (1997) Apcerējums par cilvēku. Rīga: Intelekts. 222 lpp.
4. Popers K. (2005) Nākotne ir atvērta. Rīga: Zvaigzne ABC. 187 lpp.
5. Siliņš E. I. (2017) Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava, 1999. 519 lpp.
6. Vedins I. (1996) Loģika. Rīga: Avots. 519 lpp.
7. Vedins. I. (2008) Zinātne un patiesība. Rīga: Avots. 451 lpp.
8. Stumpf S. E., Fieser J. (2019) Philosophy: a historical survey with essential readings. McGrew-Hill. 426 lpp.

9. Online encyclopedia Stanford Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Periodika un citi informācijas avoti

1. Žurnāls Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Žurnāls Zvaigžņotā debess. ISSN 0135-129X.

3. Žurnāls Philosophy now: a magazine of ideas. ISSN 0961-5970. Pieejams: https://philosophynow.org/issues

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”, TF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Lauksaimniecības inženierzinātne”, MF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Koksnes materiāli un tehnoloģija”, VBF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Vides, ūdens un zemes inženierzinātne”. Brīvās izvēles studiju kurss ITF akadēmiskajā maģistra studiju programmā “Informācijas tehnoloģijas”.