Kursa kods Filz1026

Kredītpunkti 3

Filozofija, ētika, estētika

Zinātnes nozareFilozofija, ētika un reliģija

Kopējais stundu skaits kursā81

Lekciju stundu skaits16

Semināru un praktisko darbu stundu skaits16

Studenta patstāvīgā darba stundu skaits49

Kursa apstiprinājuma datums28.01.2021

Atbildīgā struktūrvienībaSociālo un humanitāro zinātņu institūts

Kursa izstrādātāji

author doc.

Juris Vuguls

Dr. phil.

author pasn.

Silva Barševska

Mg. sc. soc.

author pasn.

Leonards Leikums

Dr. phil.

Kursa anotācija

Kursa mērķis ir attīstīt studentu izpratni par filozofijas vēsturi, ētiku un estētiku. Studenti analizē mūsdienu aktuālās globālās problēmas, attīsta diskusiju kultūru. Papildus lekcijām kurss ietver diskusijas semināros, darbu grupās un studentu patstāvīgo darbu prezentēšanu.

Kursa rezultāti un to vērtēšana

Zināšanas. 1. Izprot filozofijas vēstures un aktuālās filozofijas problēmas – praktisko darbu izpilde, noslēguma rakstisks tests.
2. Izprot ētiskās un estētiskās vērtības, morālās orientācijas un regulācijas jautājumus. Uzvedības kultūras un lietišķo attiecību būtiskus aspektus- praktisko darbu izpilde, noslēguma rakstisks tests.
Prasmes.1. Spēj radoši un kritiski domāt un argumentēt savu viedokli – praktisko darbu veikšana, grupu darbs. 2. Spēj analizēt un izvērtēt dažādas filozofiskas idejas un koncepcijas, prezentēt patstāvīgā darba rezultātus – praktisko darbu izpilde, referāts
Kompetence. Atbildīgi vērtē filozofisko zināšanu pielietošanu mūsdienu problēmu risināšanā – praktisko darbu izpilde un referāts.

Kursa saturs(kalendārs)

1. Filosofija, tās priekšmets, struktūra, funkcijas. (L -1h, S – 2h)
2. Filosofija Senajā Indijā un Ķīnā. (L-1h, S-1h)
3. Antīkā filosofija: antīkās filosofijas veidošanās. (L-2h, S-1h)
4. Viduslaiku un Renesanses filosofija. (L-1h, S-1h)
5. Empīrisms un racionālisms 17. gs. Eiropā. 18. gs. apgaismības filosofija. (L-1h, S-1h)
6. Vācu klasiskā filosofija.Marksisma filosofija. Iracionālisma filosofija 19.gadsimtā. (L-1, S-1h)
7. 20.gadsimta filosofijas virzieni un problēmas (cilvēka problēma, varas problēma, brīvības problēma u.c.). (L-2h, S-2h)
8. Latvijas filosofiskā doma. (L-1h, S-1h)
9. Ētika kā praktiskā filosofija. Ētiskās vērtības.(L-1h, S-1h)
10. Estētika kā praktiskā filosofija. Ētiskās vērtības.(L-1h, S-1h)
11. Ķermeņa ētika un estētika. (L-1h, S-1h)
12. Savstarpējo attiecību ētiskie un estētiskie aspekti.(L-1h, S-1h)
13. Darba un jaunrades ētika un estētika (L-1h, S-1h)
14. Ekoloģiskā ētika. Vides ētika un estētika. Morālā regulācija.(L-1h, S-2h)

Prasības kredītpunktu iegūšanai

Ieskaite ar atzīmi. Prasības:
• referāts un tā prezentācija
• praktiskajos darbos izpildītie un ieskaitītie uzdevumi
• noslēguma rakstisks tests.

Studējošo patstāvīgo darbu organizācijas un uzdevumu raksturojums

1. Pasniedzēja uzdotās pamatliteratūras un papildliteratūras studijas, gatavojoties praktiskajiem darbiem.
2. Referāts (vismaz 8 lappuses) un tā prezentācija par studenta izvēlētu tēmu no studiju kursā ieteiktās referātu tematikas. Referāts jāiesniedz elektroniski vai izprintētā veidā vismaz divas nedēļas līdz semestra studiju noslēgumam.

Studiju rezultātu vērtēšanas kritēriji

Studiju kursa ieskaites vērtējumu veido vidējais aritmētiskais no trīs sastāvdaļām:
1. Vērtējuma par izpildītajiem uzdevumiem praktiskajos darbos.
2. Referāta un tā prezentācijas vērtējuma.
3. Noslēguma rakstiskā testa vērtējuma, kurā jābūt vismaz 50% testa jautājumu atbildēti pareizi..
Studenti, kuriem par uzdevumiem praktiskajos darbos un par referātu vērtējums ir vismaz 7, noslēguma rakstisko testu var nepildīt.

Obligātā literatūra

1. Kūle M., Kūlis R. Filosofija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998. 653 lpp. ISBN: 9789984171197
2. Praktiskā filosofija. Latvijas Lauksaimniecības universitāte. Sociālo zinātņu fakultāte. Filosofijas katedra; zin. konsultants A. Strods. Jelgava: LLU, 2008. 549 lpp.
3. Lasmane S., Milts A., Rubenis A. Ētika. Rīga: Zvaigzne, 1995. 252 lpp. ISBN: 9984560651
4. Lasmane S. Komunikācijas ētika. Rīga: LU akad. apg., 2012. 304 lpp. ISBN: 9789984455280.

Papildliteratūra

1. Dabas aizsardzība. O. Nikodemus un G. Brumeļa redakcijā. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 288 lpp.
2. Kuncmanis P., Burkarts P., Vīdmanis F. Filozofijas atlants: attēli un fakti. Rīga: Zvaigzne ABC, 2001.251 lpp.
3. Megi B. Filozofijas vēsture. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000. 240 lpp.
4. Mirzojevs N.(2017) Kā raudzīties uz pasauli. Rīga: Jāņa Rozes apgāds,287 lpp.
5. Ordine N. Nelietderīgā lietderīgums. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2017. 175 lpp.

Periodika un citi informācijas avoti

1. Rīgas Laiks. Rīga: Rīgas Laiks. ISSN 1407-1622.
2. Kentaurs. Rīga: Minerva. ISSN 1019-5351.
3. Online encyclopedia Stanford. Encyclopedia of Philosophy. Pieejams: http://plato.stanford.edu/

Piezīmes

Obligātais studiju kurss otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „Pārtikas produktu tehnoloģija” pilna un nepilna laika studentiem. Obligātais studiju kurss bakalauru studiju programmu “Kokapstrāde”, “Mežinženieris” pilna un nepilna laika studentiem, akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Mežzinātne” pilna laika studentiem. Obligātais studiju kurss akadēmiskās bakalauru studiju programmas “Datorvadība un datorzinātne” studentiem.