Kursa kods Filz1027

Kredītpunkti 3

Biznesa ētika un filosofija

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Zinātnes apakšnozareSociālā filozofija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums03.06.2014

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author pasn.

Silva Barševska

Mg. sc. soc.

author

Ināra Leikuma

Mg. psych.

Aizstātais kurss

Filz1026 [GFIL1026] Filozofija, ētika, estētika

Kursa anotācija

Studenti iegūst zināšanas mūsdienu aktuālajās filosofijas problēmās un biznesa ētikā, attīsta filosofisko un ētisko problēmu analīzes prasmes un diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas, seminārus un patstāvīgā darba prezentāciju.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

• Zināšanas - filosofijā, ētikā, un mūsdienu galvenajās filosofijas problēmās.
• Prasmes: filosofisko un ētisko tekstu analizēšanas, salīdzināšanas un interpretēšanas prasmes. Ētisku spriedumu veidošanas prasme. Patstāvīgo darbu sagatavošanas un prezentēšanas prasmes.
• Kompetence: filosofisko un ētisko ideju vērtēšanas kompetence mūsdienu aktualitāšu un apgūstamās specialitātes kontekstā.

Kursa saturs(kalendārs)

1 Filosofija, tās būtība un attīstība.
2 Filozofijas loma mūsdienu sabiedrībā. Pasaules uzskats.
3 Filozofija kā gudrības mīlestība. Zināšanas. Gudrība.Intelekts.
4 Izziņas problēmas. Empīrisms. Racionālisms.
5 Dabas filozofiskā izpratne.Cilvēks un vide.
6 Cilvēka problēma filozofijā.
7 Sabiedrības filozofiskā izpratne.Biznesa jēdziens.
8 Globālo problēmu atspoguļojums mūsdienu filosofijā.
9 Ētika un tās funkcijas ssabiedrībā.Biznesa ētika.
10 Vērtības un vērtīborientācija globalizācijas apstākļos.
11 Ētiskās vērtības un to izpausme tūrisma jomā.
12 Nauda un morāle.
13 Taisnīgums un vienlīdzība.Korumpētība.
14 Diskriminācija un tolerance.Ētika darba tirgū.
15 Patiesība un meli reklāmā, tās ētiskie apstākļi.
16 Darba vides ētika un kultūra.Pasaules tūrisma ētikas kodekss.

Prasības kredītpunktu iegūšanai

75% nodarbību apmeklējums, patstāvīgais darbs un uzstāšanās 75% semināru, 1 kontroldarbs semestra laikā, ieskaite ar atzīmi.

Obligātā literatūra

1. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995. 252 lpp.
2. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 656 lpp.
3. Rogenbuka I. Uzņēmējdarbības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 95 lpp.
4. Boazs D. Pasaules filosofiskā doma labklājības formulas meklējumos. Rīga: Turība, 2006. 317 lpp.

Papildliteratūra

1. Čangs H. 23 lietas, ko mums nestāsta par kapitālismu. Rīga: Zvaigzne ABC, 2013. 303 lpp.
2. Fosters D. Lietišķā etiķete Eiropā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2005. 400 lpp.
3. Rubenis A. Ētika XX gs. Praktiskā ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1996. 222 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks.- SIA "Rīgas laiks". 2012.- . ISSN 1407-1622

Piezīmes

Studiju kurss paredzēts PTF profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas "Ēdināšanas un viesnīcu uzņēmējdarbība " pilna un nepilna laika studijās.