Kursa kods Filz2002

Kredītpunkti 3

Mūsdienu retorika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums30.11.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātājs

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

Priekšzināšanas

Filz1013, Filozofijas vēsture

Kursa anotācija

Studiju kursa mērķis ir sniegt zināšanas par galvenajām retorikas kategorijām un attīstīt publiskas uzstāšanās un polemikas prasmes sociologam mūsdienu komunikācijas situācijā.
Studiju kursā tiek iegūtas zināšanas par galvenajām retorikas kategorijām un publiskas uzstāšanās mākslas multidisciplinārajiem aspektiem. Studiju kursā tiek analizētas galvenās publiskas uzstāšanās problēmas un meklēti to risinājumi, t.sk. stresa vadīšanas iespējas, risinājumi veiksmīgai komunikācijai ar auditoriju, kā arī argumentācijas un polemikas korektie un nekorektie aspekti mūsdienu komunikācijas situācijā. Studiju kursā tiek aplūkots, kā retorikas zināšanas un prasmes praktiski pielietojamas valsts un privāto organizāciju iekšējās un ārējās komunikācijas veidošanā un vadībā, kā šīs zināšanas savienojamas ar sociologa profesiju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas: Studiju kurss sniedz padziļinātas zināšanas par retorikas būtību, tās filozofiskajiem, psiholoģiskajiem, fizioloģiskajiem un etiķetes apzinātajiem un neapzinātajiem aspektiem un stresa vadības iespējām (1. kontroldarbs, semināri, diskusijas), kā arī loģikas, argumentācijas un polemikas principiem un to pārkāpumiem (kļūdām), negodīgajiem paņēmieniem un kontrargumentācijas iespējam un atbildes risinājumiem (2. kontroldarbs, semināri, diskusijas, patstāvīgais darbs, tā prezentācija).
Prasmes: Studiju kursā tiek iegūtas prasmes, pielietot zināšanas par retoriku un tās galvenajām kategorijām publiskas uzstāšanās situācijās, identificēt publiskas uzstāšanās problēmsituācijas, vadīt stresu, veidot veiksmīgu komunikāciju ar auditoriju, saskatīt un analizēt loģikas, argumentācijas un polemikas korektos un nekorektos paņēmienus, veido kontrargumentāciju (1. un 2. kontroldarbs, semināri, diskusijas). Vispārīgās prasmes – spēj atbildīgi plānot laiku un veikt uzdotos uzdevumus, patstāvīgi iegūt nepieciešamo informāciju, iegūto informāciju kritiski izvērtēt un analizēt, izmantojot dažādus informācijas avotus, veidot sadarbību, iesaistīties diskusijā un pamatoti aizstāvēt savu viedokli (diskusijas, grupu darbs).
Kompetence: izkopjot zināšanās par retoriku un tās kategorijām balstītas prasmes, studenti attīsta publiskas uzstāšanās, stresa vadības, argumentācijas un polemikas kompetenci gan vispār, gan sociologa profesionālajā sfērā atsevišķi. (individuālā darba sagatavošana un prezentācija un publiskas uzstāšanās sagatavošana un prezentācija)

Kursa saturs(kalendārs)

Lekciju saraksts (16 stundas)
1. Retorika kā publiskas uzstāšanās un runas māksla. (1 stunda)
2. Retorika un filozofija. (2 stundas)
3. Retorika un psiholoģija. (3 stundas)
4. Retorika un ētika. (2 stundas)
5. Retorikas komunikatīvie aspekti. (1 stunda)
6. Retorika un loģika. (1 stunda)
7. Argumentācija. (1 stunda)
8. Polemika. (1 stunda)
9. Retorika un etiķete. (1 stunda)
10. Retorikas fizioloģiskie aspekti. (1 stunda)
11. Runas sagatavošanas un prezentācijas aspekti. (2 stundas)

Semināru saraksts (16 stundas)
1. Refleksija par publiskas uzstāšanās problēmām. (1 stunda)
2. Runas aparāta iesildīšana, pareiza elpošana un ātrrunas vingrinājumi. (2 stundas)
3. Komunikācijas barjeras un apziņas filtri. (1 stunda)
4. Pašizziņa. Psihes aizsardzības mehānismi. (1 stunda)
5. Retorikas būtība, multidisciplinaritāte un stresa vadības iespējas. (1. kontroldarbs – 1 stunda)
6. Auditorijas analīzes iespējas. (1 stunda)
7. Loģikas principi un kļūdas. (2 stundas)
8. Runas analīzes iespējas. (1 stunda)
9. Argumentācijas analīze. (Individuālā darba prezentācija - 1 stundas)
10. Polemikas analīze. (1 stunda)
11. Loģikas, argumentācijas un polemikas kļūdas, negodīgie paņēmieni, atbildes risinājumi. (2. kontroldarbs – 1 stunda)
12. Runas struktūra un runas sagatavošana. (1 stunda)
13. Runas prezentācija un analīze. (Individuālā darba prezentācija - 2 stundas)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Akumulējošu vērtējumu 10 baļļu sistēmā sastāda: 1. kontroldarbs – 10%; 2. kontroldarbs – 10%; Diskusijas, grupu darbs – 30%; individuālais darbs un tā prezentācija - 20%; runas sagatavošana un tā prezentācija - 30%.

Studiju process nepilna laika tālmācībā tiek organizēts saskaņā ar studiju prorektora rīkojumu Nr. 2.4.-5/59 “Par tālmācības kārtību LBTU”.
Studiju kursu apguve katrā semestrī tiek plānota saskaņā ar studiju plānu. Studiju kursā iekļautās tēmas studējošie apgūst patstāvīgi, izmantojot pasniedzēja izveidotos un e-studiju vidē (Moodle) ievietotos materiālus. Atgriezeniskā saite par lekciju un semināru tēmu apguvi tālmācībā tiek organizēta pašnovērtējuma testu, diskusiju forumu un patstāvīgo darbu veidā, kā arī klātienes vai tiešsaistes konsultācijās, lekcijās un noslēguma pārbaudījumos saskaņā ar grafiku.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

Studiju laikā students izstrādā, iesniedz un prezentē norādītajā laikā. 2 darbus: 1. Argumentācijas analīze.; 2. Runas sagatavošana par patstāvīgi izvēlētu tēmu.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Individuālos darbus novērtē pēc uzdevuma izpildes kvalitātes atbilstības prasībām.
Diskusijas vērtē pēc iesaistes un spējām argumentēti izskaidrot un diskutēt par jautājumiem, kas saistīti ar studiju tēmām.
Individuālo darbu un diskusiju darba vērtējumā galvenā uzmanība tiek pievērsta individuālajai kritiskās un filozofiskās domāšanas izaugsmei un patstāvīgai domāšanai.

Obligātā literatūra

1. Apele A. Prasme runāt publiski. Zvaigzne ABC, 2012. 136 lpp.
2. Geikina S. Retorikas pamati. Raka, 2003. 112 lpp.
3. Schreiber L., Hartranft M. Principles of Public Speaking. The Virtual Text., The Public Speaking Project, 2011. Pg. 270. Pieejams: https://www.baycollege.edu/_resources/pdf/academics/academic-resources/open-education/principles-public-speaking.pdf
4. Alekse I. Runātprasme. Raka, 2003. 126 lpp.
5. Erickson J. How to influence people and get what you want. Hodder Mobius, 2005., pg. 260

Papildliteratūra

1. Bariss V. Lietišķā prezentācija. Jelgava: LLU, 2008. 57 lpp.
2. Godefroy C. H., Barrat S. Confident Public Speaking. Independently published, 2020.,p. 286.
3. Keigels T. Dž. Uzstāšanās māksla. Atēna, 2008. 214 lpp.
4. Kramiņš E. Runas prasme saziņā. Rīga: Turība Biznesa augstskola, 2005. 688 lpp.
5. Metoks Dž., Ērenborgs J. Māksla vienoties. J. Rozes apgāds, 2005. 164 lpp.
6. Milēviča I. Retorika un prezentēšanas prasme. Alberta koledža. 121 lpp., Pieejams: https://www.alberta-koledza.lv/upload/old/downloads/retorika.pdf
7. Nelke K. Prezentēšana. De Novo, 2003. 119 lpp.
8. Public Speaking. 11th Edition by Turner K. J., Pearson, 2018. p. 448

Periodika un citi informācijas avoti

1. Fallacies. Pieejams: https://iep.utm.edu/fallacy/
2. Satori: Pieejams: https://www.satori.lv/
3. The Foundation for Critical Thinking. Pieejams: http://www.criticalthinking.org/pages/a-brief-history-of-the-idea-of-critical-thinking/408
4. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Principal Editor: Edward N. Zalta. Pieejams: https://plato.stanford.edu/contents.html
5. Žurnāls "Rīgas Laiks" - ISSN 1407-1622. Pieejams: https://www.rigaslaiks.lv/

Piezīmes

Obligāts studiju kurss SZF akadēmiskajai bakalaura studiju programmai „Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” un profesionālajai bakalaura studiju programmai „Iestāžu un uzņēmumu ārējie sakari”.