Kursa kods Filz2013

Kredītpunkti 3

Profesionālā ētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareĒtika

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums29.10.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Filz1013, Filozofijas vēsture

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par galvenajām ētikas un morāles kategorijām cilvēcības un profesionalitātes kontekstā, kā arī attīstīt prasmes šīs zināšanas pielietot sociologa profesijā un organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas vadīšanā.
Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par galvenajām ētikas kategorijām, ētiskās domas attīstības centrālajiem momentiem, apgūtas dažādas morāles koncepcijas par tikumiskajām vērtībām, un noskaidrota profesionālās ētikas būtība. Kursa ietvaros tiek aplūkots, kā rodas nozīmīgas ētikas problēmas mūsdienās un kā zināšanas par ētikas kategorijām praktiski pielietojamas valsts un privāto organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanā un vadībā un kā šīs zināšanas savienojamas ar sociologa profesiju. Tiek studēti profesijai attiecīgie ētikas kodeksi. Papildus lekcijām, kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās, patstāvīgo darbu prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par ētikas un tās galveno kategoriju būtību un tās sasaisti ar sabiedrībai svarīgām jomām (1. kontroldarbs, semināri, diskusijas), kā arī profesionālās ētikas un tieši sociologa profesionālās ētikas principiem un to
pielietošanu dažādās organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas un vadības situācijās (2. kontroldarbs, semināri, diskusijas, esejas, to prezentācija)
Prasmes: Studiju kursā tiek iegūtas prasmes, pielietot zināšanas par ētiku un tās galvenajiem principiem organizāciju un sabiedrības pārvaldes un tās problēmu analīzē; identificēt ētikas problēmsituācijas organizāciju un sabiedrības pārvaldē, analizēt to cēloņus un rast risinājumus iekšējās un ārējās komunikācijas uzlabošanā (1. un 2. kontroldarbs, semināri, diskusijas); vispārīgās prasmes – spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus, patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt, izmantojot dažādus informācijas avotus, veidot sadarbību, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence: Studenti iegūst kompetenci izmantot zināšanās par ētikas būtību, galvenajām kategorijām, un sociologa profesionālās ētikas īpatnībām balstītas prasmes, lai analizētu organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģijas ētiskās dimensijas.
Tāpat studenti šīs zināšanas un prasmes spēj izmantot, lai risinātu dažādas komunikācijas problēmsituācijas, kuru cēloņi meklējami ētikas principu neievērošanā. (esejas prezentācija un kodeksa prezentācija un analīze)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts (16 stundas)
1. Ētikas un filozofijas pētījumu metožu īpatnības. – 1 stunda
2. Ētika kā praktiskā filozofija. Ētika, morāle, tikums, ideāls. – 1 stunda
3. Tikumiskās motivācijas veidi. Tikumiskais un likumīgais. – 1 stunda
4. Galvenie tikumiskie principi. Vispārējo cilvēktiesību deklarācija. – 1 stunda
5. Galvenās ētikas kategorijas. Labais un ļaunais. – 1 stunda
6. Cilvēks, tā izpratnes modi ētikā. – 1 stunda
7. Es un personības koncepcijas. Identitātes problēma un dzīves kvalitāte. – 1 stunda
8. Komunikācija. Dialoģiskums un ētika. Citādais. – 1 stunda
9. Morāle valsts pārvaldē, ekonomikā, ideoloģijā un politikā. Patērētāju sabiedrība un ētika. – 1 stunda
10. Profesionālā ētika un tās attiecības ar morāles vispārējo teoriju. – 1 stunda
11. Profesionālās ētikas ģenēze. Profesionālās morāles vēsturiskā izcelsme. – 1 stunda
12. Profesionālā morāle modernajā sabiedrībā. – 1 stunda
13. Profesionālisms kā tikumiska personības kvalitāte (īpašība). – 1 stunda
14. Speciālistu – profesionāļu ētikas kodeksi dažādās sociālajās un humanitārajās sfērās. – 1 stunda
15. Praktiskā ētika valsts pārvaldē. Tikumiskas rīcības praktiskas realizācijas iespējas. – 1 stunda
16. Sociologa profesijas tikumisko prasību īpatnības. Sociologu ētikas kodeksi. – 1 stunda

Semināru saraksts (16 stundas)
1. Morāle, tikums un ideāls. Tikumu daudzveidība.(1 stunda)
2. Tikumiskā motivācija dažādos laikmetos. (1 stunda)
3. Tikumiskā un likumīgā atšķirības. Piemēru analīze. (1 stunda)
4. Tikumiskas problēmsituācijas raksturojums un piemēru analīze. (1 stundas)
5. Ētikas būtība un galvenās kategorijas. (kontroldarbs, 1 stunda)
6. Tikumiskie principi reālajā dzīvē. Piemēru analīze. (1 stunda)
7. Labā un ļaunā kategorijas. (1 stundas)
8. Cilvēka būtība ētikas un komunikācijas kontekstā. (1 stunda)
9. Kas ir cilvēks? Cilvēks kā morāla būtne. Eseja. (prezentācija, 1 stunda)
10. Pašizziņas nozīme pašvadības, ētikas un komunikācijas kontekstā. (1 stunda)
11. Morāles paradoksi patērētāju sabiedrībā. (1 stunda)
12. Profesionālās ētikas būtība sociologa profesijas iespēju kontekstā. (kontroldarbs, 1 stunda)
13. Ētikas un profesionālās ētikas un profesionālās morāles attiecības. (1 stunda)
14. Praktiskā ētika valsts pārvaldē. Individuālais darbs. (1 stunda)
15. Sociologu profesionālās ētikas kodeksi. (individuālo darbu prezentācija, 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: 1. kontroldarbs – 10%, 2. kontroldarbs – 10%, diskusijas un grupu darbs – 30%; esejas sagatavošana – 10%; kodeksa izstrādāšana – 20%; esejas un kodeksa prezentācija – 20%.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā un iesniedz norādītajā laikā drukātā veidā. 2 darbus:
1. Kas ir cilvēks? Cilvēks kā morāla būtne. Eseja.
2. Patstāvīga ētikas kodeksa izstrāde un prezentācija.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālos darbus novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Individuālo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās un filozofiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Obligātā literatūra

1. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 252 lpp. ISBN10: 9984560651
2. Blekbērns S. Ētika. Rīga: ¼ Satori, 2008. 168 lpp. ISBN: 978-9984-9966-8-4
3. Praktiskā filosofija. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
4. Geuras D., Garofalo C., Practical Ethics in Public Administration. B.v., Management Concepts, 2005. 362 p.
5. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU, 2012. 304 lpp. ISBN13 9789984455280
6. Naagarazan R.S. Professional Ethics and Human Values. Pieejams: https://soaneemrana.org/onewebmedia/Professional%20Ethics%20and%20Human%20Values%20by%20R.S%20NAAGARAZAN.pdf

Papildliteratūra

1. Berlins J. Četras esejas par brīvību. Rīga: Sprīdītis, 2000, 254 lpp., ISBN10 9984699013; ISBN13 9789984699011
2. Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija. Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, red. Šuvajevs I., Pieejams: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/31746/Begsana_no_brivibas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
3. Fromm E. The Fear of Freedom. Pieejams: https://pescanik.net/wp-content/uploads/2016/11/erich-fromm-the-fear-of-freedom-escape-from-freedom.pdf
4. Gēte. J. V. Fausts. Pieejams: http://www.korpuss.lv/klasika/Senie/Rainis/Fausts/4.1.html
5. Ingrems D., Pārksa Dž. Ceļvedis ētikā. Rīga: Dienas grāmata, 2011. 432 lpp.
6. Plato. Meno. Pieejams: http://classics.mit.edu/Plato/meno.html

Periodika un citi informācijas avoti

1. American Sociological Association Code of Ethics. Pieejams: https://www.asanet.org/sites/default/files/savvy/images/asa/docs/pdf/CodeofEthics.pdf
2. Journal of Moral Philosophy. Pieejams: https://brill.com/view/journals/jmp/jmp-overview.xml
3. Latvijas Sociologu asociācijas (LSA) profesionālās darbības kodekss sociālo un tirgus pētījumu veikšanai. Pieejams: http://sociologija.lv/etika-2/lsa-kodekss/
4. Universal Declaration of Human Rights. Pieejams: https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
5. Žurnāls "Rīgas Laiks" - ISSN 1407-1622.

Piezīmes

Obligātais studiju kurss ESAF akadēmiskā bakalaura studiju programmā “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija”.