Kursa kods Filz3004

Kredītpunkti 3

Kritiskā domāšana un argumentācija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Kursa anotācija

Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par galvenajiem kritiskās domāšanas un argumentācijas rīkiem un paņēmieniem, kā arī prasmes klausīties, iedziļināties, analizēt informāciju, veidot dialogu, argumentēt un pārliecināt, kopumā formējot patstāvīgu, racionālu, rekursīvu un disciplinētu domāšanu. Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par situāciju pēcpatiesības informācijas un masu komunikācijas telpā, piemēram, melu ziņām (fake news) un sazvērestības teorijām, to cēloņiem un nekorektas argumentācijas un polemikas būtību.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: studiju kursā studenti iegūst padziļinātas zināšanas par kritisko domāšanu un argumentāciju; zināšanas par pēcpatiesības laikmeta situāciju informatīvajā telpā, argumentācijā un polemikā. Vērtēšana – divi kontroldarbi.
Prasmes: Kritiskās domāšanas, argumentācijas, filozofiskās refleksijas, jautājumu uzdošanas, atspēkošanas, apšaubīšanas, faktu analīzes, kritiskas lasīšanas, diskursa analīzes, konteksta apzināšanās, implicītu pieņēmumu artikukācijas, mācīšanās, klausīšanās, sapratnes, iedziļināšanās, sevis un cita izpratnes prasmes; kā arī prasmi mācīties, iegūt jaunas zināšanas un izmantot tās kopveseluma pieejas veidošanā.
Vērtēšana – individuālie darbi, grupu darbs, lekciju apmeklējums.
Kompetences: apgūstot kursu studenti paaugstina savu domāšanas kultūru un prāta disciplīnu spēj sākt izmantot kritiskās domāšanas, argumentācijas, loģikas, retorikas, apzinātības būtiskākos paņēmienus, informācijas un faktu analīzē, nepatiesas informācijas un nekorektas argumentācijas atspēkošanā, kā arī alternatīvu stāstu veidošanā.
Vērtēšana – divi patstāvīgie un to prezentācija.

Kursa saturs(kalendārs)

Lekcijas
1. Kritiskā domāšana un argumentācija pēcpatiesības laikmetā. (1 stunda)
2. Filozofiskās domāšanas būtība un iespējas. Apzinātība. (1 stunda)
3. Zināšanu patiesuma kritēriji un orientieri. (1 stunda)
4. Izziņas spējas robežu jautājums. Objektivitāte un subjektivitāte. (1 stunda)
5. Apziņas filtri. Komunikācijas barjeras. (1 stunda)
6. Pašizziņa un pašnoteikšanās retoriskajā procesā. Psihiskās aizsardzības mehānismi. (1 stunda)
7. Formālā loģika. Jēdzieni. Sofismi. (1 stunda)
8. Formālā loģika. Spriedums. Loģikas pamatlikumi. (1 stunda)
9. Formālā loģika. Slēdziens. Premisas un secinājumi. (1 stunda)
10. Negodīgi argumentācijas paņēmieni. Argumentācijas kļūdas. (1 stunda)
11. Negodīgi argumentācijas paņēmieni. Risinājumu iespējas. (1 stunda)
12. Uzticama un neuzticama vēstījuma cēloņi. (1 stunda)
13. Vēstījumā iekļautais vārdos nepateiktais. Eksplicītais un implicītais. (1 stunda)
14. Kritiska un filozofiska analīze. (1 stunda)
15. Diskusijas ētika, citādais. Dialoga priekšnoteikumi. Alternatīvais stāsts. (2 stundas)
Semināri
1. Grupu darbs: Pēcpatiesības pazīmes (melu ziņas un sazvērestības teorijas) (1 stunda)
2. Grupu darbs: Jautājumu (Kāpēc? u.c.) uzdošana un apšaubīšana pamatojuma meklēšanā (1 stunda)
3. Patstāvīgais darbs: Apziņas filtri un komunikācijas barjeras. (1 stunda)
4. Patstāvīgais darbs: Pašizziņa. Psihiskās aizsardzības mehānismi. (2 stundas)
5. Grupu darbs: Spriedumu pareizības izvērtēšana. Loģikas pamatlikumi. (1 stunda)
6. Patstāvīgais darbs: Slēdziens. Argumentācijas kļūdas. (1 stunda)
7. Kontroldarbs. Loģika un kritiskā domāšana. (1 stunda)
8. Patstāvīgā darba rezultātu prezentēšana. Slēdziens. Argumentācijas kļūdas. (1 stunda)
9. Patstāvīgais darbs: Vēstījumā iekļautā implicītā satura analīze. (1 stunda)
10. Patstāvīgais darbs: Kritiskas analīzes elementi. (1 stunda)
11. Grupu darbs: Kritiska tekstu (vēstījumu) lasīšana. (1 stunda)
12. Kontroldarbs. Argumentācija, polemika un pārliecināšana. (1 stunda)
13. Patstāvīgais darbs: Zinātniska un populāra teksta atšķirību analīze. (1 stunda)
14. Patstāvīgā darba prezentācija. Kontrargumentācija un alternatīvā stāsta izveidošana. (2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: individuālie darbi un diskusijas, grupu darbs – 35%
Patstāvīgo darbu izstrāde - 30%, Patstāvīgo darbu prezentēšana – 15%, divi kontroldarbi - 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un prezentē semināros divus darbus:
1. Slēdziens. Argumentācijas kļūdas.
2. Kontrargumentācija un alternatīvā stāsta izveidošana.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Patstāvīgo darbu novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Patstāvīgo darbu, diskusiju darba un pārsprieduma vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās domāšanas un argumentācijas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Obligātā literatūra

1. Dwyer C. Critical thinking: Conceptual perspectives and practical guidelines. New York, NY: Cambridge University Press. 2017.
2. Rubene Z. Kritiskā domāšana studiju procesā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008. 223 lpp.
3. Vedins I. Loģika. Rīga: Avots, 2000. 519 lpp.

Papildliteratūra

1. Kakutani M. The Death of Truth. Notes on falsehood in the age of trump. Tim Duggan Books, 2019. 208 p.
2. Kraģis I. Radošums un kritiskā domāšana. Rīga: Mansards, 2019. 109 lpp.
3. Schwarz N., Newman E., Leach W. Making The Truth Stick and The Myths Fade: Lessons from Cognitive Psychology [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2021/ Pieejams: http://bit.ly/Making-The-Truth-Stick

Periodika un citi informācijas avoti

1. Critical Thinking [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2021.]. Pieejams: https://teaching.uwo.ca/teaching/learning/critical-thinking.html
2. Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP): Fallacies [tiešsaiste] [skatīts 25.03.2021.]. Pieejams: https://iep.utm.edu/fallacy/
3. Rīgas laiks. www.rigaslaiks.lv

Piezīmes

ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Ekonomika”