Kursa kods Filz2012

Kredītpunkti 3

Filozofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums18.05.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Aizstātais kurss

Filz1009 [GFIL1009] Praktiskā filozofija

Kursa anotācija

Studiju kursa apgūšanas mērķis – sniegt studējošajiem padziļinātas zināšanas par filozofijas priekšmetu un kritiskas domāšanas un argumentēšanas prasmes, kā arī attīstīt diskusiju un dialoga kultūru.

Studenti apgūst filozofijas priekšmetu, filozofijas vēsturi, iegūst priekšstatu par galvenajām filozofijas nozarēm un filozofijas vēstures posmiem – koncentrējoties uz filozofijas un zinātnes, filozofijas un tehnikas saskarsmes momentiem. Kursā tiek analizētas mūsdienu aktuālās globālās problēmās, un attīstīta diskusiju kultūra.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas - studiju kursā studenti iegūst paplašinātu redzesloku un zināšanas par filozofijas priekšmeta būtību, filozofisko refleksiju, kritisko domāšanu un to nozīmi zinātnē un praktiskajā dzīvē, kā arī par galvenajiem filozofijas vēstures attīstības posmiem un filozofijas idejām. Vērtēšana – kontroldarbs.
Prasmes - kritiskās domāšanas, filozofiskās refleksijas, mācīšanās, klausīšanās, sapratnes, iedziļināšanās, jautājumu uzdošanas, sevis un cita izpratnes, dzīves un ideju daudzveidības apjausmas prasmes. Prasmi mācīties, iegūt jaunas zināšanas un izmantot tās kopveseluma pieejas veidošanā. Vērtēšana – darbs semināros, lekciju apmeklējums.

Kompetences - apgūstot kursu, studenti spēj izmantot kritisko domāšanu un tās sniegtās iespējas, pielietot filozofiskās refleksijas metodi dzīves, zinātnes un prakses problēmu izpētē, spēj kompetenti spriest par galvenajām, būtiskajām un vispārīgajām cilvēka problēmām, pārzina galvenos filozofijas vēstures attīstības posmus un virzienus. Vērtēšana – patstāvīgie darbi, eksāmens.

Kursa saturs(kalendārs)

Pilna laika klātiene:
1. Filozofijas definēšana, filozofijas pētījumu priekšmets. (1 lekcija; 1 seminārs)
2. Filozofijas pētījumu metodes. (1 lekcija; 1 seminārs)
3. Galvenās filozofiskās domāšanas īpatnības un problēmas. (1 lekcija)
4. Filozofijas pirmsākumi - eksistenciālas robežsituācijas, nāves noslēpums, izbrīns. (1 lekcija; 2 semināri)
5. Galvenās filozofijas nozares. (1 lekcija)
6. Galvenie filozofijas vēstures posmi. (1 lekcija)
7. Ontoloģija. (1 lekcija)
8. Gnozeoloģija jeb epistemoloģija. (1 lekcija; 1 seminārs)
9. Loģika. (1 lekcija; 1 seminārs)
10. Reliģijas filozofija. (1 lekcija; 1 seminārs)
11. Ētika. Ētikas definēšana. Ētikas pētījumu priekšmets. (2 lekcijas)
12. Refleksija par cilvēku un refleksija par personību. (1 lekcija; 4 semināri)
13. Zinātnes filozofija. (1 lekcija; 1 seminārs)
14. Tehnikas filozofija (1 lekcija; 2 semināri)
15. Estētikas problēmas. Citādais. Dialoga filozofija. (1 lekcija)
16. Patstāvīgā darba prezentācija. (2 semināri)
Nepilna laika neklātiene:

Tiek īstenotas visas tēmas, kas norādītas pilna laika klātienei, bet kontaktstundu skaits ir 1/2 no norādīto stundu skaita

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Kursa ietvaros paredzēta divu patstāvīgo darbu izstrāde, divi grupu darbi (problēmsituāciju analīze un diskusija), viens kontroldarbs, kas tiek veikti praktisko darbu laikā auditorijā.

Studiju kursa noslēguma vērtējums – ieskaite ar atzīmi, kuru veido akumulējošs studiju rezultātu vērtējums.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju kursa ietvaros patstāvīgām studijām atvēlēts 48 stundas, kas tiek organizētas sekojoši: gatavošanās kontroldarbam (10 stundas), sagatavošanās grupu darbam (10 stundas); patstāvīgo darbu sagatavošana (28 stundas).

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Gala vērtējums studiju kursā veidojas:
30% kontroldarbs par filozofijas pētījumu priekšmetu, metodēm, nozarēm un galvenajām problēmām;
10% 2 grupu darbi par kritiskās domāšanas izmantošanu problēmsituāciju analīzē;
60% patstāvīgie darbi par iespējamajām tēmām:
1. Eseja par filozofiskajā idejām mākslas vai dokumentālajā filmā, piemēram, “Cīņas klubs”.
2. Eseja par kādu no budisma koanu filozofiskajiem aspektiem.

3. Eseja par kādu zinātnes vai tehnikas filozofijas problemātisku aspektu.

Obligātā literatūra

1. Agamben G. What Is Philosophy? Stanford, California: Stanford University Press. 2017. / e-book, EBSCO data base, 2017
2. Apsīte L. Rietumeiropas filozofija 14.-18.gs. - R.: Zvaigzne ABC, 2000. - 267 lpp.
3. Kenny A. A New History of Western Philosophy. Oxford University Press, 2010., pg. 1058.
4. Kūle M. Kūlis R. Filosofija. - R., 1998. - 656 lpp.
5. Praktiskā filosofija. - Jelgava, LLU, 2008 – 549 lpp.
6. Russell, Bertrand, The Problems of Philosophy. /e-book, Project Gutenberg, 2004.

7. Šuvajevs I. Filosofija kā dzīvesmāksla, Zvaigzne ABC, 2007. 152 lpp. /tiešsaistē LNB

Papildliteratūra

1. Airaksinens T. Filosofijas pamati vidusskolai. Rīga, Zvaigzne ABC 2001. -136 lpp.
2. Brāzma G., Leikuma I., Leikums L., Lūsis K., Moskvins G., (2011) G. Zinātnes filozofija. Jelgava: LLU. 174 lpp.
3. Kaplan D. M. Philosophy, Technology, and the Environment. Cambridge, Massachusetts : The MIT Press. 2017 / e-book, EBSCO data base, 2017
4. Kyrre J., Olsen B., Selinger E. Philosophy of Technology: 5 Questions. New York: 2006., - 270 p

5. Platons. Menons. Dzīres. Rīga: Zvaigzne, 1980. / tiešsaistē LNB

Periodika un citi informācijas avoti

1. Kentaurs XXI. Mēnešraksts, ISSN 1019-5351.
2. Rīgas Laiks. Mēnešraksts, ISSN 1407-1622.
3. Satori: https://www.satori.lv/

4. Studies in History and Philosophy of Science Part A. / Elsevier 0039-3681

Piezīmes

Obligāts studiju kurss TF profesionālajai bakalaura studiju programmai „Lietišķā enerģētika” pilna un nepilna laika studijās.